podkarpackie-header

UE

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 29 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) informujemy, że 29 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 333/7146/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 8 sierpnia 2017 r.) obejmuje:

  • zmiany w opisie Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 2 – Inkubatory przedsiębiorczości (pkt 25 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz pkt 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych,
  • zmianę w opisie Poddziałania 3.1 Gospodarka ściekowa, (poz. 6 w pkt 19 Limity iograniczenia w realizacji projektów),
  • dodanie nowych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w osiach priorytetowych: VIII Integracja społeczna (w ramach działań 8.3, 8.4, 8.6, 8.8 i 8.9) i IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (w ramach poddziałania 9.6.1 i 9.6.2),
  • aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 29.08.2017 tj. od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

Wersje archiwalne z 2017 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 8 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 09.08.2017 od 28.08.2017 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 02.08.2017 do 08.08.2017 r.

 

3.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 czerwca 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 341.65 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 28.06.2017 do 1 sierpnia 2017 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 maja 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 229.31 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 26.05.2017 do 27.06.2017

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 18 kwietnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 232.05 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 18.04.2017 do 25.05.2017

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 marca 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 334.11 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 14.03.2017 do 17.04.2017

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 7 lutego 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 294.51 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 07.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 stycznia 2017 r. (PDF, 5.03 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 230.81 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 17.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

 

{slider Wersje archiwalne z 2016 roku}

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 grudnia 2016 r. (PDF, 5.08 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 20.12.2016 do 16.01.2017 r.

 

9. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 22 listopada 2016 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 22.11.2016 do 19.12.2016

 

10. SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 z 4 października 2016 r. (PDF, 5.04 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 04.10.2016 do 21.11.2016

 

11. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 30 sierpnia 2016 r. (PDF 5,02 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.08.2016 do 03.10.2016

 

12. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 12 lipca 2016 r. (PDF 4,26 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 12.07.2016 do 29.08.2016

 

13. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 28 czerwca 2016 r. (PDF 4,27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 11.07.2016

 

14. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 2 czerwca 2016 r. (PDF 4,31 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 27.06.2016 r.


15. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (PDF, 4.27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 13.04.2016 do 01.06.2016

 

16. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 17 lutego 2016 r. (PDF, 4,25 MB)

Uchwała Nr 147 / 3108 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego (PDF, 739 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od: 17.02.2016 do: 12.04.2016

 {slider Wersje archiwalne z 2015 roku}

17. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 14 października 2015r.

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020.

Wersja obowiązująca od: 15.10.2015 do: 16.02.2016

 

18. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 15 września 2015 r.

Wersja obowiązująca od: 15.09.2015 do: 14.10.2015

 

19. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekty z dnia 21 sierpnia 2015 r. i 8 września 2015 r.)

 

20. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi Priorytetowej X Pomoc techniczna z dnia 14 lipca 2015 r.

{/sliders}