Informacja z 23 października 2018 r.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejne 3 projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs „parasolowy”

Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 28,3 mln zł przyznano dla 3 projektów. Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO.
Ze względu na ograniczone środki dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0020/17, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin, złożonego przez Gminę Jarocin, przyznano dofinansowanie w kwocie 8 433 195,84 zł. Może ono zostać zwiększone w przypadku pojawienia się wolnych środków maksymalnie do kwoty 9 995 639,90 zł.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie w kwocie 301,5 mln zł przyznano dotychczas dla 31 projektów „parasolowych”.

Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.)

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 12 lipca 2018 r.

 

Informacja z 15 grudnia 2017 r.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 6 kolejnych projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej

Informacja z 20 września 2017 r.

19 września 2017 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 5 projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej.

Lista projektów wybranych z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 94,70 KB)

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 127,27 KB)

Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 157,47 KB)

Informacja z 5 września 2017 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

skład KOP (PDF, 79.28 KB)

Informacja z 30 sierpnia 2017 r.

 

29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Przypomnieć należy, że w przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Lista podstawowa i rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (pdf, 401.46 KB)

 

 

Informacja z 18 sierpnia 2017

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16) (pdf, 316.38 KB)

 

Informacja z 1 sierpnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Informacja z 31 maja 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 

Informacja z 12 kwietnia 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 Oś priorytetowa III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 307.67 KB)

Informacja z 3 marca 2017

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

W ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

Lista złożonych wniosków (PDF, 192.01 KB)