Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

 1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020
 2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
 3. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych
 4. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie
 5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej beneficjenta
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo
 7. Oświadczenie o otrzymaniu oraz o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
 9. Harmonogram płatności
 10. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014
 11. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 12. Pełnomocnictwo

W załączonych wzorach dokumentów uwzględniono kolorowe logotypy.
W przypadku dokonywania wydruków czarnobiałych prosimy o zamianę ustawionych kolorowych logotypów na logotypy czarnobiałe zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 umowy o dofinansowanie Instrukcja i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji.

Poniżej zamieszczono wzór obowiązującego logotypu.

Wzór logotypu - kolor