Wzór umowy plik do pobrania (PDF 475 KB)

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20

Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020.
Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 83 KB)
Harmonogram płatności (XLSX 53 KB)
Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)
Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 55 KB)
Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)
Oświadczenie o tożsamości dokumentów (DOCX 74 KB)