Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej (DOC 96 KB)

Harmonogram płatności (XLSX 56 KB)

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 57 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)

Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)