Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18.

 1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020
 2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 87 KB)
 3. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych. (DOC 77 KB)
 4. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie. (DOC 83 KB) 
 5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej beneficjenta. (DOC 78 KB)
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo. (DOC 224 KB)
 7. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej. (DOC 100 KB)
 8. Harmonogram płatności. (XLSX 57 KB)
 9. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014. (DOC 90 KB)
 10. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014. (DOC 76 KB)
 11. Pełnomocnictwo. (DOC 79 KB)