Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ : Prace B+R.

Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020

Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 83 KB)

Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych (DOC 73 KB)

Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 79 KB)

Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej beneficjenta (DOC 74 KB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 208 KB)

Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej (DOC 96 KB)

Harmonogram płatności (XLSX 55 KB)

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 56 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)

Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)