Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ: Podkarpackie Centrum Innowacji – konkurs nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

Harmonogram płatności

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014

Pełnomocnictwo