Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy 

Oświadczenie o niepowielaniu istniejącej infrastruktury

Harmonogram płatności

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Pełnomocnictwo