Zmiana Wytycznych - 17 sierpnia 2017 r.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiana polega na uwzględnieniu w dokumencie rejestru potencjalnych sygnałów ostrzegawczych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ponadto, do dokumentu wprowadzono zmiany o charakterze aktualizacyjnym, dotyczące w szczególności zapobiegania nadużyciom w obszarze zamówień oraz informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Wytyczne nie są stosowane w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na nabory ogłoszone po dniu 1 stycznia 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych przed tą datą – zakres stosowania wytycznych został wskazany w umowie o dofinansowanie.

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020(PDF 1003.2 KB)

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (pdf, 424.94 KB)

Wersja obowiązująca od dnia ogłoszenia Komunikatu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego tj. od 17 sierpnia 2017 r.

 

Wersja archiwalna:

Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (PDF 1003.2 KB)

Wersja obowiązująca od 8.12.2015 r. do 16.08.2017 r.