W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana dokumentu spowodowana jest nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 14 października 2016 r. oraz wynikającym z nich obowiązkiem dostosowania wytycznych programowych do nowo wprowadzonych wytycznych horyzontalnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ww. daty.

Wytyczne nie są stosowane w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na nabory ogłoszone po dniu 1 stycznia 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych przed tą datą – zakres stosowania wytycznych został wskazany w umowie o dofinansowanie.

Do pobrania:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (PDF, 471.89 KB)

Załączniki (ZIP, 181.58 KB)

Opis zmian od ostatniej wersji Wytycznych (PDF, 214.15)

Wersja obowiązująca od: 8 marca 2017 r.

Wesje archiwalne:

Załączniki (ZIP, 176 KB)

Wersja obowiązująca od: 23 sierpnia 2016 r. do 7 marca 2017 r.

Załączniki (ZIP, 176 KB)

Wersja obowiązująca od: 10 maja 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r.

Załączniki (WIN ZIP)

Wersja obowiązująca od: 14 października 2015 r. do 9 maja 2016 r.