Informacja z 6 grudnia 2022 r.

Informacja dot. decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie uwolnienia środków finansowych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję, że w przypadku uwolnienia środków finansowych na Działaniu 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych będzie możliwość przyjęcia do dofinansowania kolejnych wniosków z listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2022 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 (docx, 78.25 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 68.82 KB)

Informacja z 10 listopada 2022 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2022 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do 5 grudnia 2022 roku ze względu na przedłużający się proces negocjacji.

 

Informacja z 3 października 2022 r. 

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 (doc, 163.5 KB)

 

Informacja z 3 października 2022 r.  

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 (docx, 53.32 KB)

 

Informacja z 4 sierpnia 2022 r. 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych  w ramach konkursu  nr  RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 71.59 KB)

 

Informacja z 25 lipca 2022 r. 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 70.78 KB)