Informacja z 8 grudnia 2022 r.

Informacja dot. decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2022 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (docx, 70.85 KB)

Informacja z 8 listopada 2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 (docx, 71.06 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (docx, 68.89 KB)

Informacja z 24 października 2022 r

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2022 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do 7 listopada 2022 roku ze względu na przedłużający się proces negocjacji.

Informacja z 13 września 2022 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2022 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do łącznej wysokości 1 733 374,40 PLN kwoty dofinansowania.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 73.24 KB)

Informacja z 2 sierpnia 2022 r. 

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych  w ramach konkursu  nr  RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 68.49 KB) 

Informacja z 1 sierpnia 2022 r. 

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych  w ramach konkursu  nr  RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 68.03 KB) 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 67.59 KB)