Informacja z 18 kwietnia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020 z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:
1) projektów, które zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania, (PDF, 240.29 KB)
2) zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 248.14 KB)
3) zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 240.56 KB)

Informacja z 9 kwietnia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 09 kwietnia 2019 r., Uchwałą nr 36/907/19 wybrał do dofinansowania, zgodnie z kolejnością wynikającą z uzyskanych punktów, 5 projektów złożonych w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020. Następnie Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 09 kwietnia 2019 r. w wyniku zwiększenia alokacji środków na dofinansowanie projektów w przedmiotowym działaniu, Uchwałą nr 36/908/19 wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projektów, 9 kolejnych projektów zgodnie z kolejnością wynikającą z uzyskanych punktów.

  • Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej, nabór nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 – konkurs ogólny
    pobierz plik (PDF, 494.92 KB)
  • Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18
    pobierz plik (PDF, 139.72 KB)

Informacja z 8 kwietnia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o projektach, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

pobierz plik (PDF, 356.78 KB)

Informacja z 11 lutego 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

pobierz plik (PDF, 250.97 KB)

Informacja z 14 stycznia 2019 r.

Komisja Oceny Projektów informuje, że ocena formalna projektów w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 - Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, została wydłużona do 5 lutego 2019r.
Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo skomplikowanym, wielodziedzinowym zakresem rzeczowym projektów, w których wnioskowane dofinansowanie opiera się na wielu podstawach prawnych w zależności od charakteru zadań.

Informacja z 14 grudnia 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej  w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 - Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 244.21 KB)

Informacja z 18 września 2018 r.

 W ramach konkursu ogólnego w zakresie działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, złożono 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 210 120 872,59 zł, wartość wydatków całkowitych  wynosi 285 840 405,42 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ogólnym na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 50 000 000,00 zł.

 Lista złożonych wniosków  (PDF, 164.33 KB)