Informacja z 15 grudnia 2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru - nr RPPK.04.03.03-IZ-00-18-002/17, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i i przekazuje informację dotyczącą:
- projektu wybranego do dofinansowania, (PDF, 212.05 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w ww. naborze. (PDF, 241.58 KB)

 

 

Informacja z 1 grudnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku
i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru - nr RPPK.04.03.03-IZ.00-18-002/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 211.3 KB)

Informacja z 24 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę zgodności ze Strategią ZIT wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach naboru nr RPPK.04.03.03-IZ-00-18-002/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 285.36 KB)

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.04.03.03-IZ-00-18-002/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

pobierz plik (PDF, 285.29 KB)