Informacja z dnia 13.12.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o projektach wybranych do dofinasowania i składzie KOP w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze pozakonkursowym nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 95 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 115 KB)

Informacja z dnia 04.12.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17) (PDF 77 KB)

 

Informacja z dnia 06.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 100 KB)

 

Informacja z dnia 31.10.2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

L.p.

Nr rejestracyjny wniosku wg LSI

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Status po ocenie formalnej

1

RPPK.01.05.00-18-0001/17

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Wniosek oceniony pozytywnie