Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

 

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (PDF, 984.04 KB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 470.2 KB)

Wersja obowiązująca: od 02.09.2017 r.

 

 

Wersje archiwalne:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (PDF, 520 KB)

Wersja obowiązująca: od 13.09.2014 r do 01.09.2017 r.