Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II)

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

4

49 750 202,27

33 545 833,93

30 000 000,00