Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 (edycja I)

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

2

28 108 880,19

18 574 228,87

80 000 000,00