Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II)

 

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

17

62 787 630,63

40 050 654,33

80 000 000