Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku o dofinasowanie i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej”

 

Zobacz wyniki naboru