Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 401/8420/18 z dnia 27 lutego 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia protestów od wyniku oceny merytorycznej dopuszczającej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0036/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi w firmie poprzez inwestycje w środki trwałe” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0041/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup nowoczesnej ładowarki teleskopowej” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

Zobacz wyniki naboru