Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem uwzględnienia protestów od wyników oceny merytorycznej jakościowej.

Zgodnie z Uchwałą nr 397/8349/18 z dnia 13 lutego 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia protestów, projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0655/16 pn. „Zaspokojenie potrzeb badań ciepła geotermalnego w Polsce poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi wiercenia na dużych głębokościach w firmie ALGEO Sp. z o. o.” oraz RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Zobacz wyniki naboru