Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, Konkurs dedykowany dla MOF – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

3

52 438 439,60

36 168 909,43

30 000 000,00