Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, Konkurs na zasadach ogólnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17

 

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

25 510 815,00

17 629 425,00

56 000 000,00