Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację o zmianach na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, edycja I RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16) zgodnie z Uchwałą Nr 388/8129/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2018 roku.

 

Zobacz wyniki naboru