W dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienił Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Konieczność dokonania zmian w przedmiotowym dokumencie podyktowana była wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania i wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - odbywało się̨ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) - i chroniła prawa osób, których dane są przetwarzane, w związku z realizacją celu, o którym mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U.2018.1431).

Do pobrania:

 

Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 502.71 KB)

Załaczniki: