Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych - konkurs nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

 

Zobacz wyniki naboru