Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w formule ZIT w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf, 1.36 MB)