Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Ile wniosków może złożyć jedna firma w jednym konkursie ramach RPO WP? Jeśli będą ogłoszone dwa konkursy np. w obszarze termomodernizacji oraz B+R, czy firma  może złożyć równocześnie wniosek w każdym konkursie? Jeśli tak, to ile wniosków może złożyć równocześnie?

Liczba wniosków o dofinansowanie, których złożenie jest dopuszczalne w poszczególnych konkursach ogłaszanych w ramach rożnych działań, poddziałań czy typów projektów, nie jest jednolita dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPO WP). Informacje w tym zakresie są każdorazowo ustalane w regulaminach konkursów i publikowane minimum na 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. Dotychczas w osi I RPO WP został ogłoszony konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje, w ramach którego dopuszcza się złożenie wyłącznie jednego wniosku o dofinansowanie. W 2015 roku planuje się ponadto ogłoszenie naborów w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ 1. Rozwój MŚP (dotacje inwestycyjne dla mikro-, małych i średnich firm) oraz w ramach działania 1.3. Promowanie  przedsiębiorczości, typ projektu 1. Strefy aktywności gospodarczej (dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wskazanych konkursów zakłada się możliwość składania wyłącznie jednego wniosku o dofinansowanie. Dotychczas w żadnym konkursie adresowanym do MŚP nie zakłada się zależności polegającej na tym, iż złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach jednego konkursu, wykluczałoby możliwość składania wniosku w innym konkursie, również w sytuacji powielania (nakładania się) terminów naboru.