Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Jeżeli wniosek jest obecnie na etapie przygotowywania, a składany będzie w lutym, to do biznesplanu do prognoz należy wziąć dane historyczne za rok 2017, 2018, okres bieżący - styczeń 2019, i prognoza 2019, 2020 itd.? We wzorze biznesplanu mamy rok 2016, 2017, okres bieżący 2018, itd., należy to zmienić czy wypełniać zgodnie ze wzorem?

Dane finansowe w biznesplanie należy wypełnić zgodnie ze wzorem tj. dane historyczne za rok 2016, 2017, okres bieżący 2018, następnie prognoza 2019, 2020, 2021 itd.

Pytanie odnośnie Dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko - czy wszystkie dokumenty musimy dołączać już na dzień składania wniosku o dofinansowanie? 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu ogłoszonego 28 sierpnia 2018r., wnioskodawca ma obowiązek wypełnić i złożyć formularz pn. „Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie” dla każdego projektu. Zadaniem wszystkich ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pełną weryfikację zgodności projektu z regulacjami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Rolą Instytucji Zarządzającej RPO WP jest zapewnienie, aby wydatki współfinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ponoszone były zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym. Wskazane w zapytaniu załączniki nie są obligatoryjne, jeżeli takiego obowiązku nie nakładają wspomniane powyżej normy prawa. Wówczas w miejsce konkretnych dokumentów będących załącznikiem do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć karty z adnotacją „nie dotyczy”.

Weryfikacja poprawności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko w stosunku do każdego projektu dokonywana będzie przez Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP 2014-2020. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Koordynatora ds. środowiska dla całego zakresu projektu najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w terminie wynikającym z Regulaminu konkursu. Brak uzyskania pozytywnej opinii w wskazanym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

W dokumentacji jest informacja o przyznaniu punktów w przypadku posiadania patentu lub dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Czy wzory wspólnotowe, użytkowe możemy pod to kwalifikować? Czy liczą się tylko i wyłącznie patenty?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 1 Prace B+R przeprowadzone przez wnioskodawcę punkty    będą    przyznawane w następujący sposób:

  • przedmiot wdrożenia   został opracowany  samodzielnie  przez wnioskodawcę   lub   na   jego zlecenie i wnioskodawca uzyskał na   niego    patent  lub  dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym   w   celu   uzyskania ochrony    i    jest    w    posiadaniu sprawozdania   o   stanie   techniki z kategorią    dokumentu    A (dokument stanowiący znany stan techniki,   ale   niepodważający nowości i poziomu wynalazczego wynalazku) – 22 punkty;
  • przedmiot wdrożenia   został opracowany  samodzielnie  przez wnioskodawcę   lub   na   jego zlecenie i wnioskodawca dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym   w   celu   dokonania ochrony – 16 punktów;
  • przedmiot wdrożenia   został opracowany  samodzielnie  przez wnioskodawcę   lub   na   jego zlecenie, ale nie został zgłoszony w  Urzędzie  Patentowym  w  celu uzyskania ochrony – 12 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe posiadanie/zgłoszenie wzoru wspólnotowego, użytkowego nie będzie punktowane w ramach przedmiotowego konkursu.

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – będący w związku małżeńskim i nie posiadający rozdzielności majątkowej – składając wniosek aplikacyjny na przedsięwzięcie obejmujące inwestycję na działce będącej małżeńską współwłasnością majątkową zostanie wykluczony na etapie oceny formalnej wniosku?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 ust 8) Infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

W przedstawionej sytuacji tj. w przypadku gruntu będącego własnością Wnioskodawcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jego współmałżonka, wspomniany wyżej warunek Regulaminu nie jest zachowany. Zatem projekt nie może uzyskać dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

 

Czy planowany jest kolejny nabór (w kolejnych latach) do poddziałania 1.4.1?

Liczba naborów zależy m.in. od rezultatów wcześniejszych konkursów (tj. jakie projekty i na jaką kwotę uzyskają dofinansowanie; czy będą w całości zrealizowane itp. – kwoty przeznaczone na kolejne konkursy mogą być różne).

 

Warunkiem otrzymania wsparcia jest innowacyjność produktu lub usługi minimum na poziomie regionu (województwo podkarpackie) – w jaki sposób przedsiębiorca ma udokumentować ową innowacyjność? 

Opinia o innowacyjności jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia opinii o innowacyjności potwierdzającej spełnianie kryteriów dot. skali innowacyjności.

W przypadku, gdy wnioskodawca jest twórcą technologii będącej przedmiotem projektu, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ten fakt
(np. patent).

Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona na formularzu będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Do oceny dopuszczane będą także opinie o innowacyjności sporządzone na innym formularzu, jeżeli zostały wydane przed datą ukazania się dokumentacji konkursowej przez jednostki wskazane w załączonym do wniosku o dofinansowanie wzorze oraz będą pozwalały na ocenę projektu w zakresie wskazanym w kryterium.

Przedłożona opinia nie ma charakteru wiążącego i podlegać będzie ocenie przez eksperta na etapie oceny merytorycznej.

Zgodnie z punktem 15 ppkt 2) wspomnianej Instrukcji można załączyć dokumenty dodatkowe (poza opinią o innowacyjności) potwierdzające innowacyjność (kryterium merytoryczne standardowe/jakościowe): np. dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, literatura fachowa, raporty, jednostek naukowo-badawczych, itp.

Dodatkowo zwracam uwagę na zapis w Kryteriach wyboru projektów… odnoszący się do kwestii związanych z innowacyjnością. Mając na uwadze spełnienie celów przewidzianych w RPO WP na lata 2014-2020 ocenie w ramach kryterium podlegało będzie wprowadzenie w wyniku realizacji projektu jedynie innowacji produktowej. Inne rodzaje innowacji tj. procesowe, organizacyjne czy marketingowe nie będą przedmiotem oceny w ramach kryterium. Innowacja nie może dotyczyć maszyn czy urządzeń zakupionych w ramach projektu, lecz musi dotyczyć bezpośrednio produktu/ usługi.

Jednym z punktowanych kryteriów oceny projektu jest „jakość życia” opisana w Regionalnej Strategii Innowacyjnej. Jest to kryterium bardzo płynne i nieprecyzyjne. W zasadzie każdy projekt w jakimś stopniu wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, odbiorców produktów, czy usług projektu, czy innych grup społecznych. Jakimi dokumentami, oprócz opisanych w „Kryteriach wyboru projektów…” należy się kierować, aby właściwie opisać wpływ projektu na jakość życia mieszkańców?

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) jest dokumentem opisującym główne założenia
i ogólny zarys strategii. Dokumentami stanowiącymi uszczegółowienie RIS3 są Plany działań na lata 2014-2020 (przygotowane oddzielnie dla każdej ze specjalizacji), do których należy się odnieść, a w szczególności wskazać konkretny obszar, w który wpisuje się projekt.

Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w szczególności w części B.10 biznesplanu.

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej na lata 2014-2020, w rozdziale II, w pkt 10 Rozwój MŚP, widnieje informacja: „Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.” Natomiast w Kryteriach wyboru projektu, w części Kryteria oceny merytorycznej, kryteria techniczne oceniane tylko przez eksperta ds. technicznych pkt 3 nosi nazwę „Projekt jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy)”, a następnie na stronie 13 jest zapis „Powyższe kryterium nr 3 „Projekt jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych, przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy)” nie ma zastosowania do niniejszego konkursu”.
Powyższe zapisy są ze sobą sprzeczne, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach niniejszego konkursu będą obowiązywały kryteria oceny dotyczące prac B+R m.in. kryteria techniczne oceniane tylko przez eksperta ds. technicznych oraz kryteria merytoryczne jakościowe (strona 16 Kryteriów wyboru).

Wskazane w zapytaniu Kryterium merytoryczne standardowe nr.3 nie jest kryterium w ramach którego są przyznawane punkty. Ponadto w ramach naboru nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 kryterium to nie obowiązuje.

Punkty przyznawane są w ramach kryteriów merytorycznych jakościowych, a każdy oceniany projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W ramach Kryterium merytoryczno-jakościowego nr 1 Prace B+R przeprowadzone przez wnioskodawcę, projekt może uzyskać maksymalnie 22 pkt.

Czy wymóg w Regulaminie konkursu dotyczący „prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły (…), przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności” oznacza, że w każdym z tych 12 miesięcy wnioskodawca musiał osiągnąć przychody?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wskazany okres 12 miesięcy, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany oraz ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.

Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy przedsiębiorca powinien osiągać przychód z działalności gospodarczej. Potwierdzeniem uzyskiwania przychodów są dokumenty finansowe stanowiące załączniki do wniosku (w tym np. miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/ rachunkach głównym i pomocniczych za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach) oraz deklaracje PIT/CIT (szczegółowe informacje w pkt 8 i 9 Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie). Dodatkowo w Biznesplanie w części D. SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY ORAZ JEJ PROGNOZA należy wykazać przychody oraz przedstawić pozostałe wymagane informacje związane z kondycją finansową firmy.

Ponadto wnioskodawca ma obowiązek udowodnić wykonalność finansową projektu ocenianą w ramach oceny merytorycznej. Analiza w ramach wskazanego kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założonym współfinansowaniu ze środków UE. Weryfikacji podlega czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji w oparciu o analizę finansową oraz przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty finansowe.


Dotyczy Regulaminu konkursu §4 pkt 8
(…)
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania”.
Prosimy o potwierdzenie, że o dofinansowanie może starać się podmiot w formie spółki z o.o., którego jedyny udziałowiec, Prezes Zarządu – reprezentujący spółkę jednoosobowo posiada prawo własności do nieruchomości znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego, która wchodzi w skład jego majątku osobistego, a nie majątku spółki, przy założeniu, że spółka ta prowadzi od minimum 12 miesięcy działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z zapisami w § 4 pkt.8 Regulaminu konkursu: Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

W opisanej sytuacji, Wnioskodawcą jest spółka z o.o., zatem w celu spełnienia ww. warunku nieruchomość znajdująca się na terenie województwa podkarpackiego, musiałaby stanowić własność wskazanej spółki. Posiadanie prawa własności do nieruchomości przez udziałowca spółki nie spełnia wskazanego warunku.