Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Dzień dobry,

Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu Rozwój MŚP- Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19. Projekt zakłada realizację projektu infrastrukturalnego, wymagającego pozwolenia na budowę. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dysponować będziemy ostateczną/prawomocną decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Szacujemy, iż prawomocne pozwolenie na budowę będziemy posiadać na moment ogłoszenia wyników konkursu.
W związku z powyższym:

 1. Czy dopuszczalne w ramach konkursu jest złożenie wniosku o dofinansowanie bez załączonej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i dołączenie jej do dokumentacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie?
 2. Czy w związku z tym, iż wyciąg z dokumentacji technicznej będzie stanowił załącznik do prawomocnego pozwolenia na budowę, nie ma potrzeby załączania go do dokumentacji konkursowej w momencie składania wniosku
  o dofinansowanie?

 1. Zgodnie z pkt. 6 Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie do wniosku należy załączyć zezwolenie na realizację inwestycji (decyzję budowlaną), czyli dokument potwierdzający uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.
  Ostateczną decyzję pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót  z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w terminie wynikającym z Regulaminu konkursu.
  W związku z powyższym, załącznik nr. 6 do wniosku o dofinansowanie tj. Kopia pozwolenia na budowę nie jest załącznikiem obligatoryjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i należy dostarczyć go najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
 1. Zgodnie z pkt. 7 Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie tj. Wyciąg z dokumentacji technicznej jest załącznikiem obligatoryjnym jeżeli projekt obejmuje realizację projektu infrastrukturalnego, wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.
  Oznacza to, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do jego załączania do dokumentacji konkursowej na moment składania wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami pkt. 7 Instrukcji przygotowania załączników…
Interesuje mnie zakup maszyny współrzędnościowej. Kontaktowałem się z kilkoma wiodącymi firmami na polskim rynku i oprócz nowych maszyn polecano mi maszyny typu „retrofit”. Są to maszyny używane, które przeszły proces udoskonalenia, unowocześnienia oprzyrządowania, oprogramowania i są dostosowane do nowych wymagań. Maszyny posiadają nowe tabliczki znamionowe z datą unowocześnienia. Czy zakup tego typu maszyny będzie wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych, dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie na zakup nowych środków trwałych. Maszyna, która miałaby być zbudowana/udoskonalona/unowocześniona na potrzeby realizacji projektu, powinna w całości składać się z fabrycznie nowych części aby mogła być uznana za nowy środek trwały. W związku z powyższym zakup maszyny typu „retrofit” nie będzie wydatkiem kwalifikowanym do dofinansowania.

Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Czarna (powiat łańcucki), może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19?

Wsparcie w ramach konkursu dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP - numer naboru RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 kierowane jest do konkretnego regionu, obejmującego 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza, sąsiadujących ze sobą, stanowiących jeden obszar geograficzny, charakteryzujący się jednorodnością cech środowiska przyrodniczego oraz zjawisk społeczno-gospodarczych. Podstawą wyboru celów tematycznych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, są przede wszystkim zapisy Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, w której określone zostały obszary koncentracji potencjałów i barier rozwojowych regionu na tle strategicznych kierunków rozwoju.

Obszar 12 gmin, położonych na południowo-wschodnich krańcach województwa podkarpackiego został objęty wsparciem w ramach niniejszego konkursu, w celu właściwego wykorzystania zasobów obszaru w procesie jego rozwoju, a w konsekwencji do poprawy poziomu konkurencyjności tego regionu, oraz zapewnienia mu trwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego prowadzącego do poprawy życia mieszkańców.

            W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Czarna, położonej w powiecie łańcuckim a także powiecie dębickim), nie są uprawnieni do aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego naboru.  

Ponadto informujemy, iż przedmiotowy konkurs został wyodrębniony z ogólnego konkursu dla podziałania 1.4.1 (nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19), którego nabór rozpocznie się również w październiku br. W konkursie tym o dofinansowanie realizacji projektu ubiegać mogą się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego bez wyszczególnienia konkretnych gmin.

W związku z zapisem w Regulaminie konkursu (nr naboru RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19) w § 4 ust. 4 „Wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu”, proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć powyższy zapis, czy przykładowo umowa najmu nieruchomości będzie wystarczająca?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w § 4 ust. 4 wyjaśniamy, iż zapis ten należy rozumieć jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu w taki sposób, aby nie stanowiło żadnych ograniczeń dla prawidłowej realizacji projektu np. na podstawie prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, najmu, dzierżawy.

Jeżeli inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych, prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu należy rozumieć zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019. poz. 1186 t. j.).

Podstawą weryfikacji spełnienia przedmiotowego wymogu będą informacje zawarte w Biznesplanie (pole B.2) gdzie należy wskazać prawo do dysponowania nieruchomością oraz określić, czy i w jaki sposób jest ono ograniczone. W przypadku pojawienia się wątpliwości wnioskodawca może zostać poproszony na etapie oceny o przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.