Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

Czy opracowanie studium wykonalności jest wydatkiem kwalifikowanym? 

Za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki (katalog zamknięty) poniesione na:

  1. nabycie nieruchomości,
  2. nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych
    z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
  3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi,
  4. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji
    i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,
  5. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
  6. wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego.

Katalog wydatków niekwalifikowanych jest katalogiem otwartym. Wśród przykładowych wydatków niekwalifikowanych wyszczególniono m. in. wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m. in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy), zatem wydatki dotyczące opracowania studium wykonalności nie mogą być uznane za kwalifikowane.