Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie realizacji należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż kwota całkowitego dofinansowania projektu, w formie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, ubezpieczenie Umowy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie według prawa bankowego, z zastrzeżeniem zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz.1786, z późn. zm.).

W dniu 29 marca 2016 r. Uchwałą Nr 161/3341/16 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze konieczność uwzględnienia w dokumentacji zabezpieczenia wekslowego Oświadczenia poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w dniu 17 maja 2016 r. Uchwałą Nr 176/3584/16 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zaktualizowany wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Obowiązuje: od 01.01.2018 r.

 

Wersje archiwalne:

Wersja z 17 maja 2016 r.

 

Wersja obowiązująca: od 17.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

 

 

Wersja z 29 marca 2016 r.

Wersja obowiązująca: od 29.03.2016 r. do 16.05.2016 r.