Realizacja działań w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE) dzielona jest między Regionalne Programy Operacyjne (RPO) a Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki. Wskazana demarkacja odnosi się do mocy instalowanej jednostki OZE, czyli pojedynczej instalacji (wyodrębnionego zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia).

Przykład:

W ramach jednego „projektu parasolowego” realizowanych jest 500 instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 5 kW każda. Taki projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020, gdyż pojedyncza instalacja nie przekracza limitu mocy wynikającego z demarkacji. Natomiast, w przypadku, gdy jedna z instalacji OZE wchodząca w skład projektu przekroczy określony w demarkacji limit, to całość projektu kwalifikować się będzie do programu krajowego, pod warunkiem, że dany beneficjent będzie uprawniony do otrzymania dofinansowania z POIiŚ.

Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z Ministerstwem Rozwoju i odnosi się konkursu parasolowego, konkurs ogólnego oraz konkursu dedykowanego dla MOF w ramach działania 3.1 Rozwój OZE.