Audyt energetyczny (efektywności energetycznej) jest niezbędnym załącznikiem dla każdego z projektów w ramach Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinne budynki mieszkalne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że audyty dla budynków objętych projektem powinny realnie określać:

  • poziom zmniejszenia zużycia energii w każdym z modernizowanych budynków,
  • poziom wydatków na energię przed i po realizacji projektu,
  • emisję CO2 dla każdego z budynków obliczoną w oparciu o wskaźniki emisji publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji za dany rok albo określonych w Poradniku - Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

Obliczenia zapotrzebowania energii powinny być wykonywane zgodnie z Polską Normą. Z audytu musi wynikać, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynki będą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tzn. spełniać wymagania minimalne dla budynków poddanych przebudowie.

Ponadto audyty (efektywności energetycznej, energetyczne) powinny:

  • być oparte na faktycznym dotychczasowym zużyciu energii w budynkach,
  • uwzględniać zakres zaplanowanych prac (w tym zastosowanie OZE),
  • pokazywać efekty związane ze zużyciem energii możliwe do faktycznego uzyskania po realizacji projektów.

 

graficzne przedstawienie realnego oszacowania wskaźników w projekcie. Założenia według danych faktycznych + Zakres prac w projekcie = Realne oszacowanie wskaźników projektu

 

Nie jest prawidłowe odnoszenie się do hipotetycznych danych i opieranie danych bazowych jedynie na wartościach normatywnych zużycia energii, które nigdy w danym budynku nie wystąpiło. Podejście takie prowadzi bowiem do wielokrotnego zawyżania efektów projektu, a należy mieć na uwadze, że beneficjenci będą zobowiązani do osiągnięcia zaplanowanych przez siebie wskaźników i rozliczenia się z nich wobec IZ RPO.

Należy podkreślić, że kalkulacja zmniejszenia zapotrzebowania na energię ma kluczowe znaczenie dla kryteriów oceny merytorycznej jakościowej. Brak osiągnięcia zakładanych rezultatów, zwłaszcza tych, które wcześniej zdecydują o wyborze projektu do dofinansowania, może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Audyt jest dokumentem źródłowym do opracowania innych dokumentów (np. studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie) w związku z powyższym uprzejmie prosimy o realne określanie ww. parametrów.

Należy zachować ponadto spójność danych zamieszczonych we wniosku do dofinansowanie, studium wykonalności, projekcie budowlanym oraz audytach energetycznych/efektywności energetycznej.