Pytanie:

Czy gmina może ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego, w którym 1 lokal stanowi jej własność, a pozostałe 5 lokali zostało wykupionych przez mieszkańców? Gmina jest zarządcą całej nieruchomości.

Rysunek dot budynków mieszkalnych

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Dlatego w omawianym przypadku wspólnota istnieje, nawet jeśli nie podejmowała działań, związanych z organizacją swojego funkcjonowania.

 1. W ramach obecnego naboru wniosków do działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków gmina, po wyrażeniu takiej woli przez członków wspólnoty, może ją reprezentować - jako beneficjenta i wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie.
 2. Wydatki kwalifikowane mogą obejmować cały budynek, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie konkursu i Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
 3. W ramach załącznika nr 15 (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty określające zasady reprezentacji wnioskodawcy) do wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające przekazanie uprawnienia do reprezentowania wspólnoty przez wybraną osobę lub podmiot, a odpowiednie uzasadnienie zamieścić w studium wykonalności. Należy również zwrócić uwagę, że współwłaściciele budynku (członkowie wspólnoty) powinni uregulować prawa i obowiązki wynikające z realizacji projektu, w tym kwestie np. wkładu finansowego, realizacji zamówień, rozliczeń i odpowiedzialności za prawidłową realizację inwestycji, trwałość projektu.
 4. We wniosku o dofinansowanie w polu A.8 „Wnioskodawca/Partner” należy wskazać nazwę i dane wspólnoty. Natomiast w polu A.11 – dane osoby upoważnionej przez wspólnotę do jej reprezentacji.
 5. Jeżeli beneficjentem będzie wspólnota mieszkaniowa – specyficzny podmiot, którego celem jest zarządzanie nieruchomością wspólną, to dofinansowanie nie będzie objęte pomocą publiczną.

  Pomoc publiczna wystąpi, gdy w budynku wspólnoty znajdować się będzie lokal wykorzystywany do działalności gospodarczej (np. sklep, biuro, warsztat itd.).

  Dodatkowe informacje dotyczące pomocy publicznej – patrz http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/813-wyjasnienia-dotyczace-naboru-w-ramach-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow-wielorodzinne-budynki-mieszkalne.

  Podsumowując – gmina może być reprezentantem wspólnoty i złożyć w jej imieniu wniosek o dofinansowanie.

 6. W odniesieniu do budynków zlokalizowanych na obszarze ROF i miast subregionalnych należy mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu w ramach RPO WP nie mogą uzyskać dofinasowania wspólnoty zlokalizowane na tych obszarach.