Poniżej wyjasnienia i interpretacje dotyczące naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne, w zakresie:

  • pomocy publicznej,
  • projektów realizowanych na obszarach Rzeszowskiego Oobszaru Funkcjolnalego (ROF) i miast subregionalnych,
  • typowych błędów we wnioskach o dofinansowanie,
  • kwalifikowalności wydatków związanych z demontażem dotychczasowego ocieplenia,
  • rekomendowanego sposobu przedstawienia danych w ramach kryteriów liczbowych w załączniku nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu,
  • projektów realizowanych w partnerstwie (powiązań pomiędzy partnerami) na podstawie umowy określającej role oraz wzajemne zobowiązania stron.

Do pobrania:

Informacja w zakresie pomocy publicznej dla naboru wniosków do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków ogłoszonego w maju 2016 r.(budynki wielorodzinne mieszkalne) (PDF 587.78 KB)

Informacja dotycząca projektów realizowanych na obszarach ROF i miast subregionalnych (PDF 65.84 KB)

Informacja dotycząca typowych błędów we wnioskach o dofinansowanie (PDF 222.91 KB)

Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków związanych z demontażem dotychczasowego ocieplenia (PDF 129.99 KB)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - zakres opracowania w kontekście możliwości uzyskania dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej projektu (PDF, 288 KB)

Informacja dotycząca rekomendowanego sposobu przedstawienia danych w ramach kryteriów liczbowych w załączniku nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu (PDF, 559 KB)

Projekty realizowane w partnerstwie – powiązania partnerów (PDF, 387 KB)