Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się operacji których m.in. całkowity koszt kwalifikowalny przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 ww. rozporządzenia nie przekracza 1 mln euro. W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyższy próg – zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych (…), należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną średnioważonych kursów miesięcznych tej waluty w Narodowym Banku Polskim. W obliczeniach należy uwzględnić kursy z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przeliczenia wartości kosztów kwalifikowanych stosując kurs euro właściwy na miesiąc składania wniosku o dofinansowanie w celu odpowiedniego sklasyfikowania projektu.

Odpowiednie przeliczenie kosztów kwalifikowanych pozwoli Wnioskodawcom na sprawdzenie czy nie przekroczono limitów po przekroczeniu których wniosek zaliczany jest do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu, projektów generujących dochód w trakcie wdrażania oraz projektów dużych.

Zgodnie z powyższym informuję, iż dla naboru w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków miesiącem złożenia wniosków będzie marzec 2016 r. Potencjalni wnioskodawcy powinni zastosować poniższy kurs.

Miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie Średni półroczny kurs Euro*[1] (zł)
marzec 2016 4,2989

 


[1] kurs obliczony został jako średnia arytmetyczna kursów średnioważonych miesięcznych NBP z ostatnich 6 m-cy poprzedzających m-c złożenia wniosku o dofinansowanie