Czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zaopiniowany przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW, który wymaga aktualizacji pod kątem spełnienia wymogów dokumentacji konkursowej tzn. dopisania zadania, tytułu projektu lub inwestora, należy ponownie opiniować w WFOŚiGW?

Zgodnie z pkt. 20.3 Instrukcji wypełniania załączników (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca może przedstawić PGN wraz z opinią WFOŚiGW (NFOŚiGW). Posiadanie poprawnego PGN w działaniu 3.2 RPO WP nie jest warunkiem złożenia wniosku, ale może być podstawą do przyznania punktów w ramach oceny merytorycznej – jakościowej.

Aktualizacja PGN, polegająca wyłącznie na dodaniu tytułu projektu lub inwestora, powinna być zgłoszona w WFOŚiGW, ale tut. Departament nie wymaga dołączania do dokumentacji konkursowej ponownej opinii WFOŚiGW w tym zakresie.

Projekt przewiduje modernizację energetyczną sali gimnastycznej publicznego zespołu szkół. Sala, po godzinach zajęć szkolnych i dodatkowych, jest wynajmowana dla mieszkańców gminy na zajęcia sportowe. Przychody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na potrzeby szkoły.
Czy w takim przypadku należy obniżyć wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia?

Zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach działania 3.2 nie przewiduje się udzielania dofinansowania:

 1. na lokale i budynki mieszkaniowe
 2. na lokale i budynki ochrony zdrowia
 3. na zasadach pomocy publicznej i pomocy minimis.
  (za wyjątkiem pomocy de minimis na instalacje OZE w budynku).

Dlatego z wydatków kwalifikowanych projektów należy wydzielić te, które związane są z: lokalami mieszkalnymi, prowadzeniem działalności gospodarczej (konkurencyjnej), wynajmowane lub dzierżawione np. na stałe prowadzenie sklepu, biura itd. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 wydatki należy wydzielić na podstawie:

 1. danych kosztorysowych (jeżeli wnioskodawca dysponuje obiektywnymi danymi),
 2. lub według udziału powierzchni użytkowej ogrzewanej tych pomieszczeń w całkowitej powierzchni użytkowej ogrzewanej danego budynku.

W przypadku wskazanym w pytaniu konieczne jest jednak przeanalizowanie wszystkich przesłanek, które dotyczą potencjalnego występowania pomocy publicznej. W szczególności pobieranie opłat za udostępnienie sali dla mieszkańców nie przesądza o komercyjnym jej charakterze. Również krąg potencjalnych odbiorców (mieszkańcy gminy) i lokalna skala takiej działalności wskazuje na niskie ryzyko zaburzenia konkurencji pomiędzy krajami członkowskimi UE. Należy jednocześnie podkreślić, że celem omawianego działania jest poprawa efektywności energetycznej budynków, a nie poprawa funkcjonowania danej placówki i jej zakresu działalności. Efektem termomodernizacji budynku powinno być zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a nie zwiększenie popytu na wykorzystanie budynku przez osoby trzecie.

W przypadku okazjonalnego, czasowego wynajmu powierzchni sali gimnastycznej, jeśli uzyskiwane przychody są niewielkie to, co do zasady, można przyjąć, że dofinansowanie termomodernizacji tego obiektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Jednocześnie należy pamiętać, że w studium wykonalności projektu w p. 5.3 Pomoc publiczna, należy w sposób konkretny i szczegółowy przedstawić argumenty związane z występowaniem lub brakiem pomocy publicznej.

Interpretacja dot. sporządzania audytów energetycznych

Audyt energetyczny (tzw. audyt efektywności energetycznej) jest niezbędnym załącznikiem dla każdego z projektów w ramach działania 3.2. RPO WP na lata 2014-2020. Audyt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 nr 962). i odnosić się do budynku/ów objętych wnioskiem o dofinansowanie. IZ RPO wymaga, aby audyt był opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2012 r., w szczególności zawierał informacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku. Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynków publicznych - stosuje się metody obliczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346 ze zm.) z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania tych budynków i w ich właściwościach.

Ponadto 27 października 2015 r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1606).

Jeżeli audyt został sporządzony na podstawie przepisów z 2009 r., to dane w nim zawarte mogą być wykorzystane na cele przygotowania projektu, po dostosowaniu do aktualnych przepisów. Audyt będzie wymagał również uzupełnienia m.in. o obliczenie oszczędności energii elektrycznej, wskaźniki energii pierwotnej i finalnej, zmniejszenie emisji CO2 – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2012r. przywołanego na wstępie odpowiedzi.

Czy budynki użyteczności publicznej stanowiące własność spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy (spółka z o.o.), można traktować jako spełniające przesłanki i wypełniające definicję „budynku użyteczności publicznej”, podaną w SZOOP w zakresie działania 3.2?. Co z budynkami służącymi jako pomieszczenia produkcyjne, zajmowanymi przez obsługującą zasoby w zakresie konserwacji i remontów grupę remontowo – budowlaną, choć nie występuje w tym przypadku cecha „administracji publicznej”?

Wśród beneficjentów działania 3.2 RPO WP 2014-2020 znajdują się podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia – stąd Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. może być beneficjentem ww. działania.

Zgodnie z art. 5 Kodeksu postępowania administracyjnego przez organy administracji publicznej rozumie się m.in. podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Biorąc też pod uwagę funkcje budynku administracyjnego spółki komunalnej, zgodnie z katalogiem określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek administracyjny, jako obiekt w którym załatwiane są sprawy administracyjne mieszkańców, może być uznany za budynek użyteczności publicznej. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że budynki w których przyjmowani są lokatorzy administrowanych przez podmiot mieszkań kwalifikują się do wsparcia w zakresie działania 3.2 RPO WP 2014-2020. Jednocześnie, ze względu na zakres działalności spółki, w przypadku dofinansowania jej projektu istnieje duże prawdopodobieństwo udzielenia pomocy publicznej. Natomiast w najbliższym naborze nie przewiduje się wsparcia na zasadach pomocy publicznej. Wyjątkiem od tej zasady jest dofinansowanie instalacji OZE, które stanowią element głębokiej modernizacji energetycznej budynku oraz przewidują odprowadzanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnych (dofinansowanie udzielone jako pomoc de minimis).

Konkurs uwzględniający zasady pomocy publicznej planowany jest w późniejszym terminie.

Zgodnie z przedstawionym powyżej wywodem części budynków obejmujące pomieszczenia warsztatowe (produkcyjne) nie mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania w ramach działania 3.2 RPO WP 2014-2020.

Czy projekt rewitalizacyjny opracowany przez powiatową jednostkę samorządu terytorialnego powinien wynikać z programu rewitalizacji, sporządzonego przez „powiat”, czy właściwą terytorialnie dla lokalizacji projektu gminę?

W ramach najbliższego naboru wniosków z działania 3.2 RPO WP 2014-2020 nie przewidziano preferencji wynikających z posiadania programu rewitalizacji, w tym zwiększania poziomu dofinansowania.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Także Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. wymienia gminny program rewitalizacji jako podstawę działań w zakresie rewitalizacji.

Czy, aby projekt powiatowej jednostki samorządu terytorialnego mógł otrzymać 5 pkt. w kryterium Zgodność z planami gospodarki niskoemisyjnej powinien być ujęty w planie gospodarki niskoemisyjnej opracowanym przez „powiat”, czy właściwą terytorialnie dla lokalizacji projektu gminę?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

Zgodność projektu z PGN wymagana jest w działaniu 3.3. RPO WP 2014-2020, natomiast w działaniu 3.2 RPO WP 2014-2020 jest przedmiotem oceny merytorycznej jakościowej.

Projekt otrzyma 5 punktów, jeśli będzie uwzględniony w planie gospodarki niskoemisyjnej gminy, na terenie której jest realizowany. W Planie uchwalonym przez daną gminę powinien być uwzględniony minimum tytuł projektu i inwestor. W przypadku projektów zlokalizowanych na terenie dwóch i więcej gmin punkty przyznawane będą tylko, jeśli każdy z obiektów jest uwzględniony w obowiązującym na danym terenie planie gospodarki niskoemisyjnej gminy.

PGN wymaga uprzedniego pozytywnego zaopiniowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozytywną opinię ww. planu należy dostarczyć najpóźniej na etapie wezwania do poprawy podczas oceny formalnej.

PGN nie wymaga ww. opinii w sytuacji, gdy został przygotowany w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z uchwałą w sprawie jego przyjęcia powinien być także zamieszczony, w okresie dokonywania oceny projektu, na stronie internetowej danej gminy i beneficjenta.

Czy będzie kwalifikowany koszt audytów, projektów budowlanych i kosztorysów?

Tak. Za koszt kwalifikowany można będzie uznać koszt audytu energetycznego, projektu budowlanego i kosztorysu. Powyższe koszty mogą być uznane za koszt kwalifikowany po spełnieniu warunków określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO 2014-2020 (EFRR).

Czy można wspólnie łączyć zadania termomodernizacyjne z wymianą kotłów kondensacyjnych w ramach osi III działania 3.2?

Łączenie zadań termomodernizacyjnych z wymianą kotłów kondensacyjnych jest możliwe w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, o ile przewiduje to audyt energetyczny i nie ma możliwości włączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Efektem przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. działania ma być zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej projektu.

Czy wymiana kotłów grzewczych gazowychstarych na nowe (dużej mocy na mniejsze) będzie punktowana?

Wymiana jest możliwa, gdy przewiduje to audyt energetyczny i nie ma możliwości włączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Beneficjent będzie mógł otrzymać max. 10 pkt. w przypadku zmiany źródła zasilania w energię cieplną (na źródła niskoemisyjne), wykorzystanie energii OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny merytorycznej jakościowej, jeżeli modernizacja energetyczna budynku obejmuje:

a. wymianę głównego niskosprawnego źródła ciepła budynku, zasilanego paliwami stałymi lub płynnymi na:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej, które będzie głównym źródłem energii cieplnej dla budynku (>50 % Zt1, czyli docelowego zapotrzebowania na energię cieplną),
 • albo kocioł na biomasę lub paliwa stałe 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 lub kocioł gazowy o sprawności cieplnej min. h=89 %, które będzie głównym źródłem energii cieplnej dla budynku (>50 % Zt1)
 • albo zastosowanie OZE, które wytwarzać będzie min. 10 % rocznego zapotrzebowania na energię cieplną (>10 % Zt1)

- przyznaje się 2,5 punktów.

Punkty nie dotyczą urządzeń kogeneracyjnych.

b. zastosowanie OZE, które wytwarza energię elektryczną, które pokrywa min. 10 % zapotrzebowania budynku na energię elektryczną (>10 % Ze1, czyli docelowego zapotrzebowania na energię elektryczną) - przyznaje się 2,5 punktów. Punkty nie dotyczą urządzeń kogeneracyjnych.

5 punktów przyznaje się w przypadku zastosowania w projekcie urządzenia wysokosprawnej kogeneracji. Uwzględnia się jedynie takie urządzenia, które zaspokajać będą minimum 10 % zapotrzebowania budynku na sumę energii cieplnej i elektrycznej (Zt1+Ze1).

Punkty przyznane w podkryteriach a, b oraz za stosowanie urządzenia kogeneracyjnego mogą być sumowane, jeżeli projekt łączy zastosowanie różnych urządzeń.

Jakie muszą zostać spełnione normy przy wymianie kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne (% oszczędność energetyczna)?

W przypadku wymiany kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne uzyskanie dofinansowania uzależnione będzie od:

 • przeprowadzenia audytu energetycznego obejmującego zakres inwestycji (ex-ante),
 • braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 • zwiększenia efektywności energetycznej budynku, będącego przedmiotem projektu,

RPO w działaniu 3.2 nie ustala innych norm dla kotłów gazowych. Jednocześnie zastosowanie kotła o sprawności powyżej h=89 % jest przedmiotem premiowania w kryteriach jakościowych. Projekt, który spełni to kryterium, uzyska dodatkowe 2,5 pkt.

Czy VAT dla JST jest kwalifikowany, jeżeli chodzi o np. szkoły, jako jednostki organizacyjne gminy (zgodnie z ostatnim orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie)?

Gmina musi samodzielnie zdecydować w oparciu o aktualne przepisy prawne, czy dana czynność podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR):

 1. Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowane tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.
 2. Warunek określony wyżej oznacza, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Nawet częściowa możliwość odzyskania VAT powoduje całkowitą niekwalifikowalność VAT odnośnie danego wydatku.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do organów podatkowych o indywidualną interpretację podatkową.

Czy w związku z faktem, że część projektów w ramach działania 3.1 RPO będzie realizowana w obiektach, których właścicielem są spółki komunalne mające możliwość odliczenia podatku VAT, podatek ten będzie niekwalifikowany tylko w przypadku tych obiektów, czy też występuje takie zagrożenie dla całości zadań realizowanych w ramach tego działania przez wnioskodawcę?

Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Kwestie kwalifikowalności podatku VAT wyjaśnione są również w rozdziale 6.12. Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) z dnia 24 listopada 2015 r.

Zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z ww. Wytycznymi (p. 6.12 pp. 6-7) w sytuacji, kiedy wydatki kwalifikowane projektu dotyczą naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje, beneficjent w rozliczeniach podatkowych powinien określić kwotę naliczonego VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ust 2. ustawy o VAT. W takiej sytuacji podatek VAT jest w całości niekwalifikowany – niekwalifikowana jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.

W konkretnym projekcie może zdarzyć się sytuacja, gdy podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanych odnośnie np. jednego obiektu objętego modernizacją energetyczną, a nie będzie kwalifikowany w zakresie prac przewidzianych w innym obiekcie.

Czy wydzierżawiony budynek od związku wyznaniowego (np. klasztoru) może być sfinansowany/dofinansowany w ramach 3.2?

Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomością, która wykorzystywana będzie do realizacji projektu (np. na której zlokalizowana będzie budowana infrastruktura, zajęta w celu wykonania robót budowlanych lub gdzie zlokalizowany będzie sprzęt i wyposażenie).

Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnymi do wykonania dostaw na podstawie:

 1. własności,
 2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli,
 3. użytkowania wieczystego,
 4. trwałego zarządu,
 5. ograniczonego prawa rzeczowego
 6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W przypadku p. b-f, w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia wnioskodawcy powinny:

 • wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie do realizacji robót budowlanych (zlokalizowania dostarczonego wyposażenia) oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu projektu na danej nieruchomości,
 • oraz obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości (3 lub 5 lat od wypłacenia końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Sposób użytkowania infrastruktury i podmiot, który będzie się nią zajmował, powinien zostać opisany w studium wykonalności w rozdziale 5.9. Dokumentem wymaganym jako załącznik do wniosku jest Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami.

Należy przy tym zastrzec, że ogłoszony konkurs dotyczy budynków użyteczności publicznej, których katalog określono w SZOOP WP 2014-2020. Jednocześnie dokument ten nie przewiduje wśród beneficjentów (ani partnerów projektu) osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Opisane w pytaniu działania mogą wskazywać na niedopuszczalne rozwiązanie, służące obejściu ograniczeń niekorzystnych dla tego typu podmiotów. Faktyczny wnioskodawca musi uwzględnić potrzebę prowadzenia określonej działalności publicznej oraz zapewnić źródła jej finansowania przez okres trwałości projektu.

Uwaga:

IZ RPO rozważa wystąpienie do KE z wnioskiem o uwzględnienie kościelnych osób prawnych, jako podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 RPO WP, a ewentualny nabór byłyby możliwy w 2017r.

Czy SEAP-y będą traktowane na równi z PGN, czy jednak nazwa dokumentu musi brzmieć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (czy SEAP jest równoważny do PGN)?

W działaniu 3.2 załączenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest obowiązkowe, PGN nie stanowi kryterium dostępu. Wnioskodawca, którego projekt będzie uwzględniony w ww. Planie może natomiast uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej jakościowej. W przypadku braku Planu lub braku zgodności projektu z PGN, projekt może uzyskać dofinansowanie, jednakże nie otrzyma dodatkowych punktów.

Przyjęty w perspektywie finansowej 2014-2020 system przewiduje, że weryfikację poprawności zakresu i analiz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadzać będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. IZ RPO będzie weryfikować czy:

 • dany plan jest aktualny i czy posiada pozytywną opinię WFOŚiGW (warunek ten nie dotyczy planów wykonanych w ramach projektów objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013),
 • jest w nim uwzględniony projekt, który podlega ocenie.

Pozytywną opinię ww. planu należy dostarczyć najpóźniej na etapie wezwania do poprawy podczas oceny formalnej.

Należy przy tym zaznaczyć, że Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) powstały w oparciu o Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym jest jednym z dokumentów metodologicznych, które mogą być wykorzystane w tworzeniu planów. Poradnik koncentruje się na środkach służących redukcji emisji CO2 oraz końcowego zużycia energii przez odbiorcę. Definiuje główne działania w obszarze lokalnej produkcji energii elektrycznej (wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, energii wiatrowej, kogeneracji; usprawnienie lokalnego wytwarzania energii elektrycznej), lokalnej produkcji ciepła/chłodu czy transportu miejskiego.

Instytucją odpowiedzialną za weryfikację prawidłowości opracowania PGN jest WFOŚiGW. Dlatego pytania dotyczące nazwy (tytułu dokumentu), zakresu i metodologii określania celów, działań i efektów wdrażania planów, należy kierować do tej instytucji.

Jaka będzie obowiązywać procedura dla zamówień publicznych do kwoty 30 tys euro?

Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Wytyczne zamieszczone są w zakładce Zapoznaj sie z prawem i dokumentami/Wytyczne IZ

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z:

a. zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych, w przypadku:

 • beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b. uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

c. zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Od kiedy obowiązuje umieszczanie zapytań ofertowych poniżej 30 tys. euro na stronie RPO?

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

Udzielanie zamówień:

 1. Jak wytyczne IZ w sprawie udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy pzp mają się do wewnętrznych regulaminów tego dotyczących w każdej z gmin?
 2. Czy należy je zmienić?
 3. A co z zamówieniami, które już zostały wykonane, przed pojawieniem się wytycznych?

Ad 1. Mając na uwadze zapisy Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych beneficjent może udzielić zamówienia w oparciu o wewnętrzne regulacje tylko w ramach zasady rozeznania rynku, która ma zastosowanie do zamówień o wartości szacunkowej poniżej 10 tys. zł netto, jeżeli odpowiadają one zasadom ogólnym, o których mowa w Rozdziale I oraz wymaganiom opisanym w Rozdziale IV (patrz pkt 47 Wytycznych). W szczególności wewnętrzne regulacje Beneficjenta muszą zapewnić poniesienie wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych, tj.:

 • w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 • w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Beneficjent zobowiązany jest zatem w zamówieniach o wartości poniżej 10 tys. zł netto:

 • wysłać zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, lub
 • dokonać rozeznania rynku poprzez porównanie co najmniej trzech cenników, katalogów, ofert ze stron internetowych, które wraz z „Protokołem postępowania” powinny być przechowywane przez Beneficjenta.

 

Ad. 2 IZ nie wymaga dostosowywania zapisów regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień publicznych równolegle z przyjęciem i późniejszymi zmianami zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zmiany zapisów w wewnętrznych aktach prawnych Beneficjentów podmiotów zależą wyłącznie od ich decyzji.

Ad. 3 Jeżeli Beneficjent rozpoczął realizację projektu przed dniem wejścia w życie ww. Wytycznych (tj. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych, zamówienia urządzeń lub podjęcia innego zobowiązania przed 14.10.2015 r.), Instytucja Zarządzająca RPO WP uzna, że zasady, o których mowa w pkt. 5 i 6 ww. Wytycznych zostały spełnione jeżeli wyśle on zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz opublikuje ogłoszenie co najmniej na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (Instytucja Zarządzająca RPO WP zaleca, aby ogłoszenie o zamówieniu było publikowane również na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl).
Jednocześnie w pkt 51 Wytycznych przewidziano, że „Każdy Beneficjent przystępując do określania zakresu wydatków kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP powinien dokonać uprzedniej analizy, czy procedura udzielenia zamówienia, które zamierza włączyć w zakres projektu, została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszych Wytycznych”. Powyższy zapis ma za zadanie zwrócenie Wnioskodawcom uwagi na to, że zasady dot. udzielania zamówień określone w Wytycznych, będą wymagane również w odniesieniu do zamówień udzielonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Czy konkurs jest otwarty czy zamknięty?

IZ RPO ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w procedurze konkursowej. Wnioski przyjmowane będą od 28 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r.

Czy jeżeli gmina składa kilka projektów w zakresie różnych inwestycji, czy musi załączyć do każdego z nich odrębnie studium wykonalności, czy wystarczy jedno z zakresem obejmującym wszystkie inwestycje?

Studium wykonalności jest niezbędnym załącznikiem dla każdego ze złożonych projektów.
W przypadku realizacji jednego z kilku etapów większego zadania, studium wykonalności powinno uzasadniać celowość dofinansowania tego etapu, zgodnie z zasadą, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, który po zakończeniu będzie funkcjonował i dawał wymierne efekty. Studium wykonalności musi być w pełni zgodne i spójne ze złożonym wnioskiem.

W budynku użyteczności publicznej JST oprócz jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się również lokale użytkowe, które są wynajmowane przez organizacje pożytku publicznego nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w związku z tym roboty związane z termomodernizacją budynku na tych powierzchniach wynajmowanych  tym podmiotom będą kwalifikowane?

Jeżeli występuje odpłatne wynajmowanie powierzchni, to domniemywa się, że wnioskodawca prowadzi działalność o charakterze gospodarczym i  dofinansowanie obiektu, który służy do takiej działalności jest przynajmniej w części objęte zasadami pomocy publicznej.
Zgodnie z Regulaminem konkursu do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków ogłoszonym w dniu 26 listopada 2015r. z obecnego naboru wniosków, wyłączone są projekty, objęte zasadami pomocy publicznej. Budynek może stanowić przedmiot projektu w tym naborze, jeżeli wydatki związane z modernizacją energetyczną wynajmowanych pomieszczeń nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Wyłączenie wydatków niekwalifikowanych może nastąpić:

 1. na podstawie kosztorysu, jeśli wydatki są możliwe do jednoznacznej identyfikacji,
 2. jako stosunek powierzchni tych pomieszczeń do powierzchni użytkowej budynku.
W budynku użyteczności publicznej JST w wydzielonym lokalu prowadzi działalność gospodarczą podmiot świadczący usługi protetyki stomatologicznej. Czy wydatki związane z termomodernizacją budynku na tej powierzchni  będą kwalifikowane?

Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu z obecnego naboru wniosków wyłączone są projekty objęte zasadami pomocy publicznej.

Budynek może stanowić przedmiot projektu w tym naborze, ale wydatki związane
z modernizacją energetyczną pomieszczeń wynajmowanych pod działalność usługową, nie będą kwalifikowane do dofinansowania. Wyłączenie wydatków niekwalifikowanych może nastąpić:

 1. na podstawie kosztorysu, jeśli wydatki są możliwe do jednoznacznej identyfikacji,
 2. jako stosunek powierzchni użytkowej tych pomieszczeń do powierzchni użytkowej budynku.
Czy wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody termomodernizacja budynku, który częściowo podlegał modernizacji (były prowadzone w nim roboty budowlane) w ramach projektu realizowanego we wcześniejszej perspektywie finansowej w ramach RPO WP 2007-2013. Zaznaczam, że zakres planowanych prac termomodernizacyjnych nie pokrywa się z robotami budowlanymi wykonanymi w ramach dofinansowanego projektu?

Kwestia, czy i jakich dokumentów, pozwoleń, zgłoszeń budowlanych wymaga się do projektu, jest oceniana na podstawie przepisów prawa budowlanego i tzw. spec ustaw (drogowej, przeciwpowodziowej). IZ RPO wymaga, aby konkretne informacje w zakresie wymogów były przedstawione w studium wykonalności, a kopie wymaganych dokumentów były przedstawione jako załączniki do wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji do załączników (zał. 4), instrukcji do studium wykonalności (zał. 5). Potwierdza to również opis kryterium merytorycznego „gotowość do realizacji”.

Natomiast w odniesieniu do realizacji prac w obiekcie, który podlegał modernizacji w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO 2007-2013 – jeżeli zakres prac zaplanowanych obecnie do realizacji nie narusza elementów objętych wcześniej dofinansowaniem i nie ingeruje negatywnie w cele poprzedniego projektu to obiekt ten może być poddany głębokiej modernizacji energetycznej w ramach działania 3.2 RPO WP 2014-2020.

Jak w audycie energetycznym, uwzględniającym szereg prac termomodernizacyjnych oraz  budowę klimatyzacji, przeprowadzić obliczenia oszczędności energii z tytułu budowy klimatyzacji?

Budowa klimatyzacji jest kosztem kwalifikowanym projektu w ramach dz. 3.2 RPO WP 2014-2020.
W audycie energetycznym należy uwzględnić zmiany wynikające z planowanego zainstalowania klimatyzacji. Zainstalowanie klimatyzacji spowoduje zwiększenie zużycia energii, które należy uwzględnić przy obliczaniu docelowych parametrów efektywności energetycznej. W szczególności wymagane jest min. 25% zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię i ewentualnie parametrów zużycia energii pierwotnej (EP), jeśli mają zastosowanie.
Audyt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2012 r. poz. 962) i odnosić się do budynku/ów objętych wnioskiem o dofinansowanie.
Rozporządzenie to zawiera wzory dotyczące kalkulacji zużycia energii elektrycznej, którą należy zastosować odpowiednio do potrzeb określonych w projekcie.

Czy Gmina jako beneficjent projektu, w ramach którego jednym z budynków poddanych termomodernizacji ma być budynek użyteczności publicznej z częściowym udziałem Gminnej Spółdzielni, może wykupić od Spółdzielni ten udział, zgodnie z Wytycznymi zakładając, że koszt tego wykupu nie przekroczy 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych? Budynek/udział po wykupie przez Gminę zostanie zaadaptowany na potrzeby remizy OSP. Czy te 10 % zgodnie z Wytycznymi liczymy od całkowitych kosztów kwalifikowanych tego konkretnego budynku, czy też od całkowitych kosztów kwalifikowanych całego projektu?

W ramach ogłoszonego konkursu z działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków można realizować zadania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. W odniesieniu do zasad realizacji Programu nabycie prawa własności do części budynku nie jest okolicznością niezbędną i warunkującą przeprowadzenie termomodernizacji. Wystarczające  jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane, którego podstawy prawne wymieniono w instrukcji do załączników (opis załącznika nr 11).
Celem działania 3.2 jest modernizacja energetyczna budynków i zmniejszenie zużycia energii, a nie przygotowanie obiektu dla OSP. Dlatego stanowisko IZ RPO w tej konkretnej sytuacji jest takie, że nabycie udziału w nieruchomości nie może być uznane za koszt kwalifikowany.
Koszty zakupu nieruchomości mogą być uznane za kwalifikowane, jeżeli są niezbędne do realizacji projektu np. w sytuacji konieczności wykupu części nieruchomości pod budowę sieci ciepłowniczej. Wydatki kwalifikowane w tym zakresie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) z dnia 24 listopada 2015 r.

Czy w projekcie można ująć budynek, który stanowi własność gminy i w połowie jest zajęty przez urząd gminy a w połowie przez bank? Budynek jest już ocieplony. Gmina chciałby uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. tylko w części zajmowanej przez urząd. W części zajętej przez bank nie planuje się żadnych prac.

Obiekt może być przedmiotem projektu w ramach działania 3.2 RPO, z zastrzeżeniem:

 1. audyt energetyczny powinien obejmować cały budynek,
 2. warunek progowy w zakresie oszczędności energii pow. 25 % odnosić się będzie do całego budynku, a nie tylko do części zajmowanej przez urząd gminy,
 3. ewentualne wydatki naprace dot. części zajmowanej przez bank w obecnym naborze nie są kwalifikowane do dofinansowania,
 4. efekty realizacji projektu, które podlegają ocenie merytorycznej dotyczyć będą zmiany zużycia energii w budynku między stanem przed realizacją a stanem planowanym do uzyskania po jego wykonaniu.

ug bank

Projekt ma dotyczyć termomodernizacji budynku domu kultury. W najbliższej przyszłości planuje się również rozbudowę obiektu. Jaki zakres może być objęty wydatkami kwalifikowanymi oraz w jaki sposób obliczać oszczędności energii?

Obiekt może być przedmiotem projektu w ramach działania 3.2 RPO, z zastrzeżeniem:

 1. audyt energetyczny powinien obejmować istniejący budynek (część dobudowana tylko jeżeli została już oddana do użytkowania),
 2. warunek progowy w zakresie oszczędności energii pow. 25 % odnosić się będzie do istniejącego budynku (część dobudowana tylko, jeżeli została już oddana do użytkowania),
 3. ewentualne wydatki naprace dot. części rozbudowywanej nie są kwalifikowane do dofinansowania; dopuszcza się sytuację, że nie są w ogóle ujęte w projekcie (wystarczająca jest tylko odpowiednia wzmianka w studium wykonalności, że rozbudowa jest planowana),
 4. efekty realizacji projektu, które podlegają ocenie merytorycznej dotyczyć będą zmiany zużycia energii w budynku istniejącym między stanem przed realizacją a stanem planowanym do uzyskania po jego wykonaniu. Nie uwzględnia się zmian zużycia energii w części planowanej do rozbudowy,
 5. koszty dotyczące źródła ciepła, które zainstalowane będzie w istniejącym budynku (poddawanym termomodernizacji), które w przyszłości zasilać będzie też część planowaną do rozbudowy, mogą być w całości kwalifikowane do dofinansowania pod warunkiem faktycznego spełnienia wymogu wskazanego w lit. b) dla istniejącego budynku i dopuszczalności takiego rozwiązania z punktu widzenia optymalnego wariantu wskazanego w audycie energetycznym. Należy mieć na uwadze, że przewymiarowanie źródła ciepła może spowodować nieosiągnięcie wymaganego progu oszczędności energii pow. 25% co może prowadzić do utraty dofinansowania.
 6. jeżeli w okresie trwałości projektu, podczas rozbudowy, zajdzie konieczność usunięcia części izolacji ścian wykonanej w ramach dofinansowania RPO (np. na styku ściany zewnętrznej i nowego pomieszczenia) to:
 • należy odpowiednią informację zgłosić uprzednio IZ RPO,
 • należy udokumentować, że zmiana nie spowoduje pogorszenia parametrów zużycia energii w budynku i że cele projektu zostaną utrzymane,
 • elementu wykonanego w ramach dotacji RPO, a następnie usuniętego, nie można powtórnie objąć wydatkami kwalifikowanymi kolejnego projektu zgłaszanego do dofinansowania przez UE.

 

dk rozbudowa

Budynek, który ma być poddany gruntownej modernizacji energetycznej posiada obecnie dach płaski. Wraz z termomodernizacją zaplanowano prace związane ze zmianą konstrukcji dachu i nadbudową budynku w celu stworzenia dodatkowych sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej. Jakie prace mogą być przedmiotem wydatków kwalifikowanych w takim przypadku?

 

szkola

 

Obiekt może być przedmiotem projektu w ramach działania 3.2 RPO, z zastrzeżeniem:

 1. audyt energetyczny powinien obejmować analizę zużycia energii w istniejącym budynku (część nadbudowaną tylko jeżeli została już oddana do użytkowania),
 2. warunek progowy w zakresie oszczędności energii pow. 25 % odnosić się będzie do całego budynku,
 3. wydatki na prace dot. zmiany konstrukcji dachu, jak również ogólnobudowlanei instalacyjne związane z przygotowaniem nowych pomieszczeń nie są kwalifikowane do dofinansowania,
 4. d)do dofinansowania można zakwalifikować koszty izolacji cieplnej nowych połaci dachu, koszty połączenia z instalacjami wspólnymi z dotychczasową częścią budynku (wentylacyjnej, c.o. itd.), pod warunkiem, że wraz z zakończeniem projektu w ramach działania 3.2 RPO pomieszczenia na poddaszu zostaną oddane do użytku, a także pozostałe koszty wymienione jako kwalifikowane w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR),
 5. efekty realizacji projektu, które podlegają ocenie merytorycznej jakościowej dotyczyć będą zmiany zużycia energii w budynku istniejącym między stanem przed realizacją a stanem planowanym do uzyskania po jego wykonaniu. Jeżeli prace realizowane będą równocześnie to należy uwzględnić dodatkową energię, która będzie zużywana w nadbudowanej części,
 6. koszty dotyczące źródła ciepła, które zainstalowane będzie w istniejącym budynku (poddawanym termomodernizacji), które w przyszłości zasilać będzie też część nadbudowaną, mogą być w całości kwalifikowane do dofinansowaniapod warunkiem faktycznego spełnienia wymogu wskazanego w lit. b) dla istniejącego budynku i dopuszczalności takiego rozwiązania z punktu widzenia optymalnego wariantu wskazanego w audycie energetycznym. Należy mieć na uwadze, że przewymiarowanie źródła ciepła może spowodować nieosiągnięcie wymaganego progu oszczędności energii pow. 25% co może prowadzić do utraty dofinansowania.
Czy w ramach działania 3.2 RPO można zrealizować projekt, który obejmuje (…) instalację indywidualnego, kondensacyjnego kotła na gaz do zasilania c.o. i c.w.u. w miejsce dotychczasowego wymiennika zasilanego przez osiedlową sieć ciepłowniczą.

Komisja Europejska wymaga, aby w ramach RPO preferowane było zastosowanie ciepła wytwarzanego centralnie i dostarczanego za pomocą sieci ciepłowniczych. Dlatego w treści SZOOP znajduje się zapis umożliwiający zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła tylko pod warunkiem, że przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe (technicznie i ekonomicznie).

Zastąpienie przyłącza indywidualnym kotłem na gaz nie może być wsparte w ramach działania 3.2 RPO WP na lata 2012-2020

bud up

 

Czy dom pogrzebowy będący własnością Gminy może być uznany za budynek użyteczności publicznej.

Budynek domu pogrzebowego nie mieści się w definicji budynków użyteczności publicznej określonej w obowiązującym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP.

W związku z powyższym modernizacja energetyczna domu pogrzebowego nie może zostać dofinansowana.

Jakie podejście będzie stosowane przy kryteriach oceny dopuszczającej i jakościowej w przypadku, gdy projekt obejmuje termomodernizację więcej niż 1 budynku?

Kryteria oceny dopuszczającej i jakościowej odnoszą się do każdego z budynków, który ma zostać poddany termomodernizacji w trakcie realizacji projektu. W przypadku zespołów budynków, segmentów, łączników, przewiązek wydzielenie liczby budynków powinno uwzględniać zasady przewidziane w przepisach budowlanych.Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego „…istnienie łącznika między kilkoma segmentami – czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami – oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość. Tym samym zespół segmentów (pawilonów) – trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach – należy traktować jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone ww. łącznikiem (…). Dla każdego „samodzielnego” budynku należy prowadzić jedną książkę obiektu budowlanego.” (źródło: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1260515.pdf ext link).

W związku z powyższym warunek progowy w działaniu 3.2 w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej pow. 25 % odnosić się będzie do każdego z budynków osobno.

Efekty realizacji projektu, które podlegają ocenie merytorycznej dotyczyć będą sumy zmiany zużycia energii w budynkachmiędzy stanem przed realizacją a stanem planowanym do uzyskania po realizacji całego projektu.

Przykład 1: Kryterium - Redukcja emisji CO2

(zmiana emisji CO2eq w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną lub elektryczną).

Projekt obejmuje trzy budynki ogrzewane przez kotły na węgiel. Jednym z elementów termomodernizacji energetycznej jest wymiana kotłów na piece gazowe, która skutkować będzie redukcją emisji CO2.

bud up 123

 

 

Do oceny kryterium należy zsumować wartości redukcji emisji (∆ Et) dla wszystkich obiektów objętych projektem. W przykładzie punkty przyznane będą według tego jak wynik 45 MgCO2eq uplasuje się wobec pozostałych projektów podlegających ocenie (według tzw. metody przedziałów, którą przedstawiono w opisie kryteriów oceny merytorycznej w załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO).      

Przykład 2: Kryterium - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię

(zmiana poziomu zapotrzebowania na energię finalną - do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania c.w.u., oświetlenia; jednostka miary: wartość procentowa %).

Projekt obejmuje trzy budynki. Zgodnie z audytem zapotrzebowanie na energię „przed” i „po” realizacji projektu będzie następujące:

bud up 123 suma

 

 

Do oceny kryterium Zmniejszenia zapotrzebowania na energię należy zsumować wartości Z0 i Z1 dla wszystkich obiektów objętych projektem.

wzor

 

Przykład 3: Kryterium - Zmiana źródła zasilania w energię cieplną, wykorzystanie energii OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt obejmuje trzy budynki. W jednym z budynków zastosowane zostanie OZE, które zapewni częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w budynku. Zgodnie z audytem zapotrzebowanie na energię „po” realizacji projektu będzie następujące:

bud up 123 oze

 

 

Punkty przyznane będą wtedy, gdy zastosowane OZE w projekcie będzie wytwarzać min. 10 % rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich budynkach objętych projektem (>10 % Ze1).

W przykładzie punkty za zastosowanie OZE będą przyznane, gdyż energia z OZE zaspokajać będzie powyżej 10 % zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli w tym przypadku co najmniej 28 MWh.

W ramach modernizacji energetycznej sali gimnastycznej rozważane jest zastąpienie dotychczasowego ogrzewania opartego na kanałach ciepłowniczych pod posadzką sali. Czy kwalifikowane do dofinansowania będą koszty związane z wymianą parkietu sportowego, który ulegnie zniszczeniu podczas przebudowy i instalacji nowego ogrzewania pod posadzką pomieszczenia?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w zakresie działania 3.2 (s. 84) do dofinansowania kwalifikują się wydatki dotyczące między innymi wykonania izolacji oraz ocieplenia fundamentów modernizowanego budynku, izolacji rurociągów c.o., montażu zaworów termostatycznych, wymiany rurociągów i armatury c.o. uzasadnione np. zmianami natężenia przepływu lub wymogiem zmiany przekrojów.

Jednocześnie podkreślić należy, że zakres zaplanowanych prac powinien wynikać z audytu energetycznego (efektywności energetycznej). Wydatki kwalifikowane mogą obejmować tylko te rozwiązania i prace, które zostały wskazane w audycie jako optymalne do wykonania lub wymiany. Dlatego audytor podczas analizy możliwych do wykonania wariantów powinien uwzględnić koszty poszczególnych rozwiązań, również związane
z odtworzeniem parkietów.

Czy za budynek użyteczności publicznej w ramach działania 3.2 RPO może być uznany budynek administracyjny spółki komunalnej, w którym przyjmowani są lokatorzy mieszkań administrowanych przez spółkę? Załatwiane w budynku sprawy należą do sfery administracji publicznej, gdyż spółka wykonuje zadania ustawowe Gminy odnośnie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę funkcje budynku administracyjnego spółki, zgodnie z katalogiem określonym w par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek administracyjny, jako obiekt, w którym załatwiane są sprawy administracyjne mieszkańców, może być uznany za budynek użyteczności publicznej.

Budynek, w którym załatwiane są sprawy administracyjne lokatorów mieszkań zarządzanych przez spółkę komunalną może zostać uznany za budynek użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) RPO WP 2014-2020.

W przypadku spółki, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, dofinansowanie będzie stanowić pomoc publiczną. Ponieważ w tym konkursie nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, to omawiana inwestycja nie może uzyskać dofinansowania.

Wyjątkiem w ramach trwającego naboru wniosków jest tylko dopuszczenie pomocy publicznej w przypadku dofinansowania instalacji odnawialnego źródła energii, jako elementu głębokiej modernizacji energetycznej budynku, jeśli wytworzona w tej instalacji nadwyżka energii zostanie odprowadzona do sieci dystrybucyjnej. Dofinansowanie na tego typu instalacje może być udzielone jako pomoc de minimis.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że budynki produkcyjne i usługowe spółki nie wpisują się w definicję budynku użyteczności publicznej określonej w SZOOP RPO 2014-2020, zatem nie będą się kwalifikować do wsparcia w ramach w/w działania.

W jaki sposób ująć we wniosku o dofinansowanie w polu D3, różnice w kwotach, powstałe z zaokrągleń przy liczenia poszczególnych stawek VAT w specyfikacji dostaw. W zależności od tego, czy liczmy stawkę Vat od sumy pozycji Netto we wniosku o dofinansowanie, czy liczymy sumę Vat od poszczególnych pozycji netto w specyfikacji dostaw powstaje różnica wynikająca z zaokrągleń.

 

VAT od całości wydatków netto ≠ ∑ VAT od poszczególnych pozycji wydatków netto

W takiej sytuacji, należy przyjąć poprawną matematycznie sumę wyliczeń cząstkowych np.:
z kosztorysu lub specyfikacji dostaw. Dokumentem źródłowym jest specyfikacja dostaw lub kosztorys, z których kwoty łaczne (netto i vat) należy przepisać do wniosku.

 Przykład:

 Zadanie 1 – zakup wyposażenia, obejmuje dwie pozycje cząstkowe w specyfikacji dostaw.

Netto - 500,50 zł VAT 23 % - 115,12 zł Brutto - 615,62 zł
Netto - 499,50 zł VAT 23 % - 114,89 zł Brutto - 614,39 zł
Suma netto - 1000,00 zł Suma VAT - 230,01 Suma Brutto 1230,01 zł

Do wniosku, jako Zadanie nr 1 – zakup wyposażenia, należy przepisać sumy ze specyfikacji: netto – 1000,00 PLN i Vat - 230,01 zł, mimo że 1000,00 x 23% = 230,00.

Czy w przypadku rozbieżności spowodowanych zaokrągleniami w obliczaniu kwoty dofinansowania ważniejszy jest limit kwoty dofinansowania czy limit % dofinansowania wydatków kwalifikowanych?

W SZOOP RPO WP w większości działań znajdują się dwa równoważne limity – co do kwoty dofinansowania i co do % dofinansowania wydatków kwalifikowanych. W przypadku rozbieżności spowodowanych zaokrągleniami, w celu określenia kwoty dofinansowania, stosować należy wartość mniejszą, tak aby nie przekroczyć żadnego z ww. ograniczeń.

Przykład:

Dla projektu obowiązują następujące limity:

Limit kwoty dofinansowania (zł) 10 000 000,00
Limit % dofinansowania 85,00%

1. Przypadek – Przekroczona kwota dofinansowania

Wydatki kwalifikowane (zł) % dofinansowania Kwota dofinansowania (zł) Uwagi
12 000 000,99 83,340%

10 000 800,82

przekroczona jest kwota dofinansowania

Należy zmniejszyć % dofinansowania, aby nie przekraczało ono dopuszczalnej kwoty.
83,330% 9 999 600,82 kwota i limit % jest poprawny

2. Przypadek – Przekroczony limit % dofinansowania

Wydatki kwalifikowane (zł) % dofinansowania Kwota dofinansowania (zł) Uwagi
11 500 000,99 86,960%

10 000 000,00

limit % jest przekroczony

Należy zmniejszyć % dofinansowania, aby nie przekraczało ono dopuszczalnego poziomu.
85,000% 9 775 000,84 kwota i limit % jest poprawny

 

W ramach działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków będzie realizowany projekt dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Beneficjentem jest Gmina, natomiast operatorem infrastruktury jednostka organizacyjna gminy, finansowana z jej budżetu. Czy w tym wypadku błędem będzie zastosowanie standardowej metody analizy finansowej?

Szczegółowe zasady dot. metodologii analizy finansowej projektów opisane zostały w pkt. 6 Instrukcji do opracowania studium wykonalności – energetyka i efektywność energetyczna oraz w pkt. 7 Wytycznych MIR.

Wybór metody zależy od tego, czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta oraz czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta.

schemat

 

W odpowiedzi na pytanie dot. metodologii analizy finansowej informuję, że w opisanym przypadku możliwe jest zastosowanie metody standardowej, na bazie danych z audytu energetycznego. Ostateczny wybór sposobu obliczeń należy do Wnioskodawcy. Analizy bez względu na zastosowaną metodę powinny prowadzić do uzyskania identycznych wyników.