Przypominamy, że nabór wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” kończy się 2 marca br. (czwartek).

Do godz. 15.30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020 oraz złożyć fizycznie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 13A (parter) lub 110 (I piętro).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów

Za datę wpływu przyjmuje się datę stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Prosimy o dochowanie starań, aby dokumentację przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie należy również zwlekać z dostarczeniem dokumentów, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

Uwaga!

Wniosek i wszystkie załączniki składane są w 1 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Obie złożone wersje muszą mieć tą samą treść.