Proszę o wskazanie, które z wymienionych załączników wypełnia Lider, a które przypadają na Partnerów dla projektów realizowanych w partnerstwie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej - II Cyfrowe Podkarpackie, działania - 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego każdorazowo wskazuje zasady dotyczące sposobu wypełniania / dostarczenia poszczególnych załączników. Nie jest możliwe wskazanie, który z partnerów w projekcie (Lider czy pozostali partnerzy) jest odpowiedzialny za dany załącznik, gdyż jest to uzależnione od konstrukcji danego projektu i wymaga to indywidualnego uregulowania w ramach porozumienia / umowy o partnerstwie.

Zgodnie z zapisami §5 Regulaminu konkursu dotyczącego projektów partnerskich „Partnerzy ustanawiają Lidera (partnera wiodącego), który jest beneficjentem projektu oraz wnioskodawcą. Liderem powinien zostać podmiot o odpowiednim potencjale umożliwiającym koordynację całego projektu. Lider reprezentuje strony porozumienia / umowy o partnerstwie, odpowiada za sprawozdawczość i rozliczenia, a także za zarządzanie projektem.”

Na Liderze zatem, jako podmiocie reprezentującym strony, spoczywa obowiązek przedłożenia załączników do wniosku. W zależności jednak od podziału zadań w projekcie, załączniki dotyczą części za które odpowiedzialny jest Lider albo części konkretnego partnera, który np. jako właściciel budynku objętego projektem może być w jego zakresie inwestorem.

W opracowywanym Studium Wykonalności w rozdziale 4.4 Dostawy i roboty budowlane przewiduje się zakup m.in. serwerów, szaf rackowych, zasilania awaryjnego UPS, klimatyzatorów oraz wykonanie okablowania sieciowego u partnerów projektu. Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o informację czy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w osi II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP 2014-2020 działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług dla projektu X należy przygotować i złożyć Program funkcjonalno-użytkowy.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15, rozdział 7. Wyciąg z dokumentacji technicznej:

„W przypadku działań, gdzie nie będzie wymagane zgłoszenie budowy ani pozwolenie na budowę wymagany jest odpowiedni opis zakresu rzeczowego w rozdziale 4.4 Studium wykonalności oraz szczegółowa specyfikacja dostaw i/lub usług (załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie), które pozwolą na zidentyfikowanie zakresu rzeczowego projektu.”

W związku z powyższym, jeżeli instalacja infrastruktury informatycznej oraz wykonanie okablowania sieciowego nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych, szczegółowy opis techniczny zakupywanego sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do realizacji inwestycji powinien zostać ujęty w Studium wykonalności i Specyfikacji dostaw / usług. Jeżeli natomiast opisane roboty budowlane będą wymagać:

-        uzyskania pozwolenia na budowę – należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej, tj. projektów budowlanych. Natomiast w przypadku projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wymagane jest przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego;

-        dokonania zgłoszenia robót budowlanych – należy dołączać opis techniczny opracowany na jego potrzeby,

zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Jeśli projekt obejmuje zakup licencji na oprogramowanie i wdrożenie oprogramowania, to gdzie ująć zakup licencji - w tabeli "specyfikacja dostaw", czy w "specyfikacji usług"? Jeśli zakup licencji na oprogramowanie ujmiemy w tabeli dostaw, to związana z tym zakupem usługa wdrożenie ma znaleźć się w tabeli usług?

Sposób ujęcia poszczególnych elementów projektu w specyfikacji dostaw/usług, powinien być spójny z zadaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu. Jeżeli w zadaniu mamy do czynienia z dostawami i usługami, to część obejmującą zakup, leasing, bądź najem środków trwałych powinna zostać opisana w tabeli „specyfikacja dostaw”, natomiast usługi związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem i nadzorem oraz inne usługi informatyczne wymienione w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), powinny zostać ujęte w tabeli „specyfikacja usług”. Jeżeli zakup oprogramowania, obejmie nie tylko dostawy, lecz również instalację, konfigurację, optymalizację i szkolenie personelu obsługującego, informacje te powinny zostać umieszczone w części dotyczącej głównych parametrów technicznych i cen jednostkowych dostaw, tak by możliwa była weryfikacja czy przyjęty zakres i planowane do poniesienia nakłady są adekwatne do efektów jakie zostaną osiągnięte. Zaznaczyć należy, że we wniosku o dofinansowanie koszty zakupu, rozszerzenia i aktualizacji licencji lub przejęcia autorskich praw majątkowych należy przypisać do kategorii wydatków: „wartości niematerialne i prawne”.

Jeśli projekt obejmuje wykonanie sieci komputerowej (w tym materiały), to czy należy całość ująć w tabeli "specyfikacja usług", czy wydzielić osobno koszt materiałów i wykazać te koszty w tabeli "specyfikacja dostaw"?

Jeżeli wykonanie sieci komputerowej wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, to zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć odpowiednio opis techniczny zgłaszanych robót lub wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej albo program funkcjonalno - użytkowy (w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), w których to dokumentach zawarty będzie opis inwestycji z podaniem danych liczbowych obrazujący zakres rzeczowy wniosku. W takim przypadku, we wniosku o dofinansowanie zadanie takie powinno zostać przypisane do kategorii wydatków: „roboty budowlane”. Natomiast, jeśli wykonanie okablowania sieciowego wraz z instalacją niezbędnego wyposażenia nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych, szczegółowy opis techniczny należy zamieścić w rozdziale 4.4 studium wykonalności oraz w „specyfikacji usług”, a we wniosku o dofinansowanie wydatek ten przyporządkować do kategorii: „usługi”.

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług uczelnia może wystąpić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zaświadczenie uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT na zakup sprzętu komputerowego (jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)). Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie stawki 0% na zakup sprzętu już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, co pozwoli uniknąć w przyszłości wygenerowania niepotrzebnych oszczędności w projekcie?

Przyjęta we wniosku o dofinasowanie realizacji projektu wysokość stawki podatku VAT musi być zgodna z obowiązującym na dzień składania wniosku, stanem faktycznym i prawnym. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT, to Wnioskodawca, posiadając stosowne dokumenty, powinien zastosować obniżoną wysokość stawki podatku od towarów i usług. Zaznaczyć przy tym należy, że jeżeli na etapie realizacji projektu zaistnieje konieczność podniesienia przyjętych stawek podatku, co spowoduje zwiększenie całkowitych wydatków finansowych inwestycji, zgodnie z zapisami §2 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wydatki te Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej jako wydatki niekwalifikowalne.

Nadmienić należy, żezakup niezbędnego sprzętu służącego do realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa na daną instytucję w sposób tradycyjny (w tym zakup drukarek i skanerów) są kosztami niekwalifikowanymi, ponieważ w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług za kwalifikowany uznaje się tylko sprzęt służący do realizacji elektronicznych usług publicznych, czyli działań podejmowanych przez podmiot publiczny, polegających na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowanego z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W realizowanym projekcie X wskaźnikami projektu są e-usługi. Algorytm wprowadzania informacji w generatorze wniosków wymaga wypełnienia w punkcie C.2 – wskaźników produktu projektu, ppkt C.2.1 – Wskaźniki kluczowe, a następnie rozpisania wskaźników dla poszczególnych Partnerów Projektu. Gdy tak rozpiszemy wskaźniki, nastąpi ich zsumowanie i w ogólnej liczbie wskaźników kluczowych wystąpi niepoprawna liczba. Mając na uwadze powyższe funkcjonalność Generatora Wniosku nie pozwala w sposób prawidłowy tj. zgodnie z ww. interpretacją wprowadzić do niego danych. (…) otrzymaliśmy informację, że generator wniosku jest tak skonstruowany, że należy wpisać usługi dla kilku Partnerów Projektu, aby suma wskaźnika była równa liczbie dla całego Projektu. Przy ocenie wniosku komisja konkursowa będzie sprawdzać wniosek z generatora i SW, gdzie priorytetem będzie SW. Proszę o przedstawienie prawidłowego sposobu wypełnienia wniosku w ww. punkcie.

Wyjaśnić należy, że przez e-usługę publiczną rozumie się działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Co oznacza, że właścicielem usługi i podmiotem odpowiedzialnym za jej udostępnienie i utrzymanie w aktualności powinien być organ administracji publicznej wskazany w przepisie prawa stanowiącym podstawę do realizacji danej usługi. Każda z wyspecjalizowanych usług powinna mieć właściciela odpowiedzialnego za jej działanie. Jeżeli dana e-usługa posiada wielu właścicieli – partnerów projektu, to należy zweryfikować przyjęty sposób identyfikacji i opisu e-usług w przedsięwzięciu. W takiej sytuacji należy daną e-usługę przypisać każdemu z podmiotów, który jest odpowiedzialny za jej udostępnienie i funkcjonowanie. W zależności od konkretnego przypadku we wniosku o dofinansowanie daną e-usługę należy wykazać tylko raz, jeśli jest udostępniana przez jeden podmiot (np. przez lidera) pozostałym partnerom, albo należy ją wykazać wiele razy, jeśli jest udostępniana przez każdego z partnerów odrębnie.

W studium wykonalności (podrozdział 4.1 E-usługi i aplikacje) konieczne jest przedstawienie w szczegółowej tabeli wszystkich rodzajów e-usług przypisując każdą z nich do tych partnerów, przez których będzie udostępniana.

Ponadto pragnę podkreślić, że ocena pod względem słuszności przyjętych założeń możliwa będzie po ich dokładnym przedstawieniu w dokumentacji składanego wniosku oraz uzasadnieniu celowości i konieczności ich realizacji na etapie oceny wniosku.

Jaki powinien zostać wpisany tytuł prawny nieruchomości Wnioskodawcy – nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul. X na działce ewidencyjnej nr Y w obrębie Z objętej KW nr 123 W budynku wydzielonych jest 5 lokali z których jeden należy do osoby prywatnej: KW 234. (…) Czy w świetle tych wyjaśnień Wnioskodawca musi mieć zgodę współwłaściciela działki nr Y?

W Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomościami Wnioskodawca powinien zadeklarować zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji dostaw objętych zakresem projektu oraz do zarządzania, eksploatacji i utrzymania trwałości projektu. Jeżeli zakupywany w ramach inwestycji sprzęt i infrastruktura, instalowana będzie w budynku w którym utworzona jest wspólnota mieszkaniowa, przy czym montaż urządzeń odbywał się będzie jedynie w lokalach będących własnością Wnioskodawcy, to w/w oświadczeniu należy wskazać nr działki i obręb ewidencyjny, a w tytule prawnym wpisać „współwłasność” i wykazać (np. poprzez dodanie odpowiedniego odnośnika), że na podstawie obowiązującego prawa do przeprowadzenia takich czynności (np. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 z późn. zm.)) nie jest wymagana zgoda właścicieli innych lokali. Jeżeli natomiast montaż zakupionych w ramach projektu urządzeń i sprzętu lub robót budowlanych będzie mieć miejsce również w częściach wspólnych budynku należy wykazać prawną możliwość realizacji tego zakresu projektu.

Czy w specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu w załączniku należy wypełnić tylko wskazane 10 kryteriów (zgodnie ze wzorem załącznika) czy ewentualnie należy rozbudować wzór o dodatkowe kryteria wykazane w załączniku nr 8.1 do Regulaminu konkursu w ślad za przypisem nr 1?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej - II Cyfrowe Podkarpackie, w specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich kryteriów jakościowych oceny merytorycznej obowiązujących dla danego naboru. Nie ma konieczności rozbudowywania wzoru o dodatkowe kryteria, wskazane w załączniku nr 8.1 do Regulaminu konkursu.

Jaki stopień szczegółowości powinien zostać przyjęty dla wypełnienia kolumny - Opisy wnioskodawcy wraz z niezbędnymi obliczeniami. Czy dla projektów partnerskich (25 partnerów) np. w punkcie Analiza kosztów i korzyści należy przekopiować z dokumentu źródłowego całą analizę?

W załączniku nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu, w kolumnie „Opisy wnioskodawcy wraz z niezbędnymi obliczeniami” należy zamieścić konkretne i jednoznaczne informacje, które w pełni zobrazują i uzasadnią przyjęte wartości danego kryterium merytorycznego jakościowego w projekcie. Nie ma potrzeby kopiowania całej analizy kosztów i korzyści z dokumentu źródłowego, jednakże wskazane wartości i kwoty muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i jego załącznikami.

Posiadamy pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i wniosku o dofinansowanie w formie uchwały Zarządu. Czy należy przygotować załącznik według wzoru, czy kopia uchwały jest wystarczająca?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej - II Cyfrowe Podkarpackie, pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, powinno zawierać co najmniej następującą treść:

 1. miejsce i datę sporządzenia,
 2. dane pełnomocnika (imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości),
 3. zakres pełnomocnictwa (np. podpisanie wniosku o dofinansowanie z załącznikami, podpisanie uzupełnień i poprawek, reprezentowanie wnioskodawcy we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i składanie oświadczeń woli z tym związanych itd.),
 4. tytuł projektu (zgodny z wnioskiem o dofinansowanie),
 5. imię i nazwisko, nazwę lub firmę mocodawcy, podpis (podpisy) i pieczęć mocodawcy lub osoby go reprezentującej.

Jeżeli uchwała Zarządu zawiera w/w informacje, to należy uznać, że jest ona kompletnym, pisemnym pełnomocnictwem do podpisywania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. W przeciwnym wypadku, do wniosku należy załączyć stosowne upoważnienie, np. na wzorze będącym złącznikiem nr 17 do Instrukcji wypełniania załączników.

W projekcie zostaną ujęte do refundacji wydatki Partnerów Projektu z lat ubiegłych. Były one ponoszone jako zadania bieżące poszczególnych Partnerów (nie z rachunku inwestycyjnego, tylko bieżącego). Czy takie wydatki można uznać za kwalifikowane?

Zgodnie z zapisami §6 załącznika do uchwały w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 11.3 do Regulaminu konkursu

 1. „Beneficjent przekazuje przed podpisaniem Decyzji do Instytucji Zarządzającej, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym, Harmonogram płatności, który stanowi załącznik nr 2 do Decyzji. W Harmonogramie Beneficjent określa kwoty wniosków o płatność, które będą składane w poszczególnych kwartałach.
 2. W przypadku, gdy:
  1. …;
  2. dofinansowanie obejmuje współfinansowanie UE i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa lub dofinansowanie jest przekazywane zarówno w klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, jak i majątkowych, Beneficjent wypełnia część A i B Harmonogramu płatności;”

Reasumując, wydatki ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową jako wydatki bieżące, mogą być wydatkami kwalifikowanymi, pod warunkiem, że spełnią wszystkie wymogi dotyczące kwalifikowalności i wykazana zostanie ich niezbędność do realizacji projektu. Jednakże, w pytaniu nie wskazano czego te wydatki mogą dotyczyć, dlatego nie jest możliwa jednoznaczna ocena ich kwalifikowalności.

Dodatkowo należy zauważyć, że niezwykle trudnym jest uzasadnienie, że wydatki bieżące, ponoszone przed powstaniem projektu, są niezbędne do jego realizacji. Należy również mieć na uwadze Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, które również wpływają na kwalifikowalność wydatków.

Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach którego planuje zakupić oprogramowanie. Oprogramowanie będzie wykorzystywane do działalności niepodlegającej Ustawie o VAT oraz częściowo do działalności opodatkowanej. Powiat nie ma możliwości bezpośredniego wyodrębnienia części oprogramowania wykorzystywanego do działalności gospodarczej. Czy w związku z powyższym podatek od towaru i usług będzie kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR): „Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jest w całości niekwalifikowalny – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.”. W związku z powyższym w świetle ww. Wytycznych, całość podatku VAT w analizowanym przypadku jest niekwalifikowana.

Nazwa zadania a nazwa projektu – czy dopuszczalne jest, aby tytuł projektu brzmiał inaczej niż nazwa zadania w budżecie i wieloletnim planie finansowym?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Kopia uchwały zabezpieczającej środki finansowe nie jest wymagana i nie będzie weryfikowana podczas oceny wniosku.

W listopadzie 2015 na potrzeby realizacji projektu na wkład własny zarezerwowane zostały pewne kwoty w rozbiciu na lata 2016 i 2017. Obecnie w związku z informacją o planowanym terminie zakończenia naboru w III kwartale 2016 roku planowany termin realizacji projektu zostanie przesunięty na lata 2016, 2017, 2018. Czy w związku z tym konieczna jest aktualizacja wieloletniego planu finansowego na dzień składania wniosku?

Zgodnie ze wzorem Oświadczenia dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, wnioskodawca jest zobowiązany do potwierdzenia posiadania środków na realizację projektu z wykazem źródeł, ale bez rozbicia na poszczególne lata realizacji projektu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dokumenty związane z projektem powinny być spójne.

Czy dopuszczalne jest zawarcie partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a podległymi mu jednostkami organizacyjnymi, które zostały przez niego utworzone lub sprawuje nad nimi nadzór?

Zgodnie z art. 33. ust. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, projekty partnerskie nie mogą być realizowane przez podmioty pozostające ze sobą w co najmniej jednym ze związków opisanych w art. 3 ust. 3 lit. a – d Załącznika I do Rozporządzenia Komisji 651/2014. Jednocześnie w art. 33. ust. 8 wskazane zostało, że ograniczenie to nie ma zastosowania, w sytuacji kiedy odrębne przepisy przewidują inny sposób określenia podmiotów wspólnie realizujących projekt.

W jaki sposób należy policzyć efektywność kosztową, w przypadku gdy projekt realizowany będzie przez kilku partnerów, w efekcie realizacji projektu zostanie udostępnionych 20 e-usług i każdy z partnerów wdroży ich inną ilość?

W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt. Jeżeli w ramach projektu zostanie utworzonych lub podniesionych do wyższego poziomu dojrzałości 20 różnych e-usług, należy przyjąć do obliczenia wskaźnika liczbę e-usług równą 20.

Czy szkoła (jako podległa jednostka organizacyjna gminy) może aplikować o środki z działania 2.1 w ramach ogłoszonego konkursu na zakup i wdrożenie portalu edukacyjno-oświatowego posiadającego e-usługi z zakresu e-dziennika, platformy e-lerningowej itd. I czy gmina jako JST może być lub wystąpić tylko w ramach zabezpieczenia umowy czy musi występować jako partner? czy tylko gmina może aplikować w ramach konkursu na tego typu działania?

Zgodnie z §4 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług: „Do aplikowania o środki w konkursie uprawnieni są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje kultury.”

W związku z powyższym szkoła, jako jednostka budżetowa gminy nieposiadająca osobowości prawnej, nie jest upoważniona do aplikowania o środki w ww. naborze, natomiast gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest uprawniona do złożenia wniosku w ramach przedmiotowego działania RPO WP 2014 – 2020.

Czy w ramach projektu wydatki związane z poprawą jakości zdigitalizowanych danych, która zostanie wykonana przez pracowników uczelni, mogą być kwalifikowane w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług?

Zgodnie z podrozdziałem 6.15. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR): „niekwalifikowalne są koszty wynagrodzenia ponoszone w związku z wykonawstwem własnym beneficjenta lub jego pracowników z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru”.

Czy kwalifikowana będzie usługa opracowania koncepcji i utworzenia / rozbudowy / dostosowania stron www i portali połączona z usługą wydatków związanych z projektowaniem usług zorientowanych na użytkownika (osoby niepełnosprawne) zlecona zapytaniem ofertowym? Zapytanie na usługę Nasze partnerstwo planuje ogłosić przed złożeniem wniosku (chodzi głównie o kompleksowe opisanie proponowanych usług rozwiązań technicznych itp.), które później zostaną wykorzystane do opisów we wniosku o płatność?

Wydatki na usługi informatyczne związane z kompleksowym opisaniem proponowanych usług i rozwiązań technicznych, służące przedstawieniu końcowych produktów specjalistycznych projektu są wydatkami kwalifikowanymi. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku braku obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjenci RPO WP 2014-2020 zobowiązani są do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowią załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Czy kwalifikowanym będzie streaming z sesji obrad rad gmin i rady powiatu partnerów i lidera projektu dla mieszkańców danego obszaru, w tym dla osób niepełnosprawnych (osoby głuchonieme, z trudem poruszające się, sparaliżowane ruchowo). Sesje organów stanowiących są jawne dla wszystkich zainteresowanych, a zapadają na nich decyzje prawne, które skutkują powstawaniem obowiązków, czy to podatkowych, czy rejestracyjnych itp. Planuje się wykorzystanie tłumacza migowego online?

Działania, które wynikają z przepisów prawa i będą służyć podniesieniu efektywności i dostępności e-usług świadczonych dla obywatela/ przedsiębiorcy mogą być podstawą do realizacji projektów w ramach działania 2.1 RPO WP 2014-2020. Zaznaczyć jednak należy, że w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie działania w obszarze e-administracji powinny polegać na wytworzeniu nowych e-usług na co najmniej trzecim poziomie dojrzałości, a wymieniona wyżej transmisja obrad rad gmin i powiatów jest usługą na pierwszym poziomie dojrzałości – informacją. Na etapie oceny merytorycznej premiowane będą projekty mające jak największy wpływ na zwiększenie dostępności e-usług na co najmniej trzecim poziomie dojrzałości oraz służące uzyskaniu jak najlepszych efektów przy możliwe najniższym zaangażowaniu środków EFRR, tak aby do dofinansowania wybrane zostały przedsięwzięcia o największym pozytywnym wpływie społeczno-gospodarczym na region.

Czy kwalifikowanym będzie zakup sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych korzystających z usług urzędu? komputer tablet? Czy kwalifikowanym będzie zakup tabletów dla sołtysów, którzy poprzez połączenie z Internetem i powstałą platformą będą pobierać informacje o płatnikach podatku, wysokości opłat śmieciowych, sesji?

Zakup sprzętu teleinformatycznego musi zostać uzasadniony celami projektu, a przeprowadzona analiza rozwiązań powinna zapewniać optymalizację wykorzystania infrastruktury. Zaznaczyć należy, że nabywany w ramach projektu sprzęt ma służyć usługodawcom. W przypadku, gdy usługobiorca (np. sołtys) miałby otrzymać w/w narzędzia do korzystania z udostępnionych e-usług, to taki zakup jest kosztem niekwalifikowanym. Reasumując, zakup sprzętu, który ma służyć do pobierania informacji nie może być kwalifikowany w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Ponadto, przy planowaniu zakupu sprzętu należy mieć na uwadze konieczność utrzymania trwałości projektu w wymaganym okresie (5 lub 3 lata – w zależności od rodzaju podmiotu).

Jakie zadania może wykonywać nadzór inwestorski w projekcie? czy usługa nadzoru nad projektem może zostać zlecona do wartości 50 tyś zł netto i czy nadzór ten będzie opłacany przez cały okres trwania projektu?

Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego określa art. 25 Prawa budowlanego (Dz.U.2013.1409 z póź. zm.), do których zalicza się m.in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Sposób wyboru wykonawcy pozostawia się do decyzji Wnioskodawcy, przy czym musi on mieć na uwadze procedury określone w Prawie Zamówień Publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisami Wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), rozdział 7.2.1 pkt. 7 - wydatki związane z utrzymaniem utworzonej infrastruktury i wydatki bieżące po okresie realizacji projektu są kosztami niekwalifikowanymi.

Przez jaki czas maksymalnie można realizować projekt, oczywiście mieszcząc się w ramach kwalifikowalności wydatków i programu RPO podkarpackie? w odniesieniu do serwisowania sprzętów i powstałych portali?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług § 3 pkt. 2 ppkt.3 „Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.” Zgodnie wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) rozdział 7.2.1 pkt 6, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury i bieżąca eksploatacja po zakończeniu etapu realizacji projektu są niekwalifikowane.

Czy Gmina będąca partnerem projektu może konkretną e-usługę wdrożyć w swojej jednostce organizacyjnej? chodzi dokładnie o e-zdrowie - w ośrodku zdrowia? czy wówczas ośrodek zdrowia musi być partnerem czy wystarczy że partnerem będzie gmina?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu nie przewiduje się udzielenia dofinansowania na projekty realizowane w obszarze tematycznym ochrony zdrowia. Konkurs na projekty z zakresu e-zdrowia odbędzie się w terminie późniejszym. Natomiast w przypadku partnerstwa gminy ze swoją jednostką organizacyjną, zgodnie z par.5 pkt.7 tego samego regulaminu: „Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte przez podmioty, pomiędzy którymi istnieje stosunek powiązania w rozumieniu art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Powyższa zasada dotyczy wszystkich kategorii wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Wszyscy partnerzy powinni być w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami oraz współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.” Dodatkowo, mając na uwadze zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, jeżeli zgodnie ze statutem danej jednostki organizacyjnej podmiotem tworzącym oraz pełniącym nadzór nad jej działalnością jest jednostka samorządu terytorialnego, uznać należy, że w tym wariancie zawarcie partnerstwa jest niedopuszczalne, gdyż nie występują w tym przypadku dwa niezależne podmioty.

W ramach projektu partnerskiego zostaną stworzone stanowiska potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w gminach. Jest to wydatek kwalifikowalny, więc powinien znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach. Natomiast nie bardzo można przypisać go do podanej listy wskaźników. W związku z powyższym zasadne jest utworzenie wskaźnika specyficznego dla projektu. I teraz pytanie, czy wystarczy stworzenie tylko wskaźnika utworzonych punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (szt.), czy dodatkowo wymienić należy jeszcze wskaźnik odnoszący się do liczby osób dla których utworzono profil zaufany (os.)?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 zasadniczą kwestią stanowiącą punkt wyjścia do przeprowadzenia oceny inwestycji jest zdefiniowanie celów. Cele projektu, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno – gospodarczego. Powinny one spełniać nw. założenia:

 1. jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno – gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,
 2. powinny być logicznie powiązane ze sobą,
 3. powinny zostać (na tyle ile to możliwe) skwantyfikowane poprzez określenie wartości oraz metody pomiaru poziomu ich osiągnięcia,
 4. powinny być logicznie powiązane z celami danej osi priorytetowej.

Zatem do opisania celów projektu służą m.in. wskaźniki. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby metoda pomiaru tych wskaźników była rzetelna i wiarygodna.

W związku z powyższym to, jakie wskaźniki należy wykazać we wniosku o dofinansowanie, zależy od tego, jak zostaną zdefiniowane cele projektu.

Ponadto zgodnie z rozdziałem 4. część C.2. i C.3. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: W przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter projektu Wnioskodawca uzna, że możliwe do wyboru wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu nie odzwierciedlają w pełni przedmiotu projektu, może dodać wskaźnik produktu, bądź rezultatu specyficzny dla projektu. Zasadność użycia w projekcie wskaźnika specyficznego będzie badana na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Po zaakceptowaniu wskaźnika specyficznego dla projektu będzie on podlegał monitorowaniu. Należy podkreślić, iż ze szczególną uwagą i rzetelnością należy określić i uzasadnić wybrane wskaźniki, ponieważ nie osiągnięcie zaplanowanych dla nich wartości może wiązać się z koniecznością zwrotu części lub całości dofinansowania.

Czy w ramach wdrażanej e-usługi dedykowanej do obsługi Rady Gminy zakup laptopów bądź tabletów dla Radnych będzie kwalifikowany?

Zakup sprzętu teleinformatycznego, niezbędnego dla usługodawców do świadczenia e-usług jest wydatkiem kwalifikowanym. W związku z tym, że powyższy zakup nie spełnia wskazanego wymogu, nie może zostać uznany za kwalifikowany.

Gmina chce wdrożyć system obsługi jednostek samorządu terytorialnego wspomagający działalność urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. System będzie zawierał moduły związane z e-usługami, jak też inne np. Kadry i Płace. I czy właśnie moduł Kadry i Płace może zostać uznany za usługę wewnątrzadministracyjną A2A i będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Działania mające na celu usprawnienie pracy jednostek samorządu terytorialnego, w tym uproszczenie funkcjonowania i użytkowania, integracja i zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jest wydatkiem kwalifikowanym i powinno być realizowane w ramach usług A2A. Wprowadzenie systemów, dzięki którym realizowane byłyby procesy nadzoru i sprawnego raportowania bieżącej działalności jednostki lub jednostki i jednostek podległych zapewne może być realizowane jako usługa A2A. Zaznaczyć należy, że tworzenie lub rozwój usług A2A uruchamianych w jednostkach samorządu terytorialnego musi być niezbędne do funkcjonowania e-usług publicznych. Zgodnie z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), opisującym działania zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - na poziomie regionalnym rekomendowane są usługi związane z bezpośrednią obsługą klientów urzędów (A2B i A2C) obejmujące w szczególności:

 1. Deklaracje podatków lokalnych:
  • deklaracja podatku od nieruchomości,
  • deklaracja podatku leśnego,
  • deklaracja na podatek od środków transportowych,
  • deklaracja podatku rolnego.
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 3. Obsługę płatności wykonywanych na rzecz urzędu.
 4. Obsługę wniosków i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, zmiany pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 5. Obsługę innych wniosków i związanych z nim decyzji wydawanych lokalnie:
  • usunięcie drzew lub krzewów,
  • wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów Skarbu Państwa/Powiatu,
  • podział nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania złóż kopalin,
  • wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  • wydanie pozwolenia wodno-prawnego,
  • przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • związanych z ewidencją zabytków.
 6. Sprawy związane z obsługą wyborców.
 7. Ujednolicona usługa wnoszenia tzw. pisma ogólnego.
 8. Elektroniczne Centrum Obsługi Obywatela zintegrowane z wielokanałowym systemem typu help-desk.

Należy jednak pamiętać, że planowane do wdrożenia e-usługi nie mogą powielać usług on-line zrealizowanych w ramach projektu PSeAP, których lista dostępna jest na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

Czy audyt bezpieczeństwa ochrony danych osobowych składający się z elementów:

 • wstępna analiza
 • wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie wymaganej Ustawą dokumentacji
 • utworzenie listy uprawnień dla pracowników, przydzielenie upoważnień do przetwarzania danych
 • szkolenie pracowników

będzie wydatkiem kwalifikowalnym, przy założeniu, że gmina nie będzie tworzyć punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, ale będzie wdrażać e-usługi gdzie dane osobowe będą przetwarzane (E-dziennik)?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) kwalifikowane są wydatki poniesione na zakup:

 • oprogramowania - na zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (firewall, systemy IDS, oprogramowanie antywirusowe) oraz wydatki na niezbędne oprogramowanie służące zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji poświadczania tożsamości;
 • sprzętu - na niezbędne narzędzia warstwy sprzętowej służące zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i poświadczania tożsamości.

Wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych w ramach analizy przedwdrożeniowej nie jest kosztem kwalifikowanym. Jednakże jeżeli działanie wdrożonych e-usług zmieni sposób wytwarzania, przetwarzania i właścicieli danych (osób za nie odpowiedzialnych) to taki audyt w ramach audytu zewnętrznego (testy bezpieczeństwa) jest kosztem kwalifikowanym. W odniesieniu do utworzenia listy uprawnień dla pracowników, przydzielenia upoważnień do przetwarzania danych oraz szkolenia pracowników, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), koszty związane z wydatkami na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych oraz asyst stanowiskowych (w tym szkolenie personelu obsługującego) są kosztami kwalifikowanymi, przy czym należy pamiętać, że powstały system musi działać zgodnie z obowiązującym otoczeniem prawnym.

Czy sprawowanie nadzoru bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w trakcie realizacji projektu (zewnętrzny administrator bezpieczeństwa informacji ABI) jest kwalifikowalne?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem, w tym w szczególności usługi audytu zewnętrznego (testy bezpieczeństwa) są kosztami kwalifikowanymi. Koniecznym jest doprecyzowanie na czym taki nadzór nad bezpieczeństwem danych (bez względu na klasyfikację) miałby polegać. Co do zasady systemy informatyczne powinny być uruchamiane najpierw w wersjach testowych i posiadać dane odpersonalizowane, po czym z reguły są one przekształcane w wersje produkcyjne, gdzie w przypadku przetwarzania danych osobowych musi być zapewnione pełne bezpieczeństwo takich danych.

Czy w przypadku opłacenia 100% faktury ze środków otrzymanych ze środków budżetu państwa, będzie można uzyskać 85% refinansowania? Czy też środki pochodzące z budżetu państwa mogą pokryć tylko 15% wkładu własnego?

W przypadku projektów współfinansowanych z EFRR występuje bezwzględny zakaz podwójnego finansowania.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) podwójne finansowanie oznacza m.in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a także otrzymanie na wydatki kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowanych projektu lub części projektu. Ponadto zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pismo z dnia 2 lipca 2015 r. znak: DKF.IV.8517.13.2015.DK „pojedyncza faktura może być współfinansowana z różnych źródeł bezzwrotnej pomocy (w tym UE), o ile ich suma nie przekracza 100% wartości wydatku kwalifikowanego”. Jednakże nie ma obowiązku rozliczania wszystkich faktur dla projektu według niezmiennego montażu. Reasumując faktura zapłacona w 100% ze środków budżetu państwa nie może być zrefundowana ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020, ale może stanowić pokrycie np. wkładu własnego beneficjenta (w ramach 15%).

Proszę o wskazanie metod pomiarów dla wskaźników: Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjno – kartograficznych oraz Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.
Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjno – kartograficznych km2

Wyrażona w km2 powierzchnia obszaru terytorialnego udostępnionego w formie cyfrowych zasobów geodezyjno – kartograficznych.

Poprzez zasoby geodezyjno – kartograficzne rozumiemy „zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne” (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 2. pkt. 10 z póź. zm.).

Metoda pomiaru: należy zliczyć powierzchnię obszaru terytorialnego udostępnionego w formie cyfrowych zasobów, niezależnie od tego czy dla danego terenu zostały przygotowane różne opracowania geodezyjne lub kartograficzne, ewentualnie zobrazowania lotnicze (powierzchnia ma być zliczona jednokrotnie). W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych zasobów tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt. Wartość wskaźnika powinna obejmować nowe zasoby cyfrowe, udostępnione w formie elektronicznej dzięki realizacji projektu.

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja szt.

Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością. W ramach wskaźnika należy ujmować również usługi o stopniu dojrzałości 5, czyli takie, które oprócz możliwości pełnego załatwienia danej sprawy zawierają dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).

W ramach wskaźnika należy ujmować usługi:

-         nowe lub istotnie udoskonalone,

-         skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C - Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B - Administration to Business).

Powyższe warunki należy traktować łącznie.

Metoda pomiaru:Należy zliczyć udostępnione on-line usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4, których wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych.

Nie należy wliczać usług udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3, bądź niższym.

W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku podmiotów nie należy liczyć tych samych usług tyle razy, ile podmiotów jest zaangażowanych w projekt.

Czy jednostki samorządu terytorialnego, które brały udział w projekcie PSeAP, mogą ubiegać się o dofinasowanie na rozszerzenie usług świadczonych drogą elektroniczną online w ramach działania 2.1?

Zgodnie z celem szczegółowym działania „Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych” samorządy posiadające e-usługi mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 na poprawę funkcjonalności i dojrzałości usług publicznych. Zaznaczyć jednak należy, że projekt PSeAP nie znajduje się w okresie trwałości, co oznacza, że nie jest możliwe rozszerzanie jego funkcjonalności, ponieważ nie wykazano osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu.

Jeżeli jednostka uruchomiła i udostępniła powstałe w ramach projektu PSeAP e-usługi, które zostały przewidziane do realizacji w ramach danego podmiotu, są one obecnie powszechnie i społecznie wykorzystywane, a analiza wskazuje na konieczność wprowadzenia rozszerzeń i udogodnień, w tym zmiany ich poziomu dojrzałości, to takie działania są możliwe pod warunkiem, że dana e-usługa o poziomie dojrzałości na który jst chce ją podnieść nie została uruchomiona w ramach całego projektu PSeAP. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy wykorzystać rozwiązania dostarczone w ramach projektu PSeAP, a dopiero w przypadku gdy poziom e-usług uruchamianych regionalnie jest niewystarczający, można przystąpić do podniesienia poziomu ich dojrzałości. W ramach rozwijanych e-usług konieczne jest opisanie, które elementy istniejącej e-usługi zostaną zmienione oraz jak zmieni się ich poziom dojrzałości oraz funkcjonalność. Podkreślenia wymaga duże znaczenie w obecnej perspektywie finansowej kryteriów merytorycznych dopuszczających specyficznych. Od ich spełnienia, w pierwszej kolejności, zależeć będzie pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej. Konieczne zatem jest przeanalizowanie planowanej inwestycji pod kątem spełnienia ww. kryteriów.

Do pobrania:

Llista usług on-line, które zostały uruchomione w ramach projektu PSeAP

(DOCX 47.24 KB)

Czy do realizacji przyszłego projektu w ramach działania 2.1 może być wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach projektu PSeAP?

Użytkowanie sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu PSeAP jako infrastruktury niezbędnej do realizacji innego przedsięwzięcia jest możliwe, przy czym koniecznym staje się wykazanie, że:

 • zachowane zostaną wszystkie cele projektu PSeAP;
 • utrzymane zostaną wskaźniki produktu i rezultatu;
 • przestrzegane będą wszystkie przyjęte warunki eksploatacji sprzętu (jednostki komputerowe, serwery, elementy sieciowe itd.).

Dodatkowe wykorzystanie sprzętu nie może mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na utrzymanie projektu PSeAP. Należy także zwrócić szczególną uwagę na sposób wykorzystywania sprzętu, w przypadku którego podatek VAT był w 100% kosztem kwalifikowanym.

Jak przy realizacji projektu z działania 2.1 zachować trwałość projektu PSeAP?

Rozpoczęcie realizacji projektu z działania 2.1 nie może mieć negatywnego wpływu na zachowanie trwałości projektu PSeAP, tj. na zakładane cele, wartości wskaźników, dochodowość projektu, kwestie pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT. Sposób monitorowania efektów realizacji projektu PSeAP powinien pozostać niezmieniony.

Czy i jakie limity w wartości projektu, będą dotyczyły wydatków związanych z zakupem sprzętu jako elementu uzupełniającego, niezbędnego do budowy, rozbudowy, modernizacji sprzętu informatycznego/teleinformatycznego?

Dla działania 2.1 nie został wskazany limit wysokości wydatków, jakie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane. Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pozyskania infrastruktury teleinformatycznej i nieinformatycznej koniecznym jest przedstawienie analizy posiadanych zasobów, z której wynikać będzie stopień ich niedostępności. Ponadto każdy zakup/najem/leasing środków trwałych musi być uzasadniony celami projektu, a poniesione nakłady muszą być adekwatne do efektów, jakie zostaną osiągnięte.

Czy w ramach wydatków kwalifikowanych możliwy jest zakup następujących elementów:

a) agregat prądotwórczy

Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, wydatki poniesione na zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu oraz wydatki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych i przesyłanych informacji są kosztami kwalifikowanymi. Mając na uwadze powyższe, jeżeli zakup agregatu jest niezbędny, uzasadniony celami projektu, a przeprowadzona analiza wskazuje na niedostępność takiego sprzętu, to może zostać uznany za koszt kwalifikowany. Dopuszcza się montaż agregatu na zewnątrz budynku, w którym realizowany jest projekt, jeżeli nie jest możliwe umiejscowienie go w budynku.

b) sieć bezprzewodowa do wykorzystania przez użytkowników e-usług

Zakup sprzętu teleinformatycznego musi zostać uzasadniony celami projektu, a przeprowadzona analiza rozwiązań powinna zapewniać optymalizację wykorzystania infrastruktury. Zaznaczyć należy, że nabywany w ramach projektu sprzęt ma służyć usługodawcom, a sieć utworzona na potrzeby świadczenia e-usług może być dodatkowo użytkowana przez interesariuszy usług i grup docelowych, pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana wyłącznie jako sposób dostępu do danych udostępnionych w ramach projektu. Wydatek na sieć bezprzewodową, działającą na ww. warunkach jest kosztem kwalifikowanym.

c) stanowisko do potwierdzania profilu zaufanego

Zakup oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego, niezbędnego do uruchomienia stanowiska do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, który będzie służył jako metoda uwierzytelniania użytkowników w powstałych systemach informatycznych jest kosztem kwalifikowanym.

d) czytnik do kart

e) karta miejska

f) urzędomat – terminal

g) mapping

h) skaner

i) ławeczka multimedialna

j) telefon VoIP

k) terminal do sytemu głosowania

Zaznaczyć należy, że celem szczegółowym osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie jest Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Poprzez elektroniczną usługę publiczną rozumiane jest działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość tzn. bez jednoczesnej obecności stron. Mając na uwadze przepisy prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, działania w ramach niniejszej osi powinny dotyczyć informatyzacji procedur publicznych, zapewnienia współdziałania, zarządzania i integracji systemów informatycznych i rejestrów publicznych, działań służących zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych oraz dostosowaniu elektronicznych usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Zakup sprzętu możliwy jest jedynie jako element uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego. Z uwagi na powyższe, należy rozważyć konieczność i celowość zakupu wszelkich urządzeń służących do odbierania danych ze świata zewnętrznego, w tym wyżej wymienionych w podpunktach od d) do k) urządzeń. Zaznaczyć należy, że zgodnie z zapisami Wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), rozdział 7.2.1 punkt 9 wydatki te są niekwalifikowane.

l) system transmisji on-line

Wszelkie działania, które wynikają z przepisów prawa i będą służyć podniesieniu efektywności i dostępności e-usług mogą być podstawą do realizacji projektów w ramach działania 2.1 RPO WP 2014-2020. Zastosowanie wideotransmisji/wideokonferencji zależy od celu w jakim takie e-usługi miałyby być wykorzystywane. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że e-usługi publiczne (A2B, A2C) muszą umożliwiać realizację uprawnienia określonego przepisem prawa wobec obywatela/przedsiębiorcy.

 

m) bramka sms

Nabycie bramki sms jako środka trwałego uznać należy za wydatki kwalifikowane. Koszt utrzymania bramki sms w ramach projektu jest kosztem operacyjnym, kosztem niezwiązanym z zakupem lub utworzeniem inwestycyjnego środka trwałego. W ramach RPO WP 2014-2020 możliwość kwalifikowania wydatków operacyjnych jest dopuszczona jedynie w ograniczonym zakresie, który został przedstawiony w rozdziale 6.22 Wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

 

n) system pocztowy

Zaznaczyć należy, że celem działania jest Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a nie zapewnienie odbiorcom minimum możliwości komunikacyjnych, np. poprzez e-mail. Zakup serwera pocztowego, za pomocą którego rozsyłane będą automatyczne komunikaty systemowe wygenerowane przez e-usługi na konta użytkowników usług oraz, który posiadał będzie indywidualne konta pocztowe, niezbędne do administrowania świadczonymi e-usługami jest kosztem kwalifikowanym. Serwer pocztowy indywidualnych kont pocztowych usługodawców jest kosztem niekwalifikowanym. Celem zapewnienia komunikacji elektronicznej wewnątrz jednostki należy rozważyć możliwość wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

o) system domenowy

Zgodnie z zapisami Wytycznych IZ RPO 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), rozdział 7.2.1 punkt 1 Pokrycie kosztów dostępu do Internetu, hosting, prowadzenie serwerów poczty elektronicznej, rejestracja i utrzymanie domen są wydatkami niekwalifikowanymi.

Które z niżej wymienionych załączników ma wypełnić też partner projektu, a które są tylko do wypełnienia po stronie Lidera: 1. Wykaz z dokumentacji technicznej, 2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami z klauzulą, 3. Oświadczenie dot. zabezpieczenia środków, 4. Oświadczenie o zachowaniu trwałości, 5. Wzór pełnomocnictwa, 6. Oświadczenie o VAT partner.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP 2014 – 2020, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, wypełnienie załączników leży głównie po stronie lidera/partnera wiodącego projektu.

Spośród wymienionych w zapytaniu: załącznik nr 7 Wykaz z dokumentacji technicznej, załącznik nr 11 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami, załącznik nr 12 Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, załącznik nr 16 Oświadczenie o zachowaniu trwałości ma obowiązek podpisać lider/partner wiodący projektu.

Załącznik nr 11 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami może być również złożony przez pozostałych partnerów projektu (w zależności od postanowień umowy partnerskiej).

Załącznik nr 17 Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy należy dołączyć wówczas, jeżeli dokumenty aplikacyjne będą podpisywane przez inną osobę niż upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy/partnera odpowiednimi dokumentami (np. statut/KRS).

Natomiast załącznik nr 19 Oświadczenie partnera o kwalifikowalności podatku VAT wypełnia partner projektu, który może częściowo odzyskać podatek VAT lub nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Czy podległe jednostki organizacyjne ze względu na swój status mogą być Partnerami Projektów, gdzie jednostka samorządu terytorialnego będzie Liderem Projektu?

Mając na uwadze zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, jeżeli zgodnie ze statusem danej jednostki organizacyjnej podmiotem tworzącym oraz pełniącym nadzór nad jej działalnością jest jst, uznać należy, że w tym wariancie zawarcie partnerstwa jest niewłaściwe, gdyż nie występują w tym przypadku dwa niezależne podmioty.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może realizować projekt na rzecz podległych jednostek opieki zdrowotnej?

Jeżeli do zadań danej jst należy ochrona zdrowia, w tym tworzenie i nadzór nad podmiotami leczniczymi, to wszelkie działania, które wynikają z przepisów prawa mogą być podstawą do realizacji projektów na rzecz jednostek podległych w ramach RPO WP 2014-2020.

Czy zakup nowoczesnych monitorów funkcji życiowych, respiratorów, aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych jako elementów niezbędnych do prawidłowego działania klinicznego systemu informatycznego będzie można uznać za koszt kwalifikowany działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, jak również środki służące do utrzymania zakresu rzeczowego projektu są kosztami niekwalifikowanymi. Zaznaczyć należy, że realizacja projektów, których częścią jest zakup aparatury medycznej przewidziana została w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Czy będzie możliwa modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego w zakresie funkcjonalności, w szczególności części regionalnej, to jest e-usług i interfejsu integracji regionalnej w celu podniesienia poziomu dojrzałości e-usług lub uzupełnienia funkcjonalnego umożliwiającego realizację nowych projektów w zakresie e-zdrowia?

Modyfikacja istniejących e-usług i interfejsu integracji regionalnej w celu podniesienia poziomu dojrzałości e-usług lub uzupełnienia ich funkcjonalności nie jest możliwa, ponieważ nie wykazano jeszcze osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu, a także w związku z planowaną integracją kolejnych jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej zrealizowanym w projekcie PSIM. Najpierw konieczne jest uruchomienie i udostępnienie powstałych w ramach projektu PSIM e-usług w takim zakresie, że zaczną one być powszechnie i społecznie wykorzystywane, a dopiero kiedy ich wykorzystywanie będzie wskazywało na potrzebę rozwoju, należałoby przeanalizować możliwość wprowadzenia rozszerzeń i udogodnień, w tym zmiany ich poziomu dojrzałości i funkcjonalności.

Czy analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług powinna obejmować tylko procesy związane z danę e-usługą czy całą sekwencję kroków jakie muszą zostać podjęte celem dostarczenia konkretnej wartości usługobiorcy?

Należy przedstawić cały cykl życia świadczenia danej usługi, bez względu na to czy wszystkie jej procesy czy tylko część zostanie przeniesiona do sfery elektronicznej. W analizie należy umieścić również te procesy, które dostarczają danych do procesów biznesowych danej e-usługi lub uzyskują dane dzięki procesom tej e-usługi. Zaznaczyć należy, że wprowadzenie elektronicznej usługi powinno polegać na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Oznacza to, że nie należy utożsamiać elektronicznej usługi publicznej z wdrożeniem systemu teleinformatycznego i informatyzacją placówki, a analizując zasadność budowy i określając funkcje usługi nie powinno skupiać się tylko na aspektach technicznych, lecz wziąć również pod uwagę warunki organizacyjne i prawne instytucji.

Należy zaznaczyć, że procesy związane z pozyskaniem danych wejściowych nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Przykład:

Usługa e-Podatek

Usługa e-Podatek umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatków pobieranych przez Urząd Gminy. Usługa e-Podatek dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Gminy umożliwia obsługę:

 • deklaracji podatku rolnego;
 • deklaracji podatku leśnego,
 • deklaracji podatku od nieruchomości.

Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy „Podatek Gminny” i „System F-K” we współpracy z systemami administracji podatkowej.

Cele usługi e-Podatek:

 • umożliwienie Klientom Gminy (osobom fizycznym oraz podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usług Gminy, składanie ww. deklaracji elektronicznie;
 • umożliwienie dostępu do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych, itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w oparciu o usługę e-Klient.

W ramach usługi e-Podatek realizowany jest proces obsługi deklaracji, który obejmuje następujące główne kroki:

 • założenie deklaracji i jej walidację;
 • wydanie potwierdzenia przyjęcia;
 • wydanie potwierdzenia zapłaty podatku od nieruchomości.

Proces pozyskania danych wejściowych (np. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysokość stawek poszczególnych podatków) jest realizowany poza świadczoną elektroniczną usługą publiczną, jednakże
w przedstawionej analizie procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług powinien on zostać ujęty.

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach wydatków kwalifikowanych możliwy jest zakup czytników podpisów kwalifikowanych i kart dostępu?

Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, wydatki poniesione na zapewnienie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, które służyć będą ochronie przetwarzanych danych przed ich zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem są kosztami kwalifikowanymi. Zaznaczyć należy, że zakup niezbędnego sprzętu służącego do obsługi interesariuszy w placówce oraz utrzymaniu utworzonej infrastruktury są wydatkami niekwalifikowanymi.