Zwracam się z pytaniem dotyczącym umieszczania daty w pkt. C.1 Harmonogram realizacji projektu: Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie. W przypadku szpitala XYZ pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna - w przypadku dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło w dniu 10.12.2019 r. Zgodnie z regulaminem w odniesieniu do tego zamówienia (umowy) wszelkie wydatki ponoszone będą po 1.01.2020 r. Naszym zdaniem zastrzeżenie, że w tym polu nie może być wcześniejsza niż 2020-01-01nie jest prawidłowe, szczególnie w odniesieniu do przypadków, gdzie pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna nastąpiło przed dniem 1.01.2020r. Zatem w obliczu powyżej opisanej sytuacji, proszę o informację, czy jeżeli we wniosku o dofinansowanie ujmiemy prawidłową datę  10.12.2019 r., to nie będzie to stanowiło przeszkody formalnej w aplikowaniu, oraz nie będzie to stanowiło przeszkody ze strony technicznej podczas składania wniosku o dofinansowanie tzn. czy złożenie wniosku poprzez system LSI RPO WP 2014-2020  będzie możliwe i skuteczne? Wstawienie daty 2020-01-01, jako termin rozpoczęcia realizacji projektu nie byłoby zgodne ze stanem faktycznym, oraz mogłoby spowodować brak możliwości prawidłowej realizacji projektu, również podczas  obsługi systemu SL2014, który mógłby uniemożliwiać wprowadzenie daty rzeczywistej w/w umowy sprzed daty 2020-01-01.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (…) (załącznik nr 2.2 do Regulaminu konkursu): „Należy uzupełnić (…) 1.Planowaną datę rozpoczęcia realizacji projektu – należy przez to rozumieć:

a) datę poniesienia pierwszego wydatku w projekcie (w przypadku, gdy w projekcie zostały jako pierwsze poniesione wydatki związane z przygotowaniem projektu (np. dokumentacja techniczna, studium wykonalności, itp.), wówczas za datę rozpoczęcia realizacji projektu należy przyjąć datę zapłaty za ten wydatek)

lub

b) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Należy przez to rozumieć:

 • w przypadku robót budowlanych – pierwszą datę wpisu do dziennika budowy,
 • w  przypadku  dostawy  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i  prawnych – datę zawarcia umowy z dostawcą, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. (…)

Data wprowadzona w polu nie może być wcześniejsza niż 2020-01-01 i późniejsza niż 2023-12-31.”

Powyższe oznacza, że przed 1 stycznia 2020 r. wnioskodawca może przeprowadzić postępowanie zamówienia publicznego oraz dokonać wyboru wykonawcy, jednak podpisanie umowy musi nastąpić po 1 stycznia 2020 r. Dodatkowo, zapisy załącznika nr 9.1 do Regulaminu konkursu tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu (§ 3, ust. 2) wskazują, że okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu (…). W związku z powyższym w polu C.1 wniosku o dofinansowanie nie można podać daty wcześniejszej jak 01.01.2020 r.

Proszę o udzielenie informacji czy w ramach naboru wniosków nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 typ 7 projektów można aplikować o dotację na realizację e-usługi Regionalne Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych (e-RREDM)?

Dla wnioskodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach typu 7, możliwe jest otrzymanie wsparcia na wdrożenie rozwiązań dotyczących budowy mechanizmów umożliwiających zasilanie danych EDM do i z regionalnego repozytorium, dedykowanego dla gromadzenia i archiwizowania EDM.

Proszę o podanie jaki poziom dojrzałości e-usług będzie miała e-usługa Regionalne Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych (e-RREDM)?

Zgodnie z zapisami studium wykonalności dla projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), planowane jest wdrożenie m.in. Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych (e‑RRDM) o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.

Proszę o udzielenie informacji czy szpital, który nie będzie realizował telekonsultacji może dokonać integracji z e-Usługą PSIM Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ i wpisać ją do wniosku o dofinansowanie? Szpital zamierza korzystać z e-Usługi PSIM Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ na potrzeby przekazywania zleceń pomiędzy jednostkami medycznymi w ramach bieżącej współpracy.

Zgodnie z definicją Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ zawartą w załączniku nr 1 do wzoru umowy w sprawie integracji, zadaniem EPW ZOZ jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej zintegrowanymi w ramach RCIM oraz odbiór wyników tych zleceń. e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia. e-Usługa może wspierać usługi telekonsultacji.

W związku z powyższym podmiot leczniczy może dokonać integracji z e-Usługą PSIM Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ oraz wykorzystywać tą e-usługę do przekazywania zleceń pomiędzy jednostkami medycznymi w ramach bieżącej współpracy. Taki zakres rzeczowy projektu będzie kwalifikowany. Jednak należy mieć na uwadze, że wdrożenie e-usługi EPW ZOZ w podmiocie bez telekonsultacji będzie skutkowało brakiem punktów w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu.

Czy telekonsultacje należy rozumieć jako konsultacje na linii 'pacjent-lekarz', czy też na linii 'lekarz-inny lekarz' (np. specjalista pracujący w innym szpitalu)?

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie m. in. e-usługi telekonsultacji medycznych (niżej wymienionych) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):

 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

Powyższa e-usługa musi być zgodna z zapisami Zarządzenia nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Świadczenia tego rodzaju mają zapewnić możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii/geriatrii z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu. Zatem pacjent nie kontaktuje się bezpośrednio z kardiologiem/geriatrą, a korzysta ze świadczenia za pośrednictwem lekarza rodzinnego.

Zgodnie z warunkami udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia kontraktowane oddzielnie (Zarządzenie nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r.), aby udzielać świadczeń w zakresie telekonsultacji geriatrycznej/kardiologicznej jedną ze stron usługi musi być lekarz POZ, natomiast drugą ze stron specjalista w dziedzinie geriatrii/kardiologii, udzielający świadczeń w poradni geriatrycznej/kardiologicznej. Ponadto zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 ocenie podlega czy projekt zakłada działania ukierunkowane na współpracę pomiędzy POZ a szpitalem/AOS w zakresie telekonsultacji geriatrycznych lub kardiologicznych.

Konsultacje na linii „pacjent-lekarz” nie spełniają ww. warunków, zatem nie mogą zostać zakwalifikowane, jako telekonsultacje, zgodne z Regulaminem konkursu, a tym samym będzie to niekwalifikowany zakres rzeczowy projektu i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 „Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu”.

Jeśli szpital świadczy w ramach swoich struktur nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, która zaliczana jest do świadczeń POZ, czy możliwejest uzyskanie punktów w ramach kryterium "Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu". Założenie projektu przewiduje, iż lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą mogli za pośrednictwem platformy EPW-ZOZ złożyć zapotrzebowanie na przeprowadzenie telekonsultacji w zakresie kardiologii i/lub geriatrii do właściwych własnych poradni/oddziałów?

Celem telekonsultacji kardiologicznych oraz geriatrycznych jest ułatwienie pacjentom dostępu do konsultacji specjalistycznych. Odbywa się to dzięki współpracy lekarzy specjalistów z lekarzami rodzinnymi, w sytuacji potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentem. To lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tzw. lekarz rodzinny (specjalista medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii), na którego listę jest wpisany pacjent, prowadzi leczenie pacjenta, zna historię jego leczenia, a dzięki telekonsultacjom może wesprzeć się wiedzą i zaleceniami specjalisty.

Natomiast, nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest opieką doraźną, odbywającą się w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenie to udzielane jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Pacjent w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie kontynuuje swojego ewentualnego dalszego leczenia. Mając na uwadze fakt, że telekonsultacje powinny być wykonywane w czasie rzeczywistym (on-line), a poradnie specjalistyczne nie pracują całodobowo tylko według określonych harmonogramów, może zaistnieć problem z wykonalnością tych świadczeń.

W związku z powyższym, opisany przez Pana zakres rzeczowy projektu będzie niekwalifikowany i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 „Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu”.

Czy uruchomiona telekonsultacja musi wykorzystywać narzędzia w ramach e-usługi EPW-ZOZ? SPZOZ w X w swojej strukturze organizacyjnej posiada gabinety POZ oraz poradnię specjalistyczną kardiologiczną. Czy w związku z powyższym może uruchomić telekonsultacje pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach swojej struktury organizacyjnej z pominięciem e-usługi EPW-ZOZ. Czy deklarując powyższe rozwiązanie otrzyma punkty w ramach kryterium merytorycznego nr 5 - Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu (Załącznik nr 8.1 do Regulaminu konkursu – str. 20)?

Wdrożenie telekonsultacji kardiologicznych/geriatrycznych w ramach trwającego naboru wniosków dla działania 2.1 RPO WP 2014-2020 jest ściśle powiązane z wdrożeniem/modernizacją/rozbudową u beneficjenta e-usługi EPW_ZOZ.

Należy mieć na względzie, że w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu ocenie podlega czy projekt zakłada działania ukierunkowane na współpracę pomiędzy POZ a szpitalem/AOS w zakresie telekonsultacji geriatrycznych lub kardiologicznych. Jednocześnie § 4 ust. 1 Regulaminu wyraźnie wskazuje, że dla Typu projektów 7 możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój m.in. telekonsultacji medycznych, o których mowa powyżej, z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ).

Nie ma zatem możliwości, aby podczas realizowania telekonsultacji beneficjent pominął platformę regionalną RCIM (EPW_ZOZ), nawet w sytuacji, gdy zarówno gabinet POZ, jak i poradnia kardiologiczna/geriatryczna znajdują się w strukturach organizacyjnych tego samego podmiotu leczniczego.

 

SPZOZ w X współpracuje z POZ (NZOZ) zewnętrznym, który jest zainteresowany uruchomieniem telekonsultacji w zakresie kardiologii. NZOZ nie jest zintegrowany z RCIM. Co należałoby zrobić aby uruchomić usługę telekonsultacji z POZ zewnętrznym, który nie jest zintegrowany z RCIM?

 

W przypadku współpracy z zewnętrznym podmiotem w zakresie telekonsultacji niezbędnym jest dołączenie listu intencyjnego o planowanej współpracy w zakresie telekonsultacji pomiędzy POZ a szpitalem/AOS. W sytuacji, gdy podmiot, z którym wnioskodawca zamierza podjąć współpracę nie jest zintegrowany z RCIM zaleca się, aby oba podmioty były zintegrowane z platformą regionalną RCIM. W takiej sytuacji SPZOZ w X mógłby złożyć projekt partnerski wraz z podmiotem leczniczym świadczącym usługi POZ (pod warunkiem spełniania wymagań kwalifikowalności podmiotu aplikującego w ramach niniejszego naboru), a wydatki po stronie tego podmiotu mogły by być uznane jako kwalifikowane w zakresie, który wynika z załącznika nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020. Istnieje również możliwość integracji podmiotu POZ z RCIM poza projektem planowanym do realizacji przez SP ZOZ w X, jednakże wszelkie wydatki związane z integracją ponoszone przez taki podmiot w całości pokrywane będą z jego środków własnych.

W przypadku, gdy POZ nie planuje integracji z RCIM, z uwagi na konieczność wykorzystania e-usługi EPW_ZOZ, zlecenie ze strony POZ przeprowadzenia telekonsultacji zostałoby złożone za pomocą innego rozwiązania teleinformatycznego wspólnego dla obu jednostek, jednakże realizacja zlecenia przez SP ZOZ powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem platformy RCIM (EPW_ZOZ). Należy mieć na względzie, że e-usługa EPW_ZOZ służy wsparciu telekonsultacji poprzez umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń oraz odbioru wyników tych zleceń. Sama usługa telekonsultacji realizowana jest za pomocą innych narzędzi teleinformatycznych łączących oba podmioty uczestniczące w realizacji telekonsultacji.

Proszę o informacje czy do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć VAT jeżeli w szpitalu mamy kilku najemców lokali (bar, kiosk, aptekę otwartą) dla których wystawiamy faktury VAT na media (woda, prąd). Odliczenia podatku VAT od tych faktur są i wynoszą około 200 złotych rocznie. Usługi medyczne w całości są zwolnione z podatku VAT. Czy w sytuacji uzyskania dofinansowania, na sprzęt i oprogramowanie służące jedynie usługom medycznym niekomercyjnym, zwolnionym z VAT (tylko takie usługi medyczne realizujemy w ZOZ), fakt odliczania podatku VAT od mediów w najmie, spowoduje problemy w kwalifikowalności kosztów podatku VAT z dofinansowania? Sprzęt i oprogramowanie z dofinansowania nie ma "styczności" z działalnością komercyjną niemedyczną obciążoną VAT-em możliwym do odliczenia?

W przytoczonej sytuacji wskazano, że sprzęt i oprogramowanie planowane do pozyskania w ramach projektu będzie służyć wyłącznie działalności leczniczej (zwolnionej z VAT). Wobec powyższego można uznać, że wnioskodawca nie mając prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach projektu, może zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych projektu

 

Proszę o informacje czy nasz sposób wyliczeń wskaźników rezultatu dla Szpitali jest poprawny biorąc pod uwagę, iż pacjenci w zakresie planowych przyjęć do szpitala oraz nagłych przyjęć poprzez SOR nie mają de facto możliwości skorzystania z e-rejestracji. Wskaźnik (Liczba załatwionych spraw – e-Rejestracja [szt./rok]) został określony na podstawie liczby rejestracji do poradni prowadzonych przez Wnioskodawcę. Wynika to z faktu, iż pacjenci mogą samodzielnie rejestrować się tylko do poradni. Pacjenci posiadający skierowanie do oddziałów szpitalnych są rejestrowani w procedurach odrębnych. Również odrębną procedurą jest przyjęcia pacjenta na SOR. Wizyty pacjentów możliwe są do ustalenia wyłącznie w odniesieniu do Poradni. Czy w ogólnej liczbie e-rejestracji należy ująć rejestracje na wizyty kontrolne (kolejne po wizycie pierwszorazowej)?Jeżeli po wizycie pierwszorazowej pacjent jest rejestrowany na następną wizytę bezpośrednio w gabinecie lekarskim lub pobliskiej recepcji przez lekarza bądź pielęgniarkę, to czy taka rejestracja będzie brana do ogólnej liczby rejestracji? Wydaje się być pozbawione sensu wymaganie od pacjenta, który przebywa w gabinecie lekarskim/poradni, aby udał się do domu i stamtąd dokonał e-rejestracji na kolejną wizytę tylko po to aby nie zaniżać wskaźnika. A zaliczenie do ogólnej liczby rejestracji takich przypadków spowoduje znaczne obniżenie wskaźnika.
 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu… dla wskaźnika rezultatu Liczba załatwionych spraw – e-Rejestracja należy podać liczbę rejestracji dokonanych zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Z uwagi na specyfikę nagłych przyjęć pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), tj. brak możliwości samodzielnego rejestrowania się przez pacjentów nie należy ujmować ich w ramach ww. wskaźnika.

Istnieje natomiast możliwość rezerwacji terminu na zabiegi planowane na oddziały szpitalne. To od danego podmiotu leczniczego zależy czy w ten sposób będzie chciał rozwinąć usługę elektroniczną e-Rejestracja (która w większości szpitali na terenie województwa podkarpackiego już jest wdrożona) czy nie. Jeżeli w ramach projektu stworzona zostanie możliwość rezerwacji terminu w systemie elektronicznym, wówczas należy je wliczyć do wartości wskaźnika dotyczącego e-Rejestracji.

W przypadku wizyt kontrolnych w poradni, jeżeli lekarz/pielęgniarka w gabinecie lekarskim ustala termin kolejnej wizyty i pacjent nie musi już nic robić - takich sytuacji nie wliczamy do wskaźnika. Jeśli natomiast pacjent po wyjściu z gabinetu musi pójść do rejestracji/recepcji, żeby się zapisać na kolejną wizytę, takie sytuacje należy wliczać do ogólnej liczby rejestracji.

Jaki poziom dojrzałości e-usług posiada e-Usługa: e_EPW-ZOZ, e-RRDM oraz e-RRDR (Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych)?
 • EPW_ZOZ – zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu, telekonsultacje realizowane z wykorzystaniem usługi RCIM Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ należą do usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.
 • e-RRDM – zgodnie z zapisami studium wykonalności dla projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), planowane jest wdrożenie m.in. Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych (e RRDM) o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.
 • e-RRDR - zgodnie z Regulaminem konkursu (nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20), e-usługa RRDR (Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych) jest przewidziana do wytworzenia / modernizacji / rozwoju wyłącznie w typie 6 projektów, tj. w platformie regionalnej, gdzie wyłącznym beneficjentem jest Województwo Podkarpackie. W ramach typu 7 projektów wytworzenie / modernizacja / rozwój tej e-usługi nie jest możliwe. Należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z załącznikiem nr 11.3 do Regulaminu konkursu, tj. Skróconym opisem e-usług realizowanych w ramach modernizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM oraz Kartą integracji z RCIM po modernizacji e-usług, projekt modernizacji PSIM zakłada rezygnację z dalszego utrzymania e-usługi RRDR.
Czy oprócz miesięcznej/rocznej opłaty stanowiącej udział w kosztach utrzymania RSIM/PSIM jest jeszcze pobierana jakaś opłata jednorazowa na rzecz RSIM/PSIM w chwili dokonania integracji systemu medycznego szpitala z RSIM/PSIM? Wykonanie integracji z oprogramowaniem medycznym szpitala wiąże się z jednorazowym nakładem pracy na jej przeprowadzenie. Czy z tego tytułu jest pobierana jakaś jednorazowa opłata na rzecz RSIM/PSIM?

Integracja podmiotów dla podmiotów leczniczych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) odbywa się nieodpłatnie, tj. umowa partnerska pomiędzy Województwem Podkarpackim a podmiotem leczniczym integrowanym w RCIM nie zawiera pozycji kosztowych. Jedynym kosztem podmiotu leczniczego integrowanego z RCIM jest dostosowanie infrastruktury lokalnej do wymagań integracji z RCIM.

W uzupełnieniu do powyższego podkreślam, że zgodnie z załącznikiem nr 2 "Model finansowania RCIM" do załącznika nr 11.1 do Regulaminu konkursu, jednostki zintegrowane z RCIM partycypują w finansowaniu bieżących kosztów utrzymania RCIM. Zasady wyliczenia tych kosztów opierają się o wielkość kontraktu z NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się w przytoczonym załączniku, dostępnym na stronie internetowej z ogłoszeniem konkursu (https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2019/nab_2_1_004/RK_11_1_Wzor_Umowy_Integracji_RCIM_2_1_004_20.doc)

Czy we wniosku można uwzględnić jako wydatki kwalifikowane dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników szpitala (wnioskodawcy) za dodatkową pracę przy realizacji wniosku (po podpisaniu umowy)?

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR, stanowiącym załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe uwzględnienie w kategorii wydatków kwalifikowanych dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy – w tym przypadku szpitala – za dodatkową pracę przy realizacji projektu.

Czy we wniosku można uwzględnić jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenie firmy zewnętrznej: wspomagającej wykonanie dokumentacji przetargowych, realizację zadań projektu, itd. na etapie realizacji wniosku?

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR, stanowiącym załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, kwalifikowane są wyłącznie usługi dotyczące nadzoru nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, autorski, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy). Na szczególną uwagę zasługuje pozycja inżyniera kontraktu, którego podstawowe zadania w procesie inwestycyjnym dotyczą pełnienia nadzoru nad jakością realizowanych prac, rozliczania robót oraz administrowania kontraktem. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niekwalifikowane pozostają wydatki związane z zarządzaniem projektem (czynności związane z wykonywaniem obowiązków beneficjenta wobec Instytucji Zarządzającej, w tym np. wydatki związane z wyborem wykonawców, bieżącą obsługą projektu, rozliczeniami i monitorowaniem efektów projektu, itd.) oraz doradztwem ogólnym, finansowym i prawnym, nawet w ramach inżyniera kontraktu.

Zwracam się z prośbą o udzielnie informacji odnośnie kwoty na zakup sprzętu komputerowego. Czy jest wprowadzone ograniczenie co do ceny, która będzie kosztem kwalifikowanym? W niektórych projektach kwota na zakup sprzętu komputerowego nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł netto. Czy w projekcie 2.1 istnieje również takie ograniczenie?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także Katalogów wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR, stanowiących załącznik nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP
2014-2020, sprzęt komputerowy nie jest poddany limitowi dotyczącemu ceny.

Należy jednak mieć na uwadze, że na etapie oceny merytorycznej projektu eksperci poddają analizie m.in. zasadność i adekwatność ceny w odniesieniu do rodzaju konkretnego sprzętu. W związku z tym istotne jest podanie w Specyfikacji dostaw wyczerpującego uzasadnienia zakupu planowanego w ramach projektu sprzętu, a także jego parametrów technicznych.

Jaka stawka podatku VAT jest stosowana do płatności szpitali stanowiących (ich) udział w kosztach utrzymania RSIM/PSIM? W projekcie umowy integracji z RSIM (zał. 2) są podane kwoty tylko brutto. Przykładowo szpitale posiadające roczne kontrakt z NFZ w wysokości do 100 mln zł płacą na utrzymanie RSIM/PSIM 30 tyś. zł brutto. Jaka jest to kwota netto?
Zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami leczniczymi w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM są wystawiane faktury VAT z zastosowaniem stawki podatkowej, która na dzień wystawiania faktur wynosiła 23%. Wyliczenie wartości netto w przytoczonym przykładzie (dla wartości 30 000 zł brutto) wynosi 24 390,24 zł netto + 5 609,76 zł VAT (według stawki 23%).

Czy w ramach zakupów związanych z realizacją projektu za koszty kwalifikowane można uznać zakup systemu IVR, który umożliwi interaktywną obsługę pacjenta?
Tak, w ramach działań służących uruchomieniu usług e-Informacja oraz e-Rejestracja za koszt kwalifikowany uznaje się zakup systemów telekomunikacyjnych, w których osoba dzwoniąca za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym lub za pomocą głosu (rozpoznawanie mowy) wybiera poszczególne pozycje z menu, o ile zastosowanie tych systemów będzie uzasadnione potrzebami osób wykluczonych cyfrowo, w szczególności seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Czy szpitale z Województwa Podkarpackiego mogą się zintegrować z e-usługą e-RRDM? Jakie typy danych medycznych mogą być przechowywane w e-RRDM? Czy są ograniczenia odnośnie ilości danych jakie może przechowywać jeden świadczeniodawca?

Opis e-usługi RREDM – Regionalne Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych znajduje się w dokumentacji konkursowej dla naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, w załączniku nr 11.3 do Regulaminu konkursu: Skrócony opis e-usług realizowanych w ramach modernizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM oraz Karta integracji z RCIM po modernizacji e-usług (s. 11-13).

Usługa dedykowana jest dla jednostek zdrowia zintegrowanych z RCIM. Każda jednostka zintegrowana z RCIM może skorzystać z tej e-usługi.

Zgodnie z załącznikiem nr 11.3 do Regulaminu konkursu, usługa będzie pozwalała na składowanie w RREDM kopii elektronicznych dokumentów medycznych (format HL7 CDA) oraz elektronicznych danych obrazowych, będących wynikiem badań obrazowych, pacjentów (format DICOM) przekazanych z Lokalnego Repozytorium Danych Medycznych (LREDM).

Więcej informacji znajduje się w przytoczonym załączniku dostępnym pod adresem: https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2019/nab_2_1_004/zm/RK_11_3_Skrocony_opis_e-uslug_w_ramach_modernizacji_PSIM_oraz_karta_integracji_z_RCIM_po_modernizacji.pdf

Założenia w zakresie RREDM powstały po analizie zapotrzebowania jednostek na wielkości danych na potrzeby wytwarzania/przechowywania EDM. Wstępne założenie to zbudowanie bazy danych w ramach RREDM o rozmiarach pozwalających lokować kopię wytwarzanej EDM przez szpitale co najmniej w horyzoncie trwałości projektu (założenie 1 PB).

Podział i przydział określonych zasobów przestrzeni tej bazy danych, dla danej jednostki to kolejny punkt na etapie wdrożenia. Podział na pewno będzie uzależniony od wielkości danej jednostki co do ilości wytwarzanej EDM i ich szacowanej wielkości. Kolejnym czynnikiem będzie ilość zintegrowanych jednostek z RCIM korzystających z tej e-usługi.

Szczegółowe zasady korzystania, w tym wielkość do dyspozycji przestrzeni RREDM będzie określona umową. Sukces wdrożenia i wykorzystana tej e-usługi nie zamyka w przyszłości powiększania tych zasobów regionalnych na potrzeby zintegrowanych z RCIM jednostek zdrowia.

Czy w związku z istniejącą sytuacją, przewiduje się że termin naboru działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ulegnie zmianie?

Informuję, że termin naboru dla wyżej wymienionego konkursu, tj. od 20 stycznia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. nie ulegnie zmianie. Pragnę podkreślić, iż wdrożenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia jest szczególnie pożądane w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Ponadto, przeprowadzenie całej procedury konkursowej – od naboru wniosków o dofinansowanie po zakończenie oceny – odbywa się w formie elektronicznej, co znacząco wpływa na ułatwienie komunikacji między członkami Komisji Oceny Projektów a wnioskodawcami, a także przepływ dokumentów z uniknięciem bezpośredniego kontaktu.

Czy skanery wykorzystywane za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania do skanowania dokumentacji medycznej będą zaliczane do środków kwalifikowanych? Czy urządzenia wielofunkcyjne, posiadające funkcje skanowania i współpracujące z oprogramowaniem zasilającym bazę EDM cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej mogą zostać zaliczone do środków kwalifikowanych jako jeden z niezbędnych elementów systemu digitalizacji dokumentacji medycznej służący do fizycznego przekształcenia dokumentów z formy papierowej na postać cyfrową?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „kwalifikowalne są następujące wydatki poniesione po 1 stycznia 2020 roku:

 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym:
 1. sprzęt informatyczny (wyłącznie jako element uzupełniający w projekcie, niezbędny do świadczenia e-usług), w tym: wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego (…)”,

natomiast jako wydatki niekwalifikowane (pkt. 14) wskazane zostały m. in. „wydatki  na  zakup:  drukarek,  urządzeń  wielofunkcyjnych,  kart  dostępu,  infomatów, czytników kart (…).

Biorąc pod uwagę powyższe:

 1. skanery wykorzystywane za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania do skanowania dokumentacji medycznej mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany w projekcie,
 2. urządzenia wielofunkcyjne, posiadające funkcje skanowania i współpracujące z oprogramowaniem zasilającym bazę EDM cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej nie mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany w projekcie.

 

Pytanie dotyczy podmiotu leczniczego, który nie posiada oddziałów/poradni kardiologicznych/geriatrycznych, ale chciałby wdrożyć telekonsultacje w zakresie kardiologii i/lub geriatrii z innym Szpitalem, który takowe oddziały/poradnie specjalistyczne posiada. Przykładem takiego działania byłoby zestawienie telekonsultacji naszego lekarza specjalistę z lekarzem kardiologiem/geriatrą szpitala ogólnego. Oczywiście byłaby tu udzielana porada kardiologiczna lub geriatryczna na temat pacjenta przebywającego na danym oddziale. Czy w takim przypadku jest możliwe uzyskanie punktów przy ocenie?

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie m. in. e-usługi telekonsultacji medycznych (niżej wymienionych) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):

 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

Powyższa e-usługa musi być zgodna z zapisami Zarządzenia nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. Świadczenia tego rodzaju mają zapewnić możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii/geriatrii z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu. Zatem pacjent nie kontaktuje się bezpośrednio z kardiologiem/geriatrą, a korzysta ze świadczenia za pośrednictwem lekarza rodzinnego.

Zgodnie z warunkami udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia kontraktowane oddzielnie (Zarządzenie nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada  2019  r.), aby udzielać świadczeń w zakresie telekonsultacji geriatrycznej/kardiologicznej jedną ze stron usługi musi być lekarz POZ, natomiast drugą ze stron specjalista w dziedzinie geriatrii/kardiologii, udzielający świadczeń w poradni geriatrycznej/kardiologicznej. Ponadto zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 ocenie podlega czy projekt zakłada działania ukierunkowane na współpracę pomiędzy POZ a szpitalem/AOS w zakresie telekonsultacji geriatrycznych lub kardiologicznych.

Konsultacje pomiędzy lekarzem specjalistą a lekarzem kardiologiem/geriatrą nie spełniają ww. warunków, zatem nie mogą zostać zakwalifikowane, jako telekonsultacje, zgodne z Regulaminem konkursu, a tym samym będzie to niekwalifikowany zakres rzeczowy projektu i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 „Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu”..

Podmiot leczniczy X brał udział w projekcie PSIM w ramach Osi Priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, którego trwałość kończy się w 2020 r. W związku z tym czy w ramach obecnego konkursu można zakupić sprzęt komputerowy, który będzie obsługiwał wyłącznie oprogramowanie z poprzedniego PSIM-u? Zakupiony sprzęt będzie miał wyższe parametry techniczne, ponieważ obecne komputery są mocno wyeksploatowane i utrudniają pracę.

Należy podkreślić, że ogłoszony nabór dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług jest ukierunkowany na realizację celu, jakim jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy mieć zatem na względzie, że planowany do zakupu sprzęt komputerowy (jak również medyczny) ma być ściśle powiązany z wdrażanymi/modernizowanymi/rozwijanymi w podmiocie leczniczym e-usługami.

Ponadto pomimo, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 zakup sprzętu informatycznego (w tym sprzętu komputerowego) jest wydatkiem kwalifikowanym, to musi stanowić wyłącznie uzupełnienie planowanego do realizacji projektu. W ramach kryterium formalnego „Zakup sprzętu teleinformatycznego” weryfikowane będzie czy zakup sprzętu informatycznego jest wyłącznie elementem uzupełniającym, niezbędnym do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje na niewystarczające zasoby.

W związku z powyższym zakup sprzętu do obsługi systemu wytworzonego w innym projekcie, jeśli nie będzie on modernizowany/rozwijany, będzie niekwalifikowany.

Czy zakupione urządzenia, które będą wykorzystywane również w ramach medycyny pracy (usługi komercyjne) mogą zostać w pełni uznane jako wydatek kwalifikowany?

Zgodnie z zasadami konkursu wnioskodawca, który planuje nabyć w ramach projektu sprzęt medyczny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że sprzęt oraz oprogramowanie nabyte w ramach projektu będą wykorzystywane co najmniej w 80% na usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast stopień wykorzystania wskazanej infrastruktury na usługi w ramach komercyjnej działalności gospodarczej nie przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Za adekwatne kryterium pozwalające na wykazanie zachowania 20% progu i ustalania proporcji należy uznać liczbę świadczeń lub liczbę pacjentów, nie zaś przychody generowane przez jeden (w ramach NFZ) i drugi (komercyjny) rodzaj działalności. Dwudziestoprocentowy próg określony dla pomocniczej i dodatkowej działalności gospodarczej należy odnosić do powstałej infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia w ramach projektu, a nie do całokształtu działalności danego podmiotu.

Mając na względzie powyższe wnioskodawca powinien precyzyjnie określić:

 • sposób utrzymania ww. proporcji przez okres realizacji projektu, okres trwałości i okres amortyzacji aktywów w projekcie, (np. odrębne ewidencje na sprzęt lub wyposażenie wykorzystywane do działalności gospodarczej),
 • sposób prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (w której koszty, finansowanie i przychody będą wyraźnie rozdzielone) oraz wskazać inne dokumenty, na podstawie których będzie można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury objętej projektem do prowadzenia działalności gospodarczej lub niegospodarczej (np. wydruki rejestrujące czas wykorzystania urządzeń),
 • sposób monitorowania wykorzystywania infrastruktury w okresach rocznych.

Wnioskodawca opisując sposób wykorzystania sprzętu medycznego powinien uwzględniać zasady kontraktowania usług medycznych przez NFZ, gdzie nie dopuszcza się możliwości udzielania świadczeń medycznych w ramach umowy oraz komercyjnie na tym samym sprzęcie medycznym, w tych samych godzinach oraz przez ten sam personel, jaki wykazany został na portalu świadczeniodawcy.

Podsumowując, zakupiony sprzęt medyczny w ramach projektu w przedstawionej w pytaniu sytuacji może być uznany za wydatek kwalifikowany, jeśli spełniać będzie powyższe warunki.

 

Czy w ramach konkursu, możliwe jest ujęcie kosztów serwisu i nadzoru autorskiego obecnie używanego oprogramowania zakupionego w ramach projektu PSIM osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wydatkach kwalifikowanych?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 wydatkiem niekwalifikowanym jest m.in. utrzymanie dotychczasowej infrastruktury i oprogramowania oraz utrzymanie infrastruktury i bieżąca eksploatacja po zakończeniu etapu realizacji projektu, zatem koszty serwisu zarówno dotychczasowej infrastruktury (wytworzonej w ramach RPO WP
2007-2013), jak i pozyskanej w ramach planowanego do realizacji projektu stanowią wydatek niekwalifikowany.

Nadzór autorski może stanowić wydatek kwalifikowany, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczy projektu, o którego dofinansowanie planuje wnioskować podmiot leczniczy w ramach trwającego naboru, o ile zostanie wykazana jego niezbędność do realizacji projektu oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa

Czy jest możliwy zakup wyposażenia zapasowej serwerowni, która podniesie bezpieczeństwo danych i ciągłość e-usług?

Wydatki na zakup sprzętu informatycznego mogą stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie pod warunkiem, że stanowią wyłącznie element uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług, a wnioskodawca przeprowadzi analizę wskazującą na niewystarczające zasoby.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę zakupu wyposażenia wskazanego w pytaniu, a ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków będzie prowadzona przez ekspertów powołanych do oceny merytorycznej projektów.

Czy szpital powiatowy powinien utrzymać e-usługę EPN (Elektroniczna Platforma Nadzoru) zakupioną w ramach PSIM? Czy szpital powiatowy deklarując, że zmodernizuje i utrzyma e-usługę EPN otrzyma punkty w ramach kryterium merytorycznego nr 3 - Modernizacja lub rozwój e-usługi dot. sprawowania funkcji zarządczej i nadzoru właścicielskiego nad podległymi jednostkami medycznymi (Załącznik nr 8.1 do Regulaminu konkursu – str. 20).

Wnioskodawca powinien utrzymać e-usługę Elektroniczna Platforma Nadzoru zakupioną w ramach PSIM co najmniej w okresie trwałości projektu. Tym samym jeśli projekt PSIM realizowany w perspektywie 2007-2013 jest poza okresem trwałości, utrzymywanie tej e-usługi nie jest konieczne i zależy od potrzeb i zainteresowania samego beneficjenta.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu) w ramach naboru (typ 7) możliwe jest wytworzenie / modernizacja / rozwój e-usługi Elektroniczna Platforma Nadzoru wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie. W związku z powyższym, opisany zakres rzeczowy projektu (modernizacja e-usługi EPN) będzie niekwalifikowany i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego nr 3 „Modernizacja lub rozwój e-usługi dot. sprawowania funkcji zarządczej i nadzoru właścicielskiego nad podległymi jednostkami medycznymi”.

Czy ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów dokumentacji dotyczącej naboru (chociażby kryteria merytoryczne, jakościowe) oraz wyjaśnienia sensu pewnych zapisów, a także w trosce o pełną i jasną komunikację pomiędzy podmiotami medycznymi (w przeważającej mierze zintegrowanymi już z RCIM) planowane jest spotkanie informacyjne?

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach naboru
nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 planowane jest na początek marca br. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Nabory wniosków (Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru) oraz w zakładce Wiadomości.

W Kryterium 10. Wysokość kontraktu, weryfikacji podlegać będzie łączna wartość kontraktu z NFZ sprawozdana za rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu. Dla projektów partnerskich sumuje się wartość kontraktu z NFZ. Natomiast w kryterium 9. Liczba hospitalizacji, weryfikacji podlegać będzie liczba hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdana do NFZ. Czy w ramach niniejszego kryterium nr 9 nie byłoby zasadnym podejście adekwatne, jak w kryterium 10, tzn. że dla projektów partnerskich powinno się sumować liczbę hospitalizacji sprawozdanej do NFZ?

Uprzejmie informuję, że dla wskazanego kryterium merytorycznego jakościowego nr 9 Liczba hospitalizacji planowane jest zastosowanie analogicznego podejścia w ocenie w przypadku projektów partnerskich, jak ma to miejsce w ramach kryterium merytorycznym jakościowym nr 10 Wysokość kontraktu, tzn. pod uwagę będzie brana łączna liczba hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdana do NFZ u wszystkich partnerów w projekcie.

Czy we wniosku aplikacyjnym typ 7 można zawrzeć jeszcze inne dodatkowe e-Usługi oprócz wskazanych: • e-Informacja – obligatoryjnie • e-Rejestracja – obligatoryjnie • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) • telekonsultacje medyczne z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ): kardiologiczna, geriatryczna • Elektroniczna Platforma Nadzoru? Czy tylko te i żadnych innych dodatkowych?

Zgodnie z zapisami § 4, ust. 1 Regulaminu konkursu w ramach Typu projektów 7 Projekty  z zakresu  wytworzenia/modernizacji/rozwoju  e-usług  dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja – obligatoryjnie;
 • e-Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);
 • telekonsultacje medyczne  (niżej  wymienione)  z  wykorzystaniem  Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):
 • kardiologiczna,
 • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Należy mieć na względzie, że e-usługa EPN w ramach niniejszego naboru jest dedykowana wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie.

Zgodnie z powyższym w ramach trwającego naboru nie ma możliwości wprowadzenia innych, niż wymienione w Regulaminie, e-usług.

 

Czy kwota maksymalnej wielkości wniosku typ 7 - 6 mln to kwota brutto wydatków kwalifikowanych?

Zgodnie z § 8, ust. 5 Regulaminu konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 6 000 000 zł. Ustalenie czy powyższa kwota stanowi kwotę brutto czy netto jest uzależniona od kwalifikowalności podatku VAT w ramach danego projektu.

Jeżeli podatek VAT w ramach projektu stanowi wydatek kwalifikowany (nie ma możliwości jego odzyskania przez wnioskodawcę), wówczas powyższy limit dotyczy kwoty brutto. Z kolei, gdy podatek VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany, wówczas limit wydatków kwalifikowanych będzie dotyczył kwoty netto.

12. Większość szpitali wojewódzkich, jak i powiatowych brało udział w poprzednim projekcie PSIM i są już zintegrowane z RCIM w zakresie: • E- informacji, • E- Rejestracji, Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP), • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR), • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPWZOZ), • Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN). a) Jakie są w takim razie oczekiwania od placówek medycznych już zintegrowanych w zakresie modernizacji, rozwoju e-usług z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej - Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego? b) Czy jest możliwy rozwój e-usług tylko w ramach środowiska lokalnego placówek medycznych, niezależnych od RCIM ? (Jako koszt kwalifikowany)

Ad. a) Dla typów projektów 6 oraz 7 określona została lista e-usług, które są możliwe do wytworzenia, modernizacji lub rozwoju, w wyniku zmieniającego się prawa, rekomendacji CSIOZ i Ministerstwa Zdrowia oraz oczekiwań użytkowników i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Tym samym, aby zrealizować to zadanie Województwo Podkarpackie, jeżeli uzyska dofinasowanie na realizację projektu w części regionalnej (typ 6) przystąpi do wyłonienia generalnego wykonawcy projektu, którego jednym z pierwszych zadań będzie opracowanie specyfikacji interfejsu integracji regionalnej dla modernizowanych i nowych e-usług. W następstwie dokumentacja zostanie przekazana do wszystkich jednostek obecnie zintegrowanych z RCIM i tych, które będą zintegrowane w najbliższym czasie, jako kolejna wersja dokumentacji interfejsu integracji regionalnej, calem podjęcia działań własnych zapewniających integrację i/lub utrzymanie integracji z RCIM.

Do czasu wdrożenia w RCIM rozwiązań i działań kompensujących w jednostkach zdrowia, wynikających z nowej wersji dokumentacji interfejsu integracji regionalnej, obowiązuje obecna wersja tej dokumentacji. Celem jest utrzymanie ciągłości integracji z RCIM.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że:

 1. Nie wszystkie jednostki zintegrowane i integrowane w przyszłości z RCIM, będą beneficjentami naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 i muszą wdrożyć działania kompensujące umożliwiające utrzymanie ciągłości działania. Będzie to robione w takim horyzoncie czasowym, pomiędzy ogłoszeniem nowych warunków do wdrożenia ich w RCIM, aby móc je zrealizować w jednostkach zdrowia;
 2. Obecnie dostępna jest informacja na temat minimalnych wymagań elementów systemu dziedzinowego jednostki umożliwiających integrację i/lub utrzymanie integracji z RCIM;
 3. Województwo Podkarpackie przygotowując szczegółowe wymagania funkcjonalne będzie przeprowadzać konsultacje z obecnie zintegrowanymi i planowanymi do integracji nowymi jednostkami zdrowia. Tym samym jednostki ochrony zdrowia mogą mieć wpływ i wgląd w dostosowanie procesów biznesowych e-usług, z których będą korzystać ich pracownicy i pacjenci;
 4. Województwo Podkarpackie planując rozwój RCIM i e-usług w miarę możliwości będzie starało się przewidzieć kompatybilność w dół, warunków technicznych interfejsu integracji regionalnej. Jednak należy przewidzieć, że w przypadku ich uzupełnienia lub zmiany, brak działań kompensujących może uniemożliwić wykorzystanie nowych e-usług lub nowych funkcjonalności modernizowanych e-usług, zakłócić poprawność procesu z punktu widzenia użytkownika lub nie referować do wymogów zmieniającego się prawa i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i CSIOZ.

Z punktu widzenia Województwa Podkarpackiego, które aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, oczekiwane jest wdrożenie i/lub utrzymanie ciągłości działania e-usług w integracji z RCIM w długim okresie, co referuje do wsparcia zadań takich jak ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych mieszkańcom województwa podkarpackiego na jego terenie, poprzez wdrożenie rozwiązań usprawniających działanie systemu ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. Szczegóły w tym zakresie zostały zdefiniowane w szablonie umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostek z RCIM oraz w rekomendacjach Województwa Podkarpackiego w obszarze e-Zdrowia nr 22/507/19. Zwracamy uwagę, że aby osiągnąć powyższe, biorąc pod uwagę planowany rozwój RCIM i e-usług, należy zaplanować i przewidzieć działania kompensujące po stronie integrowanych jednostek ochrony zdrowia z RCIM.

Ad. b) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu) w  ramach  realizowanych  projektów (typ  projektu 7) obowiązkowym elementem  jest integracja z RCIM. Zatem rozwój e-usług niezależnych od RCIM, tylko w ramach środowiska lokalnego placówek medycznych będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

 

Czy e-Rejestracja dostępna z platform zostanie przebudowana w ten sposób, aby do systemu medycznego danego podmiotu medycznego była przesyłana informacja dot. rodzaju rejestracji, typu wizyty oraz danych ze skierowania. W obecnej chwili pacjenci, którzy dokonali elektronicznej rejestracji do naszej placówki są widoczni dla rejestracji "rejestracja terminu". Nie wiemy na jaki typ wizyty się rejestrują oraz nie znamy danych ze skierowania (jeżeli jest ono potrzebne). Niestety, ale powoduje to problemy z prowadzeniem harmonogramów oraz kolejek oczekujących.

E-Rejestracja w zmodernizowanej formie umożliwi skuteczną rejestrację on-line, umożliwiającą realizację stawianych przez nią zadań zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również uczestnictwa w procesie komunikacji dotyczącej skierowania, zarówno wystawionego w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (tzw. e-skierowanie). W zakresie e-skierowania będzie to ograniczone do funkcjonalności uzupełniających ten proces (np. przekazanie danych autoryzujących e-skierowanie, dostępnych dla pacjenta).

Czy w ramach liczby hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdanej do NFZ ujęte mogą być również pobyty pacjentów w poradniach specjalistycznych na badaniach na terenie szpitala (trwające np. pół dnia)?

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, hospitalizacja to całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu. Ponadto, sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego (MZ-29) definiuje hospitalizację jako świadczenie udzielone w stacjonarnym oddziale szpitalnym trwające co najmniej jedną noc (czas liczony od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu). W związku z powyższym, pobytów pacjentów w poradniach specjalistycznych na badaniach na terenie szpitala (trwających np. pół dnia) nie należy wliczać do liczby hospitalizacji w ramach kryterium merytorycznego jakościowego pn. Liczba hospitalizacji.

W jaki sposób monitorowany będzie wskaźnik „Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji [%]” i jakie konsekwencje mogą czekać Wnioskodawcę przy nie spełnieniu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych wskazanego we wskaźniku min. tj. 20%.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu wartość wskaźnika rezultatu pn. Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych nie może być mniejsza niż 20%. Wartość ta koresponduje m. in. z kryterium merytorycznym specyficznym pn. Udostępnianie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie, w ramach którego wnioskodawca musi wykazać (…) że co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. będzie skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Należy podkreślić, że w innych programach np. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w ramach kryterium dot. powszechności wykorzystania e-usług, dla jednej usługi realizowanej w projekcie należy wykazać co najmniej 20% udział e-usługi w ogólnej liczbie usług realizowanych w sposób tradycyjny.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do opracowania studium wykonalności Wnioskodawca poza określeniem wskaźników musi sprecyzować źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu), a także przedstawić konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartości wskaźników. Wartość wskaźników rezultatu powinna wynikać z konkretnych dokumentów, które będą stanowić wiarygodny ślad rewizyjny (np. wydruki z systemu). Sprawozdania z realizacji projektu i tym podobne dokumenty nie spełniają powyższego warunku.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 9.1 do Regulaminu konkursu, zmiany zakładanych wskaźników realizacji projektu są co do zasady niedopuszczalne. Zmiany te mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej (…) (§ 19, ust. 12). Zmiany zakładanych wskaźników, o których mowa powyżej mogą powodować zwrot części bądź całości dofinansowania (§ 19, ust. 14). Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WP.

Z uwagi na fakt, że cele projektu odzwierciedlają osiągnięte i utrzymane wskaźniki rezultatu, wątpliwa jest zasadność inwestowania środków publicznych jeżeli stopień wykorzystania e-usług będzie marginalny.

Mając na uwadze zapisy regulaminu §2 Postanowienia ogólne pkt 15, proszę o informację czy ZOZ jest podmiotem kwalifikującym się do wzięcia udziału w konkursie jeżeli w jego strukturze znajduje się Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a także Oddział Psychiatryczny, Oddział Terapii Uzależnień, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Katalog podmiotów leczniczych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 określa Regulamin konkursu (§5 Typy Beneficjentów). Z uwagi na fakt, że forma prawna i wykonywana działalność zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) wskazują, iż podmioty te nie służą opiece instytucjonalnej (nie są to placówki opiekuńczo-pobytowe w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, ponieważ prowadzona jest w nich działalność lecznicza), dlatego należy przyjąć, że ww. Wytyczne nie wykluczają tych podmiotów z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie działania 2.1.