Czy skanery wykorzystywane za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania do skanowania dokumentacji medycznej będą zaliczane do środków kwalifikowanych? Czy urządzenia wielofunkcyjne, posiadające funkcje skanowania i współpracujące z oprogramowaniem zasilającym bazę EDM cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej mogą zostać zaliczone do środków kwalifikowanych jako jeden z niezbędnych elementów systemu digitalizacji dokumentacji medycznej służący do fizycznego przekształcenia dokumentów z formy papierowej na postać cyfrową?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „kwalifikowalne są następujące wydatki poniesione po 1 stycznia 2020 roku:

 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym:
 1. sprzęt informatyczny (wyłącznie jako element uzupełniający w projekcie, niezbędny do świadczenia e-usług), w tym: wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego (…)”,

natomiast jako wydatki niekwalifikowane (pkt. 14) wskazane zostały m. in. „wydatki  na  zakup:  drukarek,  urządzeń  wielofunkcyjnych,  kart  dostępu,  infomatów, czytników kart (…).

Biorąc pod uwagę powyższe:

 1. skanery wykorzystywane za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania do skanowania dokumentacji medycznej mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany w projekcie,
 2. urządzenia wielofunkcyjne, posiadające funkcje skanowania i współpracujące z oprogramowaniem zasilającym bazę EDM cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej nie mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany w projekcie.

 

Pytanie dotyczy podmiotu leczniczego, który nie posiada oddziałów/poradni kardiologicznych/geriatrycznych, ale chciałby wdrożyć telekonsultacje w zakresie kardiologii i/lub geriatrii z innym Szpitalem, który takowe oddziały/poradnie specjalistyczne posiada. Przykładem takiego działania byłoby zestawienie telekonsultacji naszego lekarza specjalistę z lekarzem kardiologiem/geriatrą szpitala ogólnego. Oczywiście byłaby tu udzielana porada kardiologiczna lub geriatryczna na temat pacjenta przebywającego na danym oddziale. Czy w takim przypadku jest możliwe uzyskanie punktów przy ocenie?

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie m. in. e-usługi telekonsultacji medycznych (niżej wymienionych) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):

 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

Powyższa e-usługa musi być zgodna z zapisami Zarządzenia nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. Świadczenia tego rodzaju mają zapewnić możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii/geriatrii z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu. Zatem pacjent nie kontaktuje się bezpośrednio z kardiologiem/geriatrą, a korzysta ze świadczenia za pośrednictwem lekarza rodzinnego.

Zgodnie z warunkami udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia kontraktowane oddzielnie (Zarządzenie nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada  2019  r.), aby udzielać świadczeń w zakresie telekonsultacji geriatrycznej/kardiologicznej jedną ze stron usługi musi być lekarz POZ, natomiast drugą ze stron specjalista w dziedzinie geriatrii/kardiologii, udzielający świadczeń w poradni geriatrycznej/kardiologicznej. Ponadto zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 ocenie podlega czy projekt zakłada działania ukierunkowane na współpracę pomiędzy POZ a szpitalem/AOS w zakresie telekonsultacji geriatrycznych lub kardiologicznych.

Konsultacje pomiędzy lekarzem specjalistą a lekarzem kardiologiem/geriatrą nie spełniają ww. warunków, zatem nie mogą zostać zakwalifikowane, jako telekonsultacje, zgodne z Regulaminem konkursu, a tym samym będzie to niekwalifikowany zakres rzeczowy projektu i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 5 „Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu”..

Podmiot leczniczy X brał udział w projekcie PSIM w ramach Osi Priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, którego trwałość kończy się w 2020 r. W związku z tym czy w ramach obecnego konkursu można zakupić sprzęt komputerowy, który będzie obsługiwał wyłącznie oprogramowanie z poprzedniego PSIM-u? Zakupiony sprzęt będzie miał wyższe parametry techniczne, ponieważ obecne komputery są mocno wyeksploatowane i utrudniają pracę.

Należy podkreślić, że ogłoszony nabór dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług jest ukierunkowany na realizację celu, jakim jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy mieć zatem na względzie, że planowany do zakupu sprzęt komputerowy (jak również medyczny) ma być ściśle powiązany z wdrażanymi/modernizowanymi/rozwijanymi w podmiocie leczniczym e-usługami.

Ponadto pomimo, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 zakup sprzętu informatycznego (w tym sprzętu komputerowego) jest wydatkiem kwalifikowanym, to musi stanowić wyłącznie uzupełnienie planowanego do realizacji projektu. W ramach kryterium formalnego „Zakup sprzętu teleinformatycznego” weryfikowane będzie czy zakup sprzętu informatycznego jest wyłącznie elementem uzupełniającym, niezbędnym do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje na niewystarczające zasoby.

W związku z powyższym zakup sprzętu do obsługi systemu wytworzonego w innym projekcie, jeśli nie będzie on modernizowany/rozwijany, będzie niekwalifikowany.

Czy zakupione urządzenia, które będą wykorzystywane również w ramach medycyny pracy (usługi komercyjne) mogą zostać w pełni uznane jako wydatek kwalifikowany?

Zgodnie z zasadami konkursu wnioskodawca, który planuje nabyć w ramach projektu sprzęt medyczny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że sprzęt oraz oprogramowanie nabyte w ramach projektu będą wykorzystywane co najmniej w 80% na usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast stopień wykorzystania wskazanej infrastruktury na usługi w ramach komercyjnej działalności gospodarczej nie przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Za adekwatne kryterium pozwalające na wykazanie zachowania 20% progu i ustalania proporcji należy uznać liczbę świadczeń lub liczbę pacjentów, nie zaś przychody generowane przez jeden (w ramach NFZ) i drugi (komercyjny) rodzaj działalności. Dwudziestoprocentowy próg określony dla pomocniczej i dodatkowej działalności gospodarczej należy odnosić do powstałej infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia w ramach projektu, a nie do całokształtu działalności danego podmiotu.

Mając na względzie powyższe wnioskodawca powinien precyzyjnie określić:

 • sposób utrzymania ww. proporcji przez okres realizacji projektu, okres trwałości i okres amortyzacji aktywów w projekcie, (np. odrębne ewidencje na sprzęt lub wyposażenie wykorzystywane do działalności gospodarczej),
 • sposób prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (w której koszty, finansowanie i przychody będą wyraźnie rozdzielone) oraz wskazać inne dokumenty, na podstawie których będzie można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury objętej projektem do prowadzenia działalności gospodarczej lub niegospodarczej (np. wydruki rejestrujące czas wykorzystania urządzeń),
 • sposób monitorowania wykorzystywania infrastruktury w okresach rocznych.

Wnioskodawca opisując sposób wykorzystania sprzętu medycznego powinien uwzględniać zasady kontraktowania usług medycznych przez NFZ, gdzie nie dopuszcza się możliwości udzielania świadczeń medycznych w ramach umowy oraz komercyjnie na tym samym sprzęcie medycznym, w tych samych godzinach oraz przez ten sam personel, jaki wykazany został na portalu świadczeniodawcy.

Podsumowując, zakupiony sprzęt medyczny w ramach projektu w przedstawionej w pytaniu sytuacji może być uznany za wydatek kwalifikowany, jeśli spełniać będzie powyższe warunki.

 

Czy w ramach konkursu, możliwe jest ujęcie kosztów serwisu i nadzoru autorskiego obecnie używanego oprogramowania zakupionego w ramach projektu PSIM osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wydatkach kwalifikowanych?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 wydatkiem niekwalifikowanym jest m.in. utrzymanie dotychczasowej infrastruktury i oprogramowania oraz utrzymanie infrastruktury i bieżąca eksploatacja po zakończeniu etapu realizacji projektu, zatem koszty serwisu zarówno dotychczasowej infrastruktury (wytworzonej w ramach RPO WP
2007-2013), jak i pozyskanej w ramach planowanego do realizacji projektu stanowią wydatek niekwalifikowany.

Nadzór autorski może stanowić wydatek kwalifikowany, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczy projektu, o którego dofinansowanie planuje wnioskować podmiot leczniczy w ramach trwającego naboru, o ile zostanie wykazana jego niezbędność do realizacji projektu oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa

Czy jest możliwy zakup wyposażenia zapasowej serwerowni, która podniesie bezpieczeństwo danych i ciągłość e-usług?

Wydatki na zakup sprzętu informatycznego mogą stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie pod warunkiem, że stanowią wyłącznie element uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług, a wnioskodawca przeprowadzi analizę wskazującą na niewystarczające zasoby.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę zakupu wyposażenia wskazanego w pytaniu, a ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków będzie prowadzona przez ekspertów powołanych do oceny merytorycznej projektów.

Czy szpital powiatowy powinien utrzymać e-usługę EPN (Elektroniczna Platforma Nadzoru) zakupioną w ramach PSIM? Czy szpital powiatowy deklarując, że zmodernizuje i utrzyma e-usługę EPN otrzyma punkty w ramach kryterium merytorycznego nr 3 - Modernizacja lub rozwój e-usługi dot. sprawowania funkcji zarządczej i nadzoru właścicielskiego nad podległymi jednostkami medycznymi (Załącznik nr 8.1 do Regulaminu konkursu – str. 20).

Wnioskodawca powinien utrzymać e-usługę Elektroniczna Platforma Nadzoru zakupioną w ramach PSIM co najmniej w okresie trwałości projektu. Tym samym jeśli projekt PSIM realizowany w perspektywie 2007-2013 jest poza okresem trwałości, utrzymywanie tej e-usługi nie jest konieczne i zależy od potrzeb i zainteresowania samego beneficjenta.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu) w ramach naboru (typ 7) możliwe jest wytworzenie / modernizacja / rozwój e-usługi Elektroniczna Platforma Nadzoru wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie. W związku z powyższym, opisany zakres rzeczowy projektu (modernizacja e-usługi EPN) będzie niekwalifikowany i nie będzie możliwości przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego nr 3 „Modernizacja lub rozwój e-usługi dot. sprawowania funkcji zarządczej i nadzoru właścicielskiego nad podległymi jednostkami medycznymi”.

Czy ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów dokumentacji dotyczącej naboru (chociażby kryteria merytoryczne, jakościowe) oraz wyjaśnienia sensu pewnych zapisów, a także w trosce o pełną i jasną komunikację pomiędzy podmiotami medycznymi (w przeważającej mierze zintegrowanymi już z RCIM) planowane jest spotkanie informacyjne?

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach naboru
nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 planowane jest na początek marca br. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Nabory wniosków (Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru) oraz w zakładce Wiadomości.

W Kryterium 10. Wysokość kontraktu, weryfikacji podlegać będzie łączna wartość kontraktu z NFZ sprawozdana za rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu. Dla projektów partnerskich sumuje się wartość kontraktu z NFZ. Natomiast w kryterium 9. Liczba hospitalizacji, weryfikacji podlegać będzie liczba hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdana do NFZ. Czy w ramach niniejszego kryterium nr 9 nie byłoby zasadnym podejście adekwatne, jak w kryterium 10, tzn. że dla projektów partnerskich powinno się sumować liczbę hospitalizacji sprawozdanej do NFZ?

Uprzejmie informuję, że dla wskazanego kryterium merytorycznego jakościowego nr 9 Liczba hospitalizacji planowane jest zastosowanie analogicznego podejścia w ocenie w przypadku projektów partnerskich, jak ma to miejsce w ramach kryterium merytorycznym jakościowym nr 10 Wysokość kontraktu, tzn. pod uwagę będzie brana łączna liczba hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdana do NFZ u wszystkich partnerów w projekcie.

Czy we wniosku aplikacyjnym typ 7 można zawrzeć jeszcze inne dodatkowe e-Usługi oprócz wskazanych: • e-Informacja – obligatoryjnie • e-Rejestracja – obligatoryjnie • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) • telekonsultacje medyczne z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ): kardiologiczna, geriatryczna • Elektroniczna Platforma Nadzoru? Czy tylko te i żadnych innych dodatkowych?

Zgodnie z zapisami § 4, ust. 1 Regulaminu konkursu w ramach Typu projektów 7 Projekty  z zakresu  wytworzenia/modernizacji/rozwoju  e-usług  dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja – obligatoryjnie;
 • e-Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);
 • telekonsultacje medyczne  (niżej  wymienione)  z  wykorzystaniem  Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):
 • kardiologiczna,
 • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Należy mieć na względzie, że e-usługa EPN w ramach niniejszego naboru jest dedykowana wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie.

Zgodnie z powyższym w ramach trwającego naboru nie ma możliwości wprowadzenia innych, niż wymienione w Regulaminie, e-usług.

 

Czy kwota maksymalnej wielkości wniosku typ 7 - 6 mln to kwota brutto wydatków kwalifikowanych?

Zgodnie z § 8, ust. 5 Regulaminu konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 6 000 000 zł. Ustalenie czy powyższa kwota stanowi kwotę brutto czy netto jest uzależniona od kwalifikowalności podatku VAT w ramach danego projektu.

Jeżeli podatek VAT w ramach projektu stanowi wydatek kwalifikowany (nie ma możliwości jego odzyskania przez wnioskodawcę), wówczas powyższy limit dotyczy kwoty brutto. Z kolei, gdy podatek VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany, wówczas limit wydatków kwalifikowanych będzie dotyczył kwoty netto.

12. Większość szpitali wojewódzkich, jak i powiatowych brało udział w poprzednim projekcie PSIM i są już zintegrowane z RCIM w zakresie: • E- informacji, • E- Rejestracji, Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP), • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR), • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPWZOZ), • Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN). a) Jakie są w takim razie oczekiwania od placówek medycznych już zintegrowanych w zakresie modernizacji, rozwoju e-usług z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej - Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego? b) Czy jest możliwy rozwój e-usług tylko w ramach środowiska lokalnego placówek medycznych, niezależnych od RCIM ? (Jako koszt kwalifikowany)

Ad. a) Dla typów projektów 6 oraz 7 określona została lista e-usług, które są możliwe do wytworzenia, modernizacji lub rozwoju, w wyniku zmieniającego się prawa, rekomendacji CSIOZ i Ministerstwa Zdrowia oraz oczekiwań użytkowników i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Tym samym, aby zrealizować to zadanie Województwo Podkarpackie, jeżeli uzyska dofinasowanie na realizację projektu w części regionalnej (typ 6) przystąpi do wyłonienia generalnego wykonawcy projektu, którego jednym z pierwszych zadań będzie opracowanie specyfikacji interfejsu integracji regionalnej dla modernizowanych i nowych e-usług. W następstwie dokumentacja zostanie przekazana do wszystkich jednostek obecnie zintegrowanych z RCIM i tych, które będą zintegrowane w najbliższym czasie, jako kolejna wersja dokumentacji interfejsu integracji regionalnej, calem podjęcia działań własnych zapewniających integrację i/lub utrzymanie integracji z RCIM.

Do czasu wdrożenia w RCIM rozwiązań i działań kompensujących w jednostkach zdrowia, wynikających z nowej wersji dokumentacji interfejsu integracji regionalnej, obowiązuje obecna wersja tej dokumentacji. Celem jest utrzymanie ciągłości integracji z RCIM.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że:

 1. Nie wszystkie jednostki zintegrowane i integrowane w przyszłości z RCIM, będą beneficjentami naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 i muszą wdrożyć działania kompensujące umożliwiające utrzymanie ciągłości działania. Będzie to robione w takim horyzoncie czasowym, pomiędzy ogłoszeniem nowych warunków do wdrożenia ich w RCIM, aby móc je zrealizować w jednostkach zdrowia;
 2. Obecnie dostępna jest informacja na temat minimalnych wymagań elementów systemu dziedzinowego jednostki umożliwiających integrację i/lub utrzymanie integracji z RCIM;
 3. Województwo Podkarpackie przygotowując szczegółowe wymagania funkcjonalne będzie przeprowadzać konsultacje z obecnie zintegrowanymi i planowanymi do integracji nowymi jednostkami zdrowia. Tym samym jednostki ochrony zdrowia mogą mieć wpływ i wgląd w dostosowanie procesów biznesowych e-usług, z których będą korzystać ich pracownicy i pacjenci;
 4. Województwo Podkarpackie planując rozwój RCIM i e-usług w miarę możliwości będzie starało się przewidzieć kompatybilność w dół, warunków technicznych interfejsu integracji regionalnej. Jednak należy przewidzieć, że w przypadku ich uzupełnienia lub zmiany, brak działań kompensujących może uniemożliwić wykorzystanie nowych e-usług lub nowych funkcjonalności modernizowanych e-usług, zakłócić poprawność procesu z punktu widzenia użytkownika lub nie referować do wymogów zmieniającego się prawa i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i CSIOZ.

Z punktu widzenia Województwa Podkarpackiego, które aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, oczekiwane jest wdrożenie i/lub utrzymanie ciągłości działania e-usług w integracji z RCIM w długim okresie, co referuje do wsparcia zadań takich jak ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych mieszkańcom województwa podkarpackiego na jego terenie, poprzez wdrożenie rozwiązań usprawniających działanie systemu ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. Szczegóły w tym zakresie zostały zdefiniowane w szablonie umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostek z RCIM oraz w rekomendacjach Województwa Podkarpackiego w obszarze e-Zdrowia nr 22/507/19. Zwracamy uwagę, że aby osiągnąć powyższe, biorąc pod uwagę planowany rozwój RCIM i e-usług, należy zaplanować i przewidzieć działania kompensujące po stronie integrowanych jednostek ochrony zdrowia z RCIM.

Ad. b) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu) w  ramach  realizowanych  projektów (typ  projektu 7) obowiązkowym elementem  jest integracja z RCIM. Zatem rozwój e-usług niezależnych od RCIM, tylko w ramach środowiska lokalnego placówek medycznych będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

 

Czy e-Rejestracja dostępna z platform zostanie przebudowana w ten sposób, aby do systemu medycznego danego podmiotu medycznego była przesyłana informacja dot. rodzaju rejestracji, typu wizyty oraz danych ze skierowania. W obecnej chwili pacjenci, którzy dokonali elektronicznej rejestracji do naszej placówki są widoczni dla rejestracji "rejestracja terminu". Nie wiemy na jaki typ wizyty się rejestrują oraz nie znamy danych ze skierowania (jeżeli jest ono potrzebne). Niestety, ale powoduje to problemy z prowadzeniem harmonogramów oraz kolejek oczekujących.

E-Rejestracja w zmodernizowanej formie umożliwi skuteczną rejestrację on-line, umożliwiającą realizację stawianych przez nią zadań zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również uczestnictwa w procesie komunikacji dotyczącej skierowania, zarówno wystawionego w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (tzw. e-skierowanie). W zakresie e-skierowania będzie to ograniczone do funkcjonalności uzupełniających ten proces (np. przekazanie danych autoryzujących e-skierowanie, dostępnych dla pacjenta).

Czy w ramach liczby hospitalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprawozdanej do NFZ ujęte mogą być również pobyty pacjentów w poradniach specjalistycznych na badaniach na terenie szpitala (trwające np. pół dnia)?

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, hospitalizacja to całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu. Ponadto, sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego (MZ-29) definiuje hospitalizację jako świadczenie udzielone w stacjonarnym oddziale szpitalnym trwające co najmniej jedną noc (czas liczony od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu). W związku z powyższym, pobytów pacjentów w poradniach specjalistycznych na badaniach na terenie szpitala (trwających np. pół dnia) nie należy wliczać do liczby hospitalizacji w ramach kryterium merytorycznego jakościowego pn. Liczba hospitalizacji.

W jaki sposób monitorowany będzie wskaźnik „Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji [%]” i jakie konsekwencje mogą czekać Wnioskodawcę przy nie spełnieniu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych wskazanego we wskaźniku min. tj. 20%.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu wartość wskaźnika rezultatu pn. Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych nie może być mniejsza niż 20%. Wartość ta koresponduje m. in. z kryterium merytorycznym specyficznym pn. Udostępnianie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie, w ramach którego wnioskodawca musi wykazać (…) że co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. będzie skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Należy podkreślić, że w innych programach np. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w ramach kryterium dot. powszechności wykorzystania e-usług, dla jednej usługi realizowanej w projekcie należy wykazać co najmniej 20% udział e-usługi w ogólnej liczbie usług realizowanych w sposób tradycyjny.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do opracowania studium wykonalności Wnioskodawca poza określeniem wskaźników musi sprecyzować źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu), a także przedstawić konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartości wskaźników. Wartość wskaźników rezultatu powinna wynikać z konkretnych dokumentów, które będą stanowić wiarygodny ślad rewizyjny (np. wydruki z systemu). Sprawozdania z realizacji projektu i tym podobne dokumenty nie spełniają powyższego warunku.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 9.1 do Regulaminu konkursu, zmiany zakładanych wskaźników realizacji projektu są co do zasady niedopuszczalne. Zmiany te mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej (…) (§ 19, ust. 12). Zmiany zakładanych wskaźników, o których mowa powyżej mogą powodować zwrot części bądź całości dofinansowania (§ 19, ust. 14). Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WP.

Z uwagi na fakt, że cele projektu odzwierciedlają osiągnięte i utrzymane wskaźniki rezultatu, wątpliwa jest zasadność inwestowania środków publicznych jeżeli stopień wykorzystania e-usług będzie marginalny.

Mając na uwadze zapisy regulaminu §2 Postanowienia ogólne pkt 15, proszę o informację czy ZOZ jest podmiotem kwalifikującym się do wzięcia udziału w konkursie jeżeli w jego strukturze znajduje się Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a także Oddział Psychiatryczny, Oddział Terapii Uzależnień, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Katalog podmiotów leczniczych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 określa Regulamin konkursu (§5 Typy Beneficjentów). Z uwagi na fakt, że forma prawna i wykonywana działalność zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) wskazują, iż podmioty te nie służą opiece instytucjonalnej (nie są to placówki opiekuńczo-pobytowe w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, ponieważ prowadzona jest w nich działalność lecznicza), dlatego należy przyjąć, że ww. Wytyczne nie wykluczają tych podmiotów z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie działania 2.1.

Czy jako podmiot wykonujący działalność leczniczą można dołączyć do PSIM?

Podmiot ma możliwość aplikowania w naborze nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19, jeżeli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
 • udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 • był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku (i jest nadal wpisany),
 • posiada osobowość prawną lub zdolność prawną.

Według zapisów Regulaminu konkursu (§4, pkt.1) możliwe jest wdrożenie następujących e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM):

 • e–Informacja – obligatoryjnie;
 • e–Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;
 • Telekonsultacje medyczne (niżej  wymienione)  z  wykorzystaniem   Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
  • kardiologiczna,
  • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Ponadto w ramach kryterium merytorycznego specyficznego pn. Integracja z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) ocenie podlegać będzie, czy produkty wytworzone
w ramach projektu będą zintegrowane z RCIM. Jednostka ta jest częścią składową PSIM, zapewniającą zintegrowanie systemów teleinformatycznych usługodawców w celu wykorzystania e-usług PSIM.

NZOZ realizuje projekt dofinansowany z RPO WP 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach działania 7.6 Profilaktyczne Programy Zdrowotne. W ramach projektu realizowane są badania profilaktyczne oraz warsztaty edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa, a także kadry medycznej, pielęgniarek i położonych. Badania profilaktyczne stanowią wkład własny beneficjenta (NZOZ) i są finansowane w ramach kontraktu wieloletniego z NFZ, natomiast warsztaty finansowane są w ramach dotacji. Biorąc pod uwagę powyższe, czy wpływ dotacji z działania 7.6 stanowi przychody z działalności leczniczej?

Zgodnie z zapisami §5, ust. 1 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ projektów 5: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM): „Przez  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej”.

Z przedstawionych informacji wynika, że NZOZ prowadzi działalność leczniczą finansowaną w ramach kontraktu z NFZ. Ponadto realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 – działanie 7.6 Profilaktyczne programy zdrowotne, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

 • badania profilaktyczne w całości stanowiące wkład własny NZOZ i finansowane w ramach kontraktu z NFZ,
 • warsztaty edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców, a także kadry medycznej, pielęgniarek i położnych finansowane w ramach ww. dotacji z EFS.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że badania profilaktyczne stanowią działalność leczniczą, a dodatkowo z uwagi na źródło ich finansowania (co powinno być potwierdzone posiadanym kontraktem z NFZ), stanowią działalność leczniczą realizowaną w ramach kontraktu z NFZ.

Z drugiej strony działania edukacyjno – informacje nie stanowią działalności leczniczej, a tym samym nie należy uwzględniać w wyliczeniach przychodów z tytułu ich realizacji (tj. dotacji), jako przychodów z działalności leczniczej.

Uwzględniając powyższe, jeśli przeprowadzone wyliczenia potwierdzają, że przychody NZOZ z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowią nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej, należy stwierdzić, że podmiot może kwalifikować się do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 2.1. Należy jednak mieć na względzie, że zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu konkursu podmiot aplikujący w ramach ww. działania powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia
  15 kwietnia 2011 r.,
 • udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 • był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku (i jest nadal wpisany),
 • posiada osobowość prawną lub zdolność prawną.
Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania dla prywatnego gabinetu lekarskiego, nie mającego kontraktu z NFZ oraz nie świadczącego ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (podczas kolejnego naboru)?

Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c „przewiduje się działania polegające na rozwijaniu e-usług publicznych”, tym samym w ramach działania 2.1 położony jest nacisk na e-usługi o charakterze publicznym, a nie biznesowym. W ramach SZOOP RPO WP 2014-2020 dopuszczono również podmioty, które prowadzą działalność komercyjną, jednakże dla zachowania publicznego charakteru e-usług nie można dopuszczać do sytuacji, w której dofinansowanie przyznane jest na e-usługi służące wyłącznie lub w przeważającej większości do świadczenia usług komercyjnych.

W ramach naboru dopuszczono zarówno podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, jednakże z uwagi na konieczność zachowania publicznego charakteru planowanych do dofinansowania e-usług, przyjęto, że w ramach naboru o dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty świadczące usługi finansowane ze środków publicznych w minimum 80%.

Należy podkreślić, że założenia do kolejnego naboru nie zostały jeszcze opracowane, jednakże biorąc pod uwagę konieczność zachowania zgodności z zapisami, o których wspomniano powyżej, należy zakładać, że zostaną postawione analogiczne wymagania co do finansowania działalności wnioskodawców ze środków publicznych.

Czy będą organizowane szkolenia odnośnie starania się o środku unijne?

Uprzejmie informuję, że informacje o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, m.in. w zakresie aplikowania o środki unijne, są dostępne na portalu RPO WP 2014-2020 pod adresem: https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje Szczegółowe informacje nt. prowadzonych i planowanych szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 17 773 60 61, a także drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czy zakres konkursu podczas drugiego naboru, do którego będą dopuszczone inne podmioty poza tymi, dla których dedykowany jest pierwszy nabór (POZ i opieka ambulatoryjna) będzie taki sam, a więc czy już można zacząć się przygotowywać pod tym kątem?

Obecnie trwają przygotowania do opracowania założeń do kolejnego naboru w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, planowanego do ogłoszenia na przełomie 2019/2020 roku. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić jaki będzie zakres możliwych do wdrożenia kwalifikowanych e-usług oraz innych uregulowań. Szczegółowe informacje będą zawarte w dokumentacji konkursowej dostępnej z dniem ogłoszenia konkursu.

Czy placówki typu Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy mogą starać się o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§5, pkt.1) dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19), o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: „podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną (…)”.

W związku z powyższym, podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju:

 1. a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz
 2. b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne (w tym np. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy)

za pomocą swoich zakładów leczniczych nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach aktualnego naboru.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że podmioty lecznicze prowadzące szerszą działalność leczniczą będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym konkursie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, którego rozpoczęcie planowane jest na przełomie 2019/2020 roku.

Dodatkowe e-usługi powyżej 3-go poziomu dojrzałości – czy będą dodatkowo oceniane/punktowane?

Zgodnie z §4, ust. 1 Regulaminu konkursu: „W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:

 • e–Informacja – obligatoryjnie;
 • e–Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;
 • Telekonsultacji medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
 • kardiologiczna,
 • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie”.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu, tj. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności
e-usług (Typ 5) usługi: e-Rejestracja, ERP, telekonsultacji medyczne oraz Elektroniczna Platforma Nadzoru są usługami o 3 poziomie dojrzałości, natomiast e-Informacja stanowi usługę na 1 poziomie dojrzałości.

W ramach ogłoszonego konkursu nie ma możliwości wdrażania e-usług na innych niż wskazane wyżej poziomach, co jest związane m.in. z koniecznością dostosowania poziomu dojrzałości do usług obsługiwanych przez Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Ponadto nie ma możliwości wdrożenia innych, niż wymienione powyżej, e-usług (stanowią one katalog zamknięty). W związku z powyższym nie przewiduje się sytuacji dodatkowego punktowania usług o wyższym poziomie dojrzałości niż wskazany powyżej.

W przypadku przychodów z kontraktu z NFZ w wysokości 80% - który rok będzie badany/brany pod uwagę?

Zgodnie z §5, ust. 1 Regulaminu konkursu: „…wnioskodawca oraz partnerzy projektu są zobowiązani do załączenia do wniosku o dofinansowanie Oświadczenia o uzyskaniu 80% przychodów z działalności leczniczej w ramach NFZ za ostatni zamknięty rok kalendarzowy, którego wzór stanowi załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie”. Dla podmiotów, które zamknęły już rok 2018 analizowane będą przychody dla tego roku.

Czy kosztem kwalifikowanym będzie koszt związany z dostosowaniem posiadanego już sprzętu medycznego?

W przypadku planowania zakupu urządzeń medycznych w ramach projektu należy uwzględnić poniższe przesłanki (muszą być spełnione łącznie):

 1. planowany do zakupu sprzęt medyczny musi być ściśle powiązany z wdrażanymi w podmiocie leczniczym e-usługami, tj. elektroniczną dokumentacją medyczną (lub dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej) lub telekonsultacjami z zakresu kardiologii/geriatrii – kwestia uzasadnienia powiązań leży po stronie Wnioskodawcy i będzie przedmiotem oceny projektu;
 2. planowane do zakupu urządzenia muszą wynikać z ww. aktów prawnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenie Prezesa NFZ);
 3. kwalifikowany będzie zakup urządzeń medycznych służących wyłącznie realizacji świadczeń, które były udzielane przez podmiot leczniczy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – np. zakup urządzeń do poradni tworzonych po dniu złożenia wniosku będzie niekwalifikowany.

Zgodnie z zapisami Załącznika 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR w ramach działania 2.1 (typ 5) kwalifikowane są m.in. wydatki na urządzenia medyczne na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub wdrożenia telekonsultacji. W sytuacji posiadania odpowiednich urządzeń przez podmiot leczniczy istnieje możliwość poniesienia wydatków na dostosowanie posiadanego sprzętu dla potrzeb świadczenia planowanych do wdrożenia e-usług, zgodnie z ww. przesłankami – koszt dostosowania urządzeń medycznych będzie stanowił wówczas wydatek kwalifikowany, co powinno być poparte stosownym uzasadnieniem ze strony Wnioskodawcy i ewentualnym przedłożeniem stosownych dokumentów.

Jaki zakres usług telemedycznych z zakresu kardiologii i geriatrii może zostać sfinansowany?

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie m. in. e-usługi telekonsultacji medycznych (niżej wymienionych) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):

 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

Powyższa e-usługa musi być zgodna z zapisami Zarządzenia nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. Świadczenia tego rodzaju mają zapewnić możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii/geriatrii z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu. Zatem pacjent nie kontaktuje się bezpośrednio z kardiologiem/geriatrą, a korzysta ze świadczenia za pośrednictwem lekarza rodzinnego. W przypadku telekonsultacji kardiologicznych/geriatrycznych świadczenie obejmuje w szczególności zdalny wywiad, zdalną analizę zapisu EKG, zdalną interpretację wyników badań, ustalenie/optymalizację leczenia. Możliwości zakupu urządzeń medycznych powiązanych z wdrożeniem e-usługi telekonsultacji jest ograniczona do zakupu aparatu EKG umożliwiającego zdalną ocenę zapisu podczas badania pacjenta oraz stetoskopu elektronicznego umożliwiającego zdalne osłuchanie podczas badania pacjenta. W przypadku jednostki świadczącej usługi POZ można zakupić sprzęt umożliwiający zapis badań niezbędnych dla wykonania telekonsultacji.

Czy o środki z puli przeznaczonej na kolejny nabór z działania 2.1 będą mogą ubiegać się również szpitale publiczne zinformatyzowane w ramach systemu PSIM?

Ostateczne założenia do kolejnego naboru nie zostały jeszcze opracowane, jednak planuje się rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu o m. in. podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz
 2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne.

W związku z powyższym szpital publiczny informatyzowany w ramach PSIM będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym naborze.

Ogłoszenie kolejnego konkursu planowane jest na przełomie 2019/2020 roku, dlatego należy śledzić informacje na stronie: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow.

Czy rehabilitacja i stomatologia też kwalifikują się do projektu?

Regulaminu konkursu (§5, pkt.1) definiuje typy beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19. Jeśli podmiot spełnia wymagania ujęte w ww. paragrafie może aplikować o środki w ramach niniejszego naboru.  Należy podkreślić, że dziedziny medycyny objętej zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą nie przesądzają o tym, czy dany podmiot może aplikować w niniejszym naborze.

Reasumując powyższe dziedziny kwalifikują się, jeśli spełnione są ww. wymogi.

Weryfikacja kwalifikowania się wnioskodawcy będzie na podstawie księgi rejestrowej? Wyłącznie na podstawie kodu VI?

 Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§5, pkt.1) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19, o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną. Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej.

Podmiot ma możliwość skutecznego aplikowania w naborze nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 jeżeli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia

15 kwietnia 2011 r. - weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

 • udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku (i jest nadal wpisany) - weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • posiada osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • prowadzi działalność statutową (leczniczą), dla której podmiot będzie miał możliwość wdrożenia jednej z obligatoryjnych e-usług, czyli e-Rejestrację.
Czy istnieje możliwość zakupu rezonansu magnetycznego (lub innego sprzętu medycznego), wokół którego wnioskodawca planowałby utworzyć system e-rejestracji oraz e-informacji. Czy byłby to wydatek kwalifikowalny.

Należy podkreślić, że ogłoszony nabór dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług jest ukierunkowany na realizację celu, jakim jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy mieć zatem na względzie, że planowany do zakupu sprzęt medyczny ma być ściśle powiązany z wdrażanymi w podmiocie leczniczym e-usługami. Możliwość kwalifikowania sprzętu medycznego w ramach projektu wynika z zapisów:

1) Regulaminu konkursu - § 4, ust. 2, pkt 7): „W przypadku zakupu urządzeń medycznych dopuszcza się wyłącznie zakup sprzętu na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej lub wdrożenia telekonsultacji…”;
2) Zał. 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 - Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań -zakres EFRR: "Kwalifikowane są następujące wydatki poniesione po 1 stycznia 2018 roku:
(...)
c) urządzenia medyczne na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub wdrożenia telekonsultacji;"

W związku z powyższym wdrożenie wyłącznie e-Informacji oraz e-Rejestracji w ramach projektu nie spełnia ww. przesłanek do możliwości uznania zakupu rezonansu magnetycznego (lub innego sprzętu medycznego), jako wydatku kwalifikowanego.

Czy istnieje możliwość ucyfrowienia aparatu RTG na potrzeby EDM czy zakupu np. Holtera, EKG, bieżni do prób wysiłkowych, USG do badania przepływu tętnic żylnych w ramach kardiologii? Każde urządzenie które można wpiąć w system teleinformatyczny będzie tworzyć EDM. Dotyczy to również drogich sprzętów okulistycznych czy Tomografii, Rezonans Magnetyczny itp. Proszę o wykładnię w zakresie, jaki sprzęt może być kwalifikowalny.

Zgodnie z §4, ust. 2, pkt 7) Regulaminu konkursu: „W przypadku zakupu urządzeń medycznych dopuszcza się wyłącznie zakup sprzętu na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej lub wdrożenia telekonsultacji oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie wymagań sprzętowych dla świadczenia usług zdrowotnych oraz Zarządzenia nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. W przypadku telekonsultacji dopuszcza się możliwość zakupu przez jednostkę świadczącą usługi POZ sprzętu umożliwiającego zapis badań niezbędnych dla ich wykonania”. Jednocześnie zgodnie z §4, ust. 2, pkt 8) Regulaminu konkursu: „W przypadku zakupu sprzętu informatycznego i/lub urządzeń medycznych w ramach wydatków kwalifikowanych projektu możliwe jest wyłącznie nabycie wyposażenia niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu POZ i AOS, które były udzielane przez podmiot na dzień złożenia wniosku. Wyposażenie niezbędne do realizacji przez podmiot leczniczy nowych świadczeń w ramach projektu nie będzie stanowiło przedmiotu dofinansowania (wydatek niekwalifikowany)”

Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku planowania zakupu urządzeń medycznych w ramach projektu należy uwzględnić poniższe przesłanki (muszą być spełnione łącznie):

 1. planowany do zakupu sprzęt medyczny musi być ściśle powiązany z wdrażanymi w podmiocie leczniczym e-usługami, tj. elektroniczną dokumentacją medyczną (lub dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej) lub telekonsultacjami z zakresu kardiologii/geriatrii – kwestia uzasadnienia powiązań leży po stronie Wnioskodawcy i będzie przedmiotem oceny projektu;
 2. planowane do zakupu urządzenia muszą wynikać z ww. aktów prawnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenie Prezesa NFZ);
 3. kwalifikowany będzie zakup urządzeń medycznych służących wyłącznie realizacji świadczeń, które były udzielane przez podmiot leczniczy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – np. zakup urządzeń do poradni tworzonych po dniu złożenia wniosku będzie niekwalifikowany.

Wspomniane urządzenia medyczne mogą być uznane jako wydatek kwalifikowany w projekcie pod warunkiem spełnienia ww. przesłanek, co powinno być poparte stosownym uzasadnieniem ze strony Wnioskodawcy i ewentualnym przedłożeniem stosownych dokumentów.

W kontekście planowania zakupu urządzeń medycznych szczególną uwagę należy zwrócić na specyfikę e-usługi, jaką są telekonsultacje. Świadczenia tego rodzaju mają zapewnić możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii/geriatrii z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu. Zatem pacjent nie kontaktuje się bezpośrednio z kardiologiem/geriatrą, a korzysta ze świadczenia za pośrednictwem lekarza rodzinnego. Uwzględniając powyższe oraz zapisy ww. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia należy podkreślić, że w przypadku telekonsultacji kardiologicznych/geriatrycznych świadczenie obejmuje w szczególności zdalny wywiad, zdalną analizę zapisu EKG, zdalną interpretację wyników badań, ustalenie/optymalizację leczenia. Zatem możliwości zakupu urządzeń medycznych powiązanych z wdrożeniem e-usługi telekonsultacji jest ograniczona do zakupu aparatu EKG umożliwiającego zdalną ocenę zapisu podczas badania pacjenta oraz stetoskopu elektronicznego umożliwiającego zdalne osłuchanie podczas badania pacjenta.

Wartość planowanych do zakupu urządzeń nie jest ograniczona w ramach konkursu, ale należy mieć na względzie, że przedmiotem oceny projektu jest m.in. weryfikacja kwalifikowalności wydatków, również pod względem ich niezbędności do realizacji projektu oraz stosowania zasady oszczędności i efektywności wydatków.

Proszę o informacje zwrotną w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu w okresie utrzymania projektu. Przykład: ogół rejestracji w przychodni za 2018r.: 10 000,00 zgłoszeń. Według wzoru na wskaźnik rezultatu pn. Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji [%]: 2 000 rejestracji musi nastąpić poprzez e-rejestrację, co stanowi 20% całości. Co w przypadku nieosiągnięcia zakładanego wskaźnika? Jeżeli w systemie będzie 1 000 szt. e-rejestracji, co stanowić będzie 10% wszystkich rejestracji, a wskaźnik będzie niższy od zakładanego o 50%. Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika w zakładanym przedziale jak powyżej?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu wartość wskaźnika rezultatu pn. Udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych nie może być mniejsza niż 20%. Wartość ta koresponduje m. in. z kryterium merytorycznym specyficznym pn. Udostępnianie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie, w ramach którego wnioskodawca musi wykazać (…) że co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. będzie skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Należy podkreślić, że w innych programach np. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w ramach kryterium dot. powszechności wykorzystania e-usług, dla jednej usługi realizowanej w projekcie należy wykazać co najmniej 20% udział e-usługi w ogólnej liczbie usług realizowanych w sposób tradycyjny.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 9.1 do Regulaminu konkursu, zmiany zakładanych wskaźników realizacji projektu są co do zasady niedopuszczalne. Zmiany te mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej (…) (§ 19, ust. 12). Zmiany zakładanych wskaźników, o których mowa powyżej mogą powodować zwrot części bądź całości dofinansowania (§ 19, ust. 14). Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WP.

Z uwagi na fakt, że cele projektu odzwierciedlają osiągnięte i utrzymane wskaźniki rezultatu, wątpliwa jest zasadność inwestowania środków publicznych jeżeli stopień wykorzystania e-usług będzie marginalny.

Jak należy rozumieć zapis dot. wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31 grudnia 2017 r. i konieczności prowadzenia działalności leczniczej wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (tj. kod 3)? Czy w sytuacji, gdy aktualnie podmiot prowadzi wyłącznie świadczenia w ramach kodu resortowego 3, ale wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. prowadził również działalność w ramach kodu 2, tj. Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu?

Zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu konkursu dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020: „O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną. Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej”.

Zgodnie z przytoczonymi zapisami Regulaminu Wnioskodawca powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
 • udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 • był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku (i jest nadal wpisany),
 • posiada osobowość prawną lub zdolność prawną.

W związku z powyższym wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. pod uwagę brane będzie wyłącznie spełnienie jednego warunku dot. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Biorąc pod uwagę powyższe podmiot, który spełnia powyższe wymogi uprawniony do aplikowania w ramach aktualnego konkursu do działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020.

Czy możliwa jest konstrukcja projektu polegająca na tym, że nowe e-usługi medyczne zostaną wdrożone w oparciu o istniejący system? Czy wówczas możliwe by były zapisy w dokumentacji zapytania ofertowego do potencjalnego wykonawcy rozszerzonego systemu o nowe funkcjonalności e-usług medycznych, że muszą one być wdrożone w oparciu o istniejący już system?

W ramach konkursu dla działania 2.1 RPO WP 2014-2020 zgodnie z zapisami Załącznika 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR kwalifikowane są m.in. wydatki na zakup oprogramowania, w tym np. wydatki na rozbudowę i aktualizację oprogramowania (aplikacji). W związku z powyższym istnieje możliwość wdrożenia e-usług w oparciu o istniejący w podmiotach system, poprzez jego rozbudowę umożliwiającą realizację celów projektu. O sposobie realizacji zadania, w tym zakresu zadań zlecanych wykonawcy, decyduje podmiot zlecający. IZ RPO WP 2014-2020 nie narzuca Beneficjentom zakresu rzeczowego projektu (rozwiązania bazujące na istniejącym systemie, czy też wdrożenie całkowicie nowego oprogramowania umożliwiającego wdrożenie e-usług, o których mowa w ogłoszonym naborze). Należy jednak mieć na względzie, że na etapie oceny projektu eksperci będą analizować m.in. wykonalność techniczną i technologiczną projektu, natomiast na etapie realizacji projektu weryfikowana będzie poprawność przeprowadzanych zamówień, w tym zapytań ofertowych. Określając zatem treść tego zapytania Zamawiający powinien udostępnić na etapie postępowania wszelkie posiadane informacje dające możliwość złożenia oferty nie tylko dotychczasowemu dostawcy oprogramowania, ale również dopuścić oferty wariantowe polegające na wymianie systemu na nowy.

Konstruując zakres rzeczowy projektu należy mieć na względzie, że kluczową kwestią jest konieczność spełnienia kryteriów wyboru projektu, w tym w szczególności kryterium merytorycznego specyficznego nr 5 Integracja z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – kryterium obligatoryjne.

Podmiot leczniczy oprócz świadczenia usług w zakresie POZ/AOS, na które pozyskuje środki w ramach konktraktu z NF, świadczy również usługi o charakterze komercyjnym, jak również posiada zawartą umowę ze Szpitalem na świadczenia usług świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Szpital pozyskuje środki na świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia, co wprost stwierdzono w umowie zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Szpitalem.Czy środki pozyskane z kontraktu zawartego ze Szpitalem należy zaliczyć do przychodów finansowanych ze środków publicznych?

Zgodnie z zapisami §5, ust. 1 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ projektów 5: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM): „Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej”.

Z treści umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a szpitalem wynika, że jej przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania nocnej i świątecznej lekarskiej opieki ambulatoryjnej. Na udzielanie świadczeń objętych ww. umową szpital zawiera umowę z NFZ.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że wspomniane przychody uzyskane z kontraktu zawartego ze szpitalem stanowią działalność leczniczą, tym samym powinny być uwzględniane przy kalkulacji przychodów z działalności leczniczej, finansowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Podmiot XYZ jest podmiotem leczniczym wpisanym do właściwego rejestru podmiotów leczniczych. Jako podmiot leczniczy świadczy usługi w zakresie szpitalnym, innym niż szpitalnym i ambulatoryjnym. Podmiot leczniczy zamierza dostosować infrastrukturę informatyczną do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej, wdrożyć e-Rejestrację oraz e-Informację. Czy zakres świadczonych usług zdrowotnych nie ogranicza udziału ww. podmiotu w konkursie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§5, pkt.1) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19, o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  prowadzące  działalność  leczniczą wyłącznie w rodzaju   ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  w  rozumieniu  art.  4  ustawy  o działalności  leczniczej  z dnia  15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną (…).
W związku z powyższym, podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz
b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne
za pomocą swoich zakładów leczniczych nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru.
Należy zaznaczyć, że możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmiot istniałaby, jeżeli w rejestrze prowadzonym przez wojewodę jedynym rodzajem działalności leczniczej byłby rodzaj ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 
Ponadto, na przełomie 2019/2020 roku o wsparcie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług będzie mógł się ubiegać szerszy katalog podmiotów, dlatego też prosimy o analizę w przyszłości informacji dotyczących ww. kolejnego naboru.

Czy medycyna pracy jest działalnością leczniczą? Całe świadczenia są 100% odpłatne. Nie występują w koszyku świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Nie występują w świadczeniach medycznych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Odrębna ustawa o medycynie pracy reguluje jej charakter.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§5, pkt.1) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19, przez  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej (…).
W art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2019  r.  poz.  492 z późn. zm.) znajduje się definicja działalności leczniczej, według której jest to  działalność, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Są one zatem istotą  i przedmiotem tej działalności. Ta sama ustawa definiuje również świadczenia zdrowotne jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2, ust. 1, pkt. 10).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz zadania służby medycyny pracy wymienione w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.  U.  z  2018  r. poz.   1155 z późn. zm.), należy stwierdzić, że medycyna pracy jest działalnością leczniczą.
Należy zaznaczyć, że rodzaj źródła finansowania świadczeń nie determinuje, czy daną działalność można uznać za działalność leczniczą czy nie.

Czy Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego może być beneficjentem działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19? W księdze rejestrowej pozycja 28. jest kod 3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Czy państwowe ratownictwo medyczne jest wyłączone?

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego ma możliwość aplikowania w naborze nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 jeżeli spełnia dwa poniższe warunki:
1. wpisuje się w katalog podmiotów leczniczych zdefiniowanych w §5, pkt.1 Regulaminu konkursu,
2. prowadzi również inną działalność statutową (leczniczą) aniżeli w zakresie ratownictwa medycznego (np. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną), dla której podmiot będzie miał możliwość wdrożenia jednej z obligatoryjnych e-usług czyli e – Rejestrację.
Należy podkreślić, że z uwagi na charakter e-usług dostępnych w ramach niniejszego naboru, zakres rzeczowy projektu nie może dot. działalności w zakresie ratownictwa medycznego, ponieważ nie jest ona powiązana z katalogiem obligatoryjnych e-usług wskazanych w §4, pkt.1 Regulaminu konkursu. 

Czy są dostępne w domenie publicznej mapy procesów biznesowych dla usług przewidywanych w ramach konkursu tj. e-Informacji, e-Rejestracji, EDM? Element ten jest niezbędny do przygotowania koncepcji technicznej projektu, gdzie jednym z elementów jest konieczność opisania procesów biznesowych związanych z e-usługami. Jednocześnie Wnioskodawca nie ma możliwości samodzielnego projektowania tych usług, ponieważ dokumentacja konkursu przewiduje tylko integrację z usługami istniejącymi.

W ramach dokumentacji przygotowanej dla projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” opracowano i zwizualizowano m.in. główne procesy biznesowe dot. e-usług planowanych do wdrożenia w ramach PSIM. W związku z powyższym poniżej zamieszczono link do dokumentu zawierającego opisy procesów biznesowych e-usług zrealizowanych w ramach PSIM.

Należy zaznaczyć, że ww. dokumentację należy traktować jako pomoc przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniając specyficzne uwarunkowania podmiotów leczniczych aplikujących do ogłoszonego konkursu.

Plik: PSIM - Procesy Biznesowe e-usług (PDF, 4.38 MB)

Czy są dostępne w domenie publicznej opisy ww. usług zgodne z rozdziałem 2.1.2 instrukcji przygotowania koncepcji technicznej projektu.

W ramach załącznika nr 11.2 do Regulaminu konkursu dla działania 2.1 udostępniono Wykaz warunków technicznych integracji z RCIM. Zawarta w ramach załączników Dokumentacja interfejsów integracji regionalnej PSIM obejmuje m.in. ogólne opisy e-usług wdrożonych w ramach PSIM. Informacje na ten temat można również znaleźć na stronie Portalu PSIM (https://psim.podkarpackie.pl) w zakładce Informacje dla Pacjenta. W przypadku wątpliwości dotyczących opisu e-usług oraz zasad ich funkcjonowania można kontaktować się bezpośrednio z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego (Pan Dariusz Białek tel. 17 / 747 59 08 lub Pan Adam Rzepka tel. 17 / 747 59 09).