Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa  VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 29 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Budowę[1] , przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:
a) obiektów publicznych [2], budynków użyteczności publicznej[3] , wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem / obiektem, zdegradowanych budynków / obiektów (w tym poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem,
b) obszaru przestrzeni publicznej[4] .
2) Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej - wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem – tylko jako element 1 typu projektu.
3) Roboty budowlane dotyczące części wspólnych[5]   wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy jakości życia mieszkańców – jako element szerszego projektu.
W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów LPR / GPR) możliwa jest:
a)  budowa, przebudowa, rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu,
b)  budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
c) roboty budowlane dotyczące części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem mieszkalnym i niezbędnym do poprawy jakości życia mieszkańców,
d) roboty budowlane i zakup dotyczący systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt / budynek / przestrzeń publiczną.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi beneficjentami w ramach konkursu dedykowanego dla działania 6.3, będą wszystkie n.w. podmioty wpisujące się w katalog uprawnionych beneficjentów dla tego działania, których lokalizacja zakresu rzeczowego projektu znajduje się na obszarze MOF:
· jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
· jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość
prawną,
· jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
· Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
· partnerzy społeczni i gospodarczy[6] ,
· jednostki naukowe,
· szkoły wyższe,
· instytucje kultury,
· kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
· spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
· przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,
· porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola:

MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;
MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;
MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;
MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;
MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;
MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;
MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
50 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000,00PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 10 000 000, 00 PLN. W przypadku projektów w których nie wystąpi pomoc publiczna, pomoc de minimis oraz projektów nie generujących dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego - 10 000 000, 00 PLN (w tym kwota: z EFRR nie może przekroczyć 8 823 529,41 PLN, z BP 1 176 470,59 PLN).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - maks. 75% wydatków kwalifikowanych w projektach, z zastrzeżeniem pkt 2.
 • Projekty w których nie wystąpi pomoc publiczna, pomoc de minimis oraz projekty nie generujące dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego - maks. 85% (w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu)
 • Projekty objęte pomocą publiczną / pomocą de minimis – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, ale nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: – 25%,
 • Projekty o zwiększonym dofinansowaniu (do 85%) – 15%[7]
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, ale nie mniej niż 25%.

Forma konkursu:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu. (PDF, 593.99 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 182.94 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.89 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 416.99 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX,84.8 KB)
  3.3. Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym. (DOCX, 61.65 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 2.45 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, (PDF, 5.31 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 797.72 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie, (DOCX, 108.97 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, konkurs dedykowany dla MOF (DOCX, 144 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 220 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, konkurs dedykowany dla MOF (Docx, 201 KB)
  8.2. Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, konkurs dedykowany dla MOF (DOCX, 82.07 KB)
 9. Wzór umowy. (ZIP, 2.56 MB)- Skorygowano błąd w linku w dniu 28.08.2018 r.

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.
Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 247.14 KB)

Inne ważne informacje

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
 • Podstawą demarkacji z konkursem ogólnym jest  kryterium lokalizacji zakresu rzeczowego projektu. Niezależnie od kategorii uprawnionego beneficjenta, w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarze MOF będą one mogły uzyskać dofinansowanie jedynie z puli środków wydzielonych na nabór dedykowany dla MOF.
 • Projekty zlokalizowane na terenie MOF nie będą mogły być uzyskać dofinansowania w ramach konkursu ogólnego.
 • Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte projekty zlokalizowane na terenie ROF.
 • Wszystkie projekty rewitalizacyjne planowane do realizacji na terenie danego MOF muszą wynikać ze Strategii właściwej dla tego MOF oraz musi być spełniony warunek, że projekty te wynikają z właściwego programu rewitalizacji obowiązującego na terenie gminy w której realizowany jest projekt. W związku z powyższym, w Strategii MOF powinny zostać wskazane również obszary / propozycje projektów innych podmiotów niż gminy MOF, których zakres rzeczowy będzie zlokalizowany na terenie MOF.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny:  Elżbieta Zielińska - 17 747 65 30; Anna Szewc - 17 773 60 52,
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 13 i 14).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 

 • 747 69 29 (p. Barbara Małkowska),

17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko),
17 747 63 31 (p. Dominika Babiarz).
Informacje dotyczące kwestii pomocy publicznej uzyskać można poprzez kontakt  z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny:  Arkadiusz Czerwonka - 17 747 66 26
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 7).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna


[1] W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.

[2] Obiekt publiczny to budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych, który przeznaczony jest dla ogółu społeczeństwa, powszechnie dostępny.

[3] Budynek użyteczności publicznej oznacza:
a) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, rekreacji, turystyki,
b) budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom dziecka, dom pomocy społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

[4] Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.) przez obszar przestrzeni publicznej – należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

[5] Przez części wspólne należy rozumieć części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali np. klatka schodowa, winda, dach, zewnętrzna elewacja budynku.

[6] Podmioty w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017, poz. 1375 z późn. zm.) - partnerzy społeczni i gospodarczy to organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego.

[7] Zgodnie z art. 9k ust. 2 pkt. 1 lit. c Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z BP nie może zostać przeznaczone dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013 oraz projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis.

[8] Jak wyżej