Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 15 maja 2018 r. do 20 września 2018 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – grudzień 2018 r.

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może złożyć wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu z EFRR

12 750 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 – 200 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR dla projektu nieobjętego pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
 2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR dla projektu objętego pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
 3. Należy pamiętać, że art. 18 ustawy wdrożeniowej wprowadza ograniczenie zaangażowania środków budżetu państwa (w ramach RPO to środki budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Terytorialnym oraz środki ujęte w wieloletnim limicie zobowiązań budżetu państwa określonym w załączniku ustawy budżetowej) w realizację projektów.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru (PDF, 506.54 KB)
Załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 179.99 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.9 MB)
 3. Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1), lista sprawdzająca OOŚ (3.2) oraz informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym (3.3). (ZIP, 265.53 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.64 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura dydaktyczna Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, lipiec 2017r. (ZIP, 4.62 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – projekty z zakresu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 314.7 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie, (DOCX, 95.6 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – projekty z zakresu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, (DOCX, 66.2 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 97.66 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – projekty z zakresu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, (DOCX, 71.03 KB)
  8.2. Wzory kart oceny merytorycznej dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – projekty z zakresu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, (DOCX, 68.41 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 2.53 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.
 • Nie przewiduje się indywidualnej notyfikacji projektów w Komisji Europejskiej.

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

 • Pani Elżbieta Zielińska, tel. 17 747 65 30
 • Pan Mariusz Pilch, tel. 17 747 66 49

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna