Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17

oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 czerwca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 października 2017 31 stycznia 2018  30 marca 2018 do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a

lub

2) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Wnioski dostarczone pod adres inny niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest stempel odpowiednio: Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 stycznia 2018 r. 30 kwietnia 2018 r.  31 lipca 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 (DOC 282 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi :

 • dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych tej części.
 • dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.
 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu do 31 października 2020 r. 31 stycznia 2021 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 24 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06, 17 747 61 37, lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonu: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z ocena oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu obowiązujący od 30.01.2018 plik do pobrania (DOC 337 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 184.55 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (DOCX 1.81 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (ZIP 1.01 MB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (ZIP 185 KB) Uwaga. Zmiana załącznika.
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. (DOC 263.5 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych. (DOC 282 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 118 KB)
 9. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych. (PDF 349.93KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (ZIP 16.3 MB) Uwaga.Zmiana załącznika.
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (ZIP 189 KB) Uwaga. Zmiana załącznika.
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 871.5 KB)
 13. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX 79.78 KB)

Zakres zmian załącznika nr 10 plik do pobrania (DOCX 16 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 30.01.2018 plik do pobrania (DOC 52 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 17.10.2017 plik do pobrania (DOC 337 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 17.10.2017 plik do pobrania  (DOC 31 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 16.10.2017 plik do pobrania (DOC 338 KB)