Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem terytorialnym. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwziąć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego, co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.

Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO oraz zasady dotyczące rozwiazywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją RPO zostały opisane w Aneksie nr. 1 do Kontraktu Terytorialnego a wykaz projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a RPO w załączniku 5b.