9 grudnia 2021 r. odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020. Obrady po raz czwarty odbyły się w trybie zdalnym.

Na posiedzeniu zaprezentowano informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 i stan prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz  zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

W trakcie obrad zaprezentowano także raporty końcowe następujących badań ewaluacyjnych:

  • Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego,
  • Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ponadto, przedmiotem posiedzenia Komitetu była aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz realizacja Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2022.

Uczestnicy XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego - Pan Marszałek Władysław Ortyl, Pani Julia Majewska, Pan Maciej Kunysz i Pan Dyrektor Wojciech Magnowski.