26 maja 2021 r. odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020. Obrady po raz trzeci odbyły się w trybie zdalnym.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020.

Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Przedmiotem obrad była także informacja dot. planowanych zmian RPO WP 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) oraz stan prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Zaprezentowano również raport końcowy badania pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.

Materiały z posiedzenia.

 

Zdjęcie przedstawia uczestników XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego, którzy obradowali w trybie zdalnym

 Zdjęcie przedstawia pierwszy slajd prezentacji dotyczącej efektów wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.